4 742 odsłony

XBOOT — tworzenie bootowalnej płyty z wieloma programami

Przy pomo­cy pro­gra­mu XBOOT utwo­rzy­my booto­wal­ny nośnik z wie­lo­ma pro­gra­ma­mi dia­gno­stycz­ny­mi, któ­re zazwy­czaj mie­li­śmy na osob­nych pły­tach. Dzię­ki takie­mu zasto­so­wa­niu wszyst­kie pro­gra­my do dia­gno­sty­ki kom­pu­te­ra (mowa o opro­gra­mo­wa­niu Live CD) umie­ści­my na jed­nej pły­cie, a każ­dy z pro­gra­mów będzie­my mogli wybrać z dostęp­nej listy. Tak więc może­my umie­ścić na naszej płyt­ce np pro­gram do dia­gno­sty­ki pamię­ci RAM, dys­ku twar­de­go, jaką­kol­wiek dys­try­bu­cję Linu­xa czy anty­wi­rus w posta­ci Live CD.

1.) Dar­mo­we narzę­dzie XBOOT znaj­dzie­my na stro­nie pro­du­cen­ta KLIK. Waż­ne jest też, aby­śmy posia­da­li w sys­te­mie zain­sta­lo­wa­ną biblio­te­kę Micro­soft .NET Fra­me­work 4 — bez tej plat­for­my nie zain­sta­lu­je­my apli­ka­cji.  Po pobra­niu i uru­cho­mie­niu apli­ka­cji zoba­czy­my głow­ne okien­ko:

2.) Obra­zy, któ­re chce­my wyko­rzy­stać przy two­rze­niu booto­wal­nej pły­ty prze­cią­ga­my do głów­ne­go okna XBOOT — zosta­ną one doda­ne do listy:

3.) Gdy doda­my już wszyst­kie potrzeb­ne nam obra­zy, kli­ka­my na przy­cisk Cre­ate ISO - w ten spo­sób utwo­rzy­my booto­wal­ny dysk CD/DVD. Jeśli zale­ży nam na booto­wal­nym pen­dri­ve — kli­ka­my na Cre­ate USB. Więk­szość osób posia­da jed­nak napęd CD/DVD, więc w arty­ku­le sku­pię się wła­śnie na booto­wal­nej pły­cie. Po klik­nię­ciu pierw­sze­go z wymie­nio­nych przy­ci­sków uka­że nam się pro­ste okien­ko — kli­ka­jąc na Brow­se wska­zu­je­my loka­li­za­cję dla two­rzo­ne­go wła­śnie obra­zu:

4.) Po zapi­sa­niu i nagra­niu obra­zu przy­szła pora na jego spraw­dze­nie. Uru­cha­mia­my więc kom­pu­ter z tak przy­go­to­wa­nej pły­ty — naszym oczom powin­no uka­zać się menu głów­ne wraz z apli­ka­cja­mi, któ­re zamie­ści­li­śmy na płyt­ce:

5.) UWAGA!!! Nie testo­wa­łem pro­gra­mu na obra­zach inne­go for­ma­tu niż ISO, tak więc nie wiem, czy inne obra­zy są obsłu­gi­wa­ne!

PODSUMOWANIE

Two­rze­nie pły­ty ratun­ko­wej z wie­lo­ma pro­gra­ma­mi dia­gno­stycz­ny­mi poma­ga nie tyl­ko zaosz­czę­dzić pły­ty, ale tak­że pozwa­la na zacho­wa­nie porząd­ku. Wszyst­kie potrzeb­ne pro­gra­my zosta­ną zmiesz­czo­ne na jed­nym nośni­ku, więc w każ­dej chwi­li może­my wyko­nać kopię zapa­so­wą tyl­ko jed­nej pły­ty, a nie kil­ku czy kil­ku­na­stu.

By | 2016-11-26T10:07:30+00:00 Grudzień 29th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz