1 201 odsłony

Wyświetlenie hasła spod gwiazdek

Jeśli często korzystasz w swojej przeglądarce z opcji zapamiętywania haseł to z czasem możesz je zapomnieć, ponieważ nie wpisujesz ich podczas logowania się do ulubionego serwisu. Praktycznie na wszystkich stronach pole, w którym podaje się hasło jest typu „password”. Oznacza to, że nie wyświetla ono wpisywanych przez nas znaków, lecz zastępuje je kropkami lub gwiazdkami. W poradniku pokażę, jak wyświetlić hasła zastąpione gwiazdkami i kropkami.

1. Nie potrze­bu­je­my żad­ne­go zbęd­ne­go opro­gra­mo­wa­nia. W arty­ku­le opi­su­ję spo­sób na prze­glą­dar­ce Mozil­la Fire­fox, ale na innych prze­glą­dar­kach wyglą­da to tak samo.

2. Prze­cho­dzi­my do stro­ny, na któ­rą chce­my się zalo­go­wać. Może to być np. face­bo­ok czy inny por­tal. W moim przy­pad­ku hasło to moje­_ha­slo lecz jak widzi­my jest zasło­nię­te krop­ka­mi i go nie widać:

haslo13. Aby podej­rzeć, co tak napraw­dę wpi­sa­ne jest pod krop­ka­mi musi­my wyko­nać jeden pro­sty krok – pra­wym kli­kiem prze­cho­dzi­my do pozy­cji o nazwie Zba­daj ele­ment:

zbadaj-element

4. Jak widać na dole prze­glą­dar­ki uka­za­ło się okien­ko dla pro­gra­mi­stów. Może nas tro­chę prze­ra­żać, ponie­waż znaj­dzie­my tam set­ki kodów doty­czą­cych prze­glą­dar­ki i stro­ny. Przy­glą­da­my się uważ­nie:

inspektor

5. Nas inte­re­su­je pozy­cja o nazwie <input id=”pass” ….. ></input>
Gdy klik­nie­my na Zba­daj ele­ment to powin­ni­śmy zostać prze­nie­sie­ni do tej linii auto­ma­tycz­nie – zosta­nie ona wyszcze­gól­nio­na.input

6. Odszu­ku­je­my fra­zę type=”password” i zmie­nia­my ją na type=”text”

Dzię­ki takiej zamia­nie po wpi­sa­niu hasła zoba­czy­my, że krop­ki znik­nę­ły, a nasze hasło zosta­ło wyświe­tlo­ne:

password-facebook7. Pro­szę pamię­tać, że po odświe­że­niu stro­ny lub zamknię­ciu prze­glą­dar­ki hasło z powro­tem będzie zastą­pio­ne krop­ka­mi. Dla­te­go ope­ra­cję trze­ba powta­rzać po każ­do­ra­zo­wym otwar­ciu danej stro­ny. Naj­le­piej zapi­sać sobie hasła w bez­piecz­ne miej­sca zaraz po tym, gdy je wyświe­tli­my. Ustrze­że nas to przed cią­głym pod­glą­da­niem haseł na wszyst­kich naszych ulu­bio­nych stro­nach.

By | 2016-11-26T10:07:17+00:00 Marzec 30th, 2015|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz