14 601 odsłony

Zabezpiecz pendrive — TrueCrypt

usb_truecrypt

Pen­dri­ve jest dys­kiem prze­no­śnym, więc nie trud­no go zgu­bić . War­to zatem swo­je dane zabez­pie­czyć przed inny­mi… Jest pro­gram któ­ry nam to uła­twi — Tru­eCrypt. Nie nale­ży do łatwych w kon­fi­gu­ra­cji, ale moż­li­wo­ści ma ogrom­ne i do tego jest bez­płat­ny (Open Sour­ce).

W przed­sta­wio­nym tuto­ria­lu będę szy­fro­wał pendrive’a o obję­to­ści 4GB, wcze­śniej sfor­ma­to­wa­ne­go ‚z sys­te­mem pli­ków NTFS.

Lecz jak słusz­nie zauwa­żył har­cerz pen­drive’a war­to by sfor­matować w fat32 jeśli nie zamie­rza­my tam trzy­mać pli­ków więk­szych niż 4GB i zamie­rza­my go uży­wać na innych sys­temach (linu­xy radzą sobie z ntfsem ale mac osX już nie­koniecz­nie).

Insta­la­cja Tru­eCrypt 6.2a

Naj­pierw ścią­gnij wer­sję fre­ewa­re Tru­eCrypt 6.2a i zain­sta­luj.

Tru­eCrypt 6.2a down­lo­ad

Możesz sko­rzy­stać ze spo­lsz­cze­nia (roz­pa­kuj i umieść plik Language.pl.xml w fol­de­rze głów­nym pro­gra­mu), ale  tu wszyst­kie komen­dy na scre­enach poka­zu­ję w języ­ku, któ­ry jest domyśl­ny — angiel­ski.

Pod­czas pro­ce­su insta­la­cji kli­kaj tyl­ko “next” lub “accept”, gdyż pro­gram usta­wi wszyst­ko domyśl­nie. Po uda­nej insta­la­cji powi­nie­neś zoba­czyć:

ok

Następ­nie pro­gram zapy­ta czy chciał­byś sko­rzy­stać z tuto­ria­la jeże­li nigdy nie korzy­sta­łeś z pro­gra­mu. Jeże­li chcesz to prze­nie­sie Cię na stro­nę auto­ra (całość po angiel­sku). Ok — Finish.

Szy­fro­wa­nie dys­ku

1. Restar­tu­je­my kom­pu­ter i kli­ka­my na ikon­kę powsta­łą po insta­la­cji Tru­eCrypt. Poka­że się okno pro­gra­mu gdzie włą­czy­my kre­ato­ra, któ­ry pod­po­wie co robić dalej. Klik­nij­my na Volu­mes i wybierz­my to co na scre­enach poni­żej:

tp3

tp4

tp5

Oczy­wi­ście wybór zatwier­dza­my kli­ka­jąc Next >.

2. Czas na wybra­nie nasze­go dys­ku czy­li pendrive’a. W tym przy­pad­ku zaszy­fru­je­my cały fla­sh­dysk dla­te­go naj­pierw klik­nij­my na Select Devi­ce:

tp6

Pen­dri­ve nazwa­łem “4GB” i w kolum­nie Name każ­dy powi­nien swój dysk poznać, poza tym jest też wiel­kość Size. Zazna­czam tak jak na scre­enie i OK.

tp7

Poka­zał się komu­ni­kat. Jeże­li jeste­śmy pew­ni swo­je­go wybo­ru to kli­ka­my TAK.

3. Poja­wił się wpis doty­czą­cy wybra­ne­go urzą­dze­nia, czy­li nasze­go pendrive’a.
Next >

tp8

4. Następ­nym kro­kiem będzie potwier­dze­nie że wybra­ny dysk jest pusty, (wcze­śniej go for­ma­to­wa­łem)  zazna­czam:

tp9

Next >

5. Kolej­ny kro­kiem będzie wybór algo­ryt­mu szy­fro­wa­nia pli­ków na dys­ku. Wybie­ra­my AES — jest to opcja domyśl­na.

