3 489 odsłony

XAMPP — prosty serwer Web

Domo­wy ser­wer Apa­che, na któ­rym możesz spraw­dzać i testo­wać swo­je stro­ny opar­te na php i MySQL. Bar­dzo przy­dat­ne, gdyż nawet nie mając połą­cze­nia z inter­ne­tem spraw­dzi­my jak wyglą­da nasza stro­na, któ­rej pli­ki mamy na dys­ku, a wszyst­ko obsłu­gu­je wła­śnie XAMPP. Narzę­dzie to jest pakie­tem w skład któ­rej wcho­dzą głów­nie ser­wer Apa­che, bazy danych MySQL, inter­pre­ta­to­ry dla skryp­tów pisa­nych w php i nie tyl­ko. Czy­li użyt­kow­nik­cy sys­te­mu blo­go­we­go jakim jest word­press na pew­no doce­nią te moż­li­wo­ści. Dla­cze­go?

Nie­gdyś aby napi­sać swo­ją stro­nę wystar­czył zwy­kły html/css i bez pro­ble­mu mogli­śmy zer­k­nąć jak będzie to wyglą­da­ło w prze­glą­dar­ce. Obec­nie więk­szość skryp­tów jest zaawan­so­wa­na i potrze­bu­je do swej zawi­łej funk­cjo­nal­no­ści kodu… cho­ciaż­by php. W tym przy­pad­ku musi­my sko­rzy­stać z usług ser­we­ro­wych np home.pl. Tam wyku­pi­my ser­wer z prze­strze­nią dys­ko­wą i moż­li­wo­ścią two­rze­nia bazy danych MySQL (nie­zbęd­nych w two­rze­niu np blo­ga opar­te­go o word­press). Dzię­ki temu, że wyku­pi­my taką usłu­gę mamy pew­ność że wszyst­ko jest tam zain­sta­lo­wa­ne popraw­nie i wystar­czy już tyl­ko wstawić/zainstalować swo­ją stro­nę. Czy­li wyglą­da to tak jak na scre­enie poni­żej.

Aby zainstalować/wyświetlić/zmodernizować naszą stro­nę z ser­we­ra wyku­pio­ne­go musi­my się naj­pierw połą­czyć z inter­ne­tem i dopie­ro wte­dy z ser­we­rem.

My to samo zro­bi­my na naszym kom­pu­te­rze, więc nie będzie­my pła­cić za usłu­gi ser­we­ro­we, a nawet korzy­stać z inter­ne­tu aby nasza stro­na wyświe­tla­na była popraw­nie — oczy­wi­ście wyświe­tlać się będzie tyl­ko nam. Gdyż ową apli­ka­cję będzie­my wyko­rzy­sty­wać głow­nie do testów stron obsłu­gu­ją­cych php, mysql. Bez XAMPP takie skryp­ty jak joom­la czy word­press (na któ­rym dzia­ła m.in. toin.pl) nie wyświe­tlą nam się na naszym kom­pu­te­rze wogó­le. Zatem obec­ne pod­łą­cze­nie nasze­go ser­we­ra będzie wyglą­da­ło tak:

Insta­la­cja XAMPP 1.7.3

Na stro­nie http://www.apachefriends.org/en/xampp.html wybierz wer­sje dla swo­je­go sys­te­mu i ścią­gnij plik .exe

Insta­la­cja zosta­ła okro­jo­na do mini­mum, więc prze­bie­gnie szyb­ko. Po klik­nię­ciu w pilik .exe poja­wi się okno:

Loka­li­za­cja domyśl­na to c:\ nie zale­ca się jej zmie­niać. Pro­gram i tak usta­wi fol­der xampp więc ścież­ka będzie nastę­pu­ją­ca: C:\xampp

Póź­niej zoba­czy­my kil­ka pytań (w kon­so­li) zwią­za­nych z insta­la­cją m.in czy wsta­wić skrót na pul­pit. Gdy odpo­wie­my na te pod­sta­wo­we pyta­nia poja­wi się insta­la­cja:

Wybie­ra­my 1 i zaczy­na­my pra­cę z pro­gra­mem.

Uru­cha­mia­my dwa pierw­sze modu­ły Apa­che i MySql kli­ka­jąc na start.

Spraw­dza­my czy dzia­ła

W prze­glą­dar­kę wpi­su­je­my

local­host

Czy­li dokład­nie w ten spo­sób:

Powin­na nam się poja­wić stro­na star­to­wa XAMPP:

Zabez­pie­cza­nia

Ostat­nią czyn­no­ścią jaka pozo­sta­ła jest zabez­pie­cze­nie nasz ser­wer hasłem. Przejdź w zakład­kę bez­pie­czeń­stwo.

Jeśli nasz kom­pu­ter jest pod­łą­czo­ny do inter­ne­tu to takie zabez­pie­cze­nie jest koniecz­ne. Będzie­my chro­nić przed inny­mi:

 • kata­lo­gi XAMPP
 • ser­we­ra MySQL
 • php­My­Ad­min (pma), słu­żą­cym do obsłu­gi MySQL.

Klik­nij:

Uzu­peł­nij dane czy­li wpisz swo­je hasła i login.

Teraz już możesz bez­piecz­nie testo­wać swo­je stro­ny, bo za każ­dym razem gdy ktoś spró­bu­je dostać się na Twój ser­wer, poja­wi mu się coś takie­go:

W następ­nym arty­ku­le insta­la­cja word­pres­sa na naszym domo­wym ser­we­rze XAMPP.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 21st, 2010|Categories: News, software|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

 1. Krzysiek 03/09/2012 w 19:27- Odpowiedz

  ok arty­kul ale…
  jak chce wyswie­tlic swo­ja stro­ne typu : localhost/strona.php
  przez bram­ke pro­xy lub tora to nie daje rady
  czy mozna usta­wic xampp by wyswie­tlal stro­ny przez bram­ki pro­xy??

Zostaw komentarz