usb_truecrypt

Pen­drive jest dys­kiem prze­no­śnym, więc nie trudno go zgu­bić . Warto zatem swoje dane zabez­pie­czyć przed innymi… Jest pro­gram który nam to uła­twi — Tru­eCrypt. Nie należy do łatwych w kon­fi­gu­ra­cji, ale moż­li­wo­ści ma ogromne i do tego jest bez­płatny (Open Source).

W przed­sta­wio­nym tuto­rialu będę szy­fro­wał pendrive’a o obję­to­ści 4GB, wcze­śniej sfor­ma­to­wa­nego ‚z sys­te­mem pli­ków NTFS.

Lecz jak słusz­nie zauwa­żył har­cerz pen­drive’a warto by sfor­matować w fat32 jeśli nie zamie­rzamy tam trzy­mać pli­ków więk­szych niż 4GB i zamie­rzamy go uży­wać na innych sys­temach (linuxy radzą sobie z ntfsem ale mac osX już niekoniecznie).

Insta­la­cja Tru­eCrypt 6.2a

Naj­pierw ścią­gnij wer­sję fre­eware Tru­eCrypt 6.2a i zainstaluj.

Tru­eCrypt 6.2a download

Możesz sko­rzy­stać ze spo­lsz­cze­nia (roz­pa­kuj i umieść plik Language.pl.xml w fol­de­rze głów­nym pro­gramu), ale  tu wszyst­kie komendy na scre­enach poka­zuję w języku, który jest domyślny — angielski.

Pod­czas pro­cesu insta­la­cji kli­kaj tylko “next” lub “accept”, gdyż pro­gram ustawi wszystko domyśl­nie. Po uda­nej insta­la­cji powi­nie­neś zobaczyć:

ok

Następ­nie pro­gram zapyta czy chciał­byś sko­rzy­stać z tuto­riala jeżeli nigdy nie korzy­sta­łeś z pro­gramu. Jeżeli chcesz to prze­nie­sie Cię na stronę autora (całość po angiel­sku). Ok — Finish.

Szy­fro­wa­nie dysku

1. Restar­tu­jemy kom­pu­ter i kli­kamy na ikonkę powstałą po insta­la­cji Tru­eCrypt. Pokaże się okno pro­gramu gdzie włą­czymy kre­atora, który pod­po­wie co robić dalej. Klik­nijmy na Volu­mes i wybierzmy to co na scre­enach poniżej:

tp3

tp4

tp5

Oczy­wi­ście wybór zatwier­dzamy kli­ka­jąc Next >.

2. Czas na wybra­nie naszego dysku czyli pendrive’a. W tym przy­padku zaszy­fru­jemy cały fla­sh­dysk dla­tego naj­pierw klik­nijmy na Select Device:

tp6

Pen­drive nazwa­łem “4GB” i w kolum­nie Name każdy powi­nien swój dysk poznać, poza tym jest też wiel­kość Size. Zazna­czam tak jak na scre­enie i OK.

tp7

Poka­zał się komu­ni­kat. Jeżeli jeste­śmy pewni swo­jego wyboru to kli­kamy TAK.

3. Poja­wił się wpis doty­czący wybra­nego urzą­dze­nia, czyli naszego pendrive’a.
Next >

tp8

4. Następ­nym kro­kiem będzie potwier­dze­nie że wybrany dysk jest pusty, (wcze­śniej go for­ma­to­wa­łem)  zaznaczam:

tp9

Next >

5. Kolejny kro­kiem będzie wybór algo­rytmu szy­fro­wa­nia pli­ków na dysku. Wybie­ramy AES — jest to opcja domyślna.

Next >

6. Wyświe­tli się wiel­kość dysku, potwier­dzamy kli­ka­jąc Next >

tp10

7. W polach tek­sto­wych wpi­su­jemy nasze hasło, będzie ono chro­niło pliki na dysku.

tp11

Pojawi się komu­ni­kat infor­mu­jący, że hasła mające mniej niż 20 zna­ków są łatwe do zła­ma­nia. Decy­duję się na TAK.

tp12

8. Usta­wiamy dokład­nie tak jak powy­żej. Rusza­jąc chwilę myszką gene­ruje się klucz szy­fru­jący. Kli­kamy na For­mat. Okienka poin­for­mują nas o usu­nię­ciu całej zawar­to­ści naszego pendrive’a. Ok.

tp13

Nastąpi zmiana litery dysku (dotych­czas było to “I”). Zamy­kamy wszyst­kie okna pro­gramu Tru­eCrypt. Wycią­gnijmy też pendrive’a z portu USB.

Jak dostać się do zaszy­fro­wa­nego dysku?

Naj­pierw włóżmy nasz fla­sh­dysk do portu USB. Pojawi się infor­ma­cja że nie został sfor­ma­to­wany, anu­lujmy to. W eks­plo­ato­rze win­dows co prawda widać dysk wymienny “I”:

tp14

Lecz nie dosta­niemy się do pli­ków tam umiesz­czo­nych. Uru­cho­mić musimy teraz Tru­eCrypt, pojawi się okno główne pro­gramu. Wybie­ramy opcje Auto-Mount Devi­ces.

tp15

Po poda­niu hasła dysk pojawi się na liście urzą­dzeń w głów­nym oknie programu.

Efekt tego tuto­riala to dostęp do pendrive’a w eks­plo­ato­rze win­dows, w tym przy­padk litera dysku “Z

tp16

Możemy już zamknąć okno pro­gramu, tylko pamię­tajmy aby Tru­eCrypt był aktywny wyświe­tla wtedy ikonkę w zasob­niku sys­te­mo­wym — Tray).