Next >

6. Wyświe­tli się wiel­kość dys­ku, potwier­dza­my kli­ka­jąc Next >

tp10

7. W polach tek­sto­wych wpi­su­je­my nasze hasło, będzie ono chro­ni­ło pli­ki na dys­ku.

tp11

Poja­wi się komu­ni­kat infor­mu­ją­cy, że hasła mają­ce mniej niż 20 zna­ków są łatwe do zła­ma­nia. Decy­du­ję się na TAK.

tp12

8. Usta­wia­my dokład­nie tak jak powy­żej. Rusza­jąc chwi­lę mysz­ką gene­ru­je się klucz szy­fru­ją­cy. Kli­ka­my na For­mat. Okien­ka poin­for­mu­ją nas o usu­nię­ciu całej zawar­to­ści nasze­go pendrive’a. Ok.

tp13

Nastą­pi zmia­na lite­ry dys­ku (dotych­czas było to “I”). Zamy­ka­my wszyst­kie okna pro­gra­mu Tru­eCrypt. Wycią­gnij­my też pendrive’a z por­tu USB.

Jak dostać się do zaszy­fro­wa­ne­go dys­ku?

Naj­pierw włóż­my nasz fla­sh­dysk do por­tu USB. Poja­wi się infor­ma­cja że nie został sfor­ma­to­wa­ny, anu­luj­my to. W eks­plo­ato­rze win­dows co praw­da widać dysk wymien­ny “I”:

tp14

Lecz nie dosta­nie­my się do pli­ków tam umiesz­czo­nych. Uru­cho­mić musi­my teraz Tru­eCrypt, poja­wi się okno głów­ne pro­gra­mu. Wybie­ra­my opcje Auto-Mount Devi­ces.

tp15

Po poda­niu hasła dysk poja­wi się na liście urzą­dzeń w głów­nym oknie pro­gra­mu.

Efekt tego tuto­ria­la to dostęp do pendrive’a w eks­plo­ato­rze win­dows, w tym przy­padk lite­ra dys­ku “Z

tp16

Może­my już zamknąć okno pro­gra­mu, tyl­ko pamię­taj­my aby Tru­eCrypt był aktyw­ny wyświe­tla wte­dy ikon­kę w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym — Tray). 

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Sierpień 11th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |11 komentarzy

11 komentarzy

 1. harcesz 12/08/2009 w 00:59- Odpowiedz

  rozu­miem że wpis ma być napi­sa­ny w jak naj­prost­szy spo­sób, ale może lepiej zamiast nama­wiać użyt­kow­ni­ków do bez­myśl­ne­go kli­ka­nia do przo­du moż­na by poka­zać jak zain­sta­lo­wać loka­li­za­cję pro­gra­mu (dostęp­ną tutaj: ) i zachę­cić żeby cho­ciaż prze­czy­ta­li wyświe­tla­ne przez pro­gram komu­ni­ka­ty, są tam nie bez powo­du.
  z kwe­stii mery­to­rycz­nych — pen­dri­va war­to by sfor­ma­to­wać w fat32 jeśli nie zamie­rza­my tam trzy­mać pli­ków więk­szych niż 4GB i zamie­rza­my go uży­wać na innych sys­te­mach (linu­xy radzą sobie z ntfsem ale mac osX już nie­ko­niecz­nie),
  war­to by też popraw­nie poin­for­mo­wać że jest to pro­gram open sour­ce a nie fre­ewa­re czy dar­mo­wy — to duża róż­ni­ca, tek­sty edu­ka­cyj­ne mija­ją się z celem jeśli dez­in­for­mu­ją.

  • admin 12/08/2009 w 11:30- Odpowiedz

   Ok, dzię­ki za kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę :) wpis już z edy­to­wa­ny.

 2. jorg 21/08/2009 w 10:31- Odpowiedz

  Mam pytan­ko. Czy jak zain­sta­lo­wa­łem TC w Linu­xie (Ubun­tu) i zaszy­fro­wa­łem swo­je­go Pena, to czy żeby móc go otwo­rzyć na kom­pie z win­dą to na tam­tym kom­pie też muszę mieć zain­sta­lo­wa­ne­go TC?

  • admin 21/08/2009 w 14:06- Odpowiedz

   Ok, więc zain­sta­lo­wa­łeś TC na linu­xie i zaszy­fro­wa­łeś swo­je­go Pena, wkła­dasz go do USB na kom­pie z win­dow­sem i zain­sta­lo­wa­nym TC i powin­no dzia­łać.
   dobrze zro­zu­mia­łem Twój pro­blem?

 3. jorg 21/08/2009 w 17:54- Odpowiedz

  no wła­śnie to trosz­kę nie­wy­god­ne, pra­cu­ję na róż­nych kom­pach i muszę na każ­dym insta­lo­wać TC.….

  zda­je się, że na jakieś stro­nie widzia­łem pora­dy jak prze­nieść na pena TC tak żeby nie trze­ba było na każ­dym kom­pie go uru­cha­miać, ale pora­dy nie­ste­ty doty­czy­ły win­dy…

  • admin 21/08/2009 w 21:39- Odpowiedz

   No racja.. trze­ba insta­lo­wać TC, jak jakieś cie­kaw­sze roz­wią­za­nie wynaj­dę to napi­sze.

   • snelnik 29/07/2011 w 00:24- Odpowiedz

    nie trze­ba na spry­cia­rzach jest poka­za­ne jak zaszy­fro­wać i cie­szyc się na innych pece­tach

    • slasho 29/07/2011 w 10:20- Odpowiedz

     dzię­ki za info, jak możesz to podaj link, może się komuś przy­da

 4. X 24/11/2009 w 15:54- Odpowiedz

  Roz­wia­za­nie jest bar­dzo pro­ste. Two­rzy­my na pen­dri­ve zwy­kly, pli­ko­wy kon­te­ner (volu­me) Tru­eCrypt o wiel­ko­sci pen­dri­va, minus oko­lo 2 – 3 MB. Te 2 – 3 MB wol­ne­go miej­sca zosta­wia­my sobie, zeby zain­ta­lo­wac prze­no­sna wer­sje Tru­eCrypt-a. A robi­my to tak — w menu Tru­eCrypt wybie­ra­my Tools -> Tra­ve­ler Disk Setup… Tam sobie usta­wia­my co chce­my — np. mozna utwo­rzyc w tym okiend­ku plik autorun.inf, kto­ry od po wlo­ze­niu pen­dri­va do por­tu usb (nawet tam gdzie nie ma zain­sta­lo­wa­ne­go TC) uru­cho­mi Tru­eCrypt i popro­si o haslo, po czym zamon­tu­je nasz plik-kon­te­ner. Dzia­la to bar­dzo dobrze, na roz­nych kom­pu­te­rach i nic nie musi­my insta­lo­wac.

  Jesli zamiast pen­dri­va uzy­wa­my prze­no­sne­go dys­ku, to moze­my zamiast two­rzyc pli­ko­wy kon­te­ner TC, podzie­lic ten dysk na np. 2 par­ty­cje — jed­na duza, a jed­nak jak naj­mniej­sza. Na tej malej par­ty­cji ana­lo­gicz­nie insta­lu­je­my prze­no­sna wer­sje TC, a duza par­ty­cje szy­fru­je­my spo­so­bem opi­sa­nym w arty­ku­le.

  Pole­cam jed­nak spo­sob z two­rze­niem pli­ku kon­te­ne­ra, ponie­waz jest prost­szy, a przy oka­zji sys­tem nie pro­bu­je za kaz­dym razem for­ma­to­wac nasze­go dys­ku — co moze sie tra­gicz­nie skon­czyc!!!

 5. Dobra mysl 31/12/2010 w 15:04- Odpowiedz

  Witam
  Pro­szę o infor­ma­cje (nie jestem infor­ma­ty­kiem) i nie rozu­miem paru kwe­stii. Chciał­bym zabez­pie­czyć dane (zaszy­fro­wać je). Cho­dzi mi teraz o to, ze jak zaszy­fru­je je to kie­dy ja będę z nich korzy­stać to inni któ­rzy po lanie wej­dą na mój kom­pu­ter lub się wła­mią do nie­go nie będą w sta­nie odczy­tać moich danych ? cho­dzi mi tutaj o moja par­ty­cje roz­sze­rzo­na z doku­men­ta­mi itp

 6. snelnik 29/07/2011 w 00:22- Odpowiedz

  a co jak chcę pra­co­wac z nim na kom­pu­te­rze szkol­nym chy­ba bym musiał zain­sta­lo­wac tam tru­ecrypt

Zostaw komentarz