1 205 odsłony

Zabezpiecz się przed spamem

Zabez­pie­cze­nie się przed spa­mem na na celu utrud­nie­nie dzia­ła­nia spa­me­rom, jak i ochro­nę naszej skrzyn­ki e-mailo­wej. Dzię­ki temu arty­ku­ło­wi utwo­rzy­my  alias dla naszej pry­wat­nej skrzyn­ki chro­nią­cy nas przed nie­chcia­ny­mi wia­do­mo­ścia­mi. Nikt z nas nie ma ocho­ty być zasy­py­wa­ny nie­chcia­ny­mi wia­do­mo­ścia­mi przez spa­me­rów, więc może­my im to zada­nie utrud­nić.

Two­rze­nie tym­cza­so­wej skrzyn­ki pocz­to­wej

1.) Wcho­dzi­my na stro­nę www.spammotel.com i kli­ka­my na Sign Up Now, aby dołą­czyć do ser­wi­su:

2.) Wypeł­nia­my poda­ne pola wg wzo­ru (mail, powtórz mail, hasło i powtórz hasło):

3.) Zosta­nie­my prze­nie­sie­ni do stro­ny z pro­gra­mem do pobra­nia. Kli­ka­my Down­lo­ad:

A następ­nie kli­ka­my odno­śnik taki, jak na poniż­szym scre­enie i pobie­ra­my pro­gram na dysk:

4.) Uru­cha­mia­my pro­gram. Musi­my stwo­rzyć nowe kon­to. W tym celu kli­ka­my na Setup:

5.) Wypeł­nia­my pola tak jak na obraz­ku poni­żej i kli­ka­my na Cre­ate New Acco­unt, a następ­nie na Accept:

6.) Teraz z roz­wi­ja­nej listy wybie­ra­my stwo­rzo­ne przed chwi­lą kon­to:

7.) Kolej­ne pola wypeł­nia­my wg poniż­sze­go przy­kła­du i kli­ka­my na Cre­ate New Acco­unt:

8.) W okien­ku zoba­czy­my nasz stwo­rzo­ny alias. Sko­piuj­my go w bez­piecz­nie miej­sce. Jeśli będziesz chciał np reje­stro­wać się na por­ta­lach, forach itd po pro­stu poda­jesz ten alias. Wia­do­mo­ści zosta­ną prze­kie­ro­wa­ne na twój pra­wi­dło­wy adres e-mail. Jeśli uznasz, że spam i tak przy­cho­dzi, możesz alias usu­nąć. Aby tego doko­nać, w pro­gra­mie klik­nij na View Log. Zosta­niesz prze­kie­ro­wa­ny do okna prze­glą­dar­ki:

Wystar­czy, że zazna­czysz ptasz­kiem okien­ko (jak na powyż­szym scre­enie) i klik­niesz przy­cisk Dele­te — alias zosta­nie usu­nię­ty.

PODSUMOWANIE

War­to chro­nić się przed spa­me­ra­mi w moż­li­wie naj­lep­szy spo­sób. War­to więc stwo­rzyć alias i nie udo­stęp­niać nigdzie swo­je­go pry­wat­ne­go adre­su.

By | 2016-11-26T10:07:44+00:00 Sierpień 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz