Wyrównywanie głośności — MP3Gain

0944dff5Każ­da mp3 którą posi­adasz pochodzi praw­dopodob­nie z innej pły­ty, więc jakość, a przede wszys­tkim głośność takich utworów się różni. Jest pro­gram, który bez  znacznych strat jakoś­ci znor­mal­izu­je poziom głośnoś­ci plików muzy­cznych. Więc jeżeli szyku­jesz swo­je “mp3ójki” na imprezę to koniecznie wyrów­naj poziom głośnoś­ci, a na pewno nie zaskoczą Cię utwory zbyt ciche jak i za głośne.

Zan­im przys­tąpisz do insta­lacji najpierw ściąg­nij pro­gram:

MP3GAIN down­load Licenc­ja: Free­ware

gainPod­czas insta­lacji zaz­nacz Lan­guage files, gdyż pro­gram został spol­szc­zony, czyli tak jak na scree­nie po lewej. Postępuj dalej zgod­nie ze wskazówka­mi.

Uru­chom pro­gram i zmień język na pol­s­ki.

Przy­go­tuj też grupę plików mp3.

gain11. Skopi­uj przy­go­towane pli­ki mp3 do osob­ne­go folderu, dzię­ki temu ory­gi­nalne zachowasz bez zmi­an.

2. Kliknij Dodaj pli­ki lub Dodaj kat­a­log w którym zna­j­du­ją się wcześniej przy­go­towane mp3 do obrób­ki.

3. Wciśnij ter­az Anal­iza aby sprawdz­ić śred­nią głośność Twoich utworów.

4. Ustaw­ie­nie poziomu głośnoś­ci domyśl­nie jest na 89,0 dB lecz może to być za cicho więc zmień na 92,0 dB.

gain25. Zauważ że w kolum­nie obci­nanie przy niek­tórych utworach wys­tępu­je Y, nieste­ty oznacza to że głośność tych utworów przekracza maksy­mal­ny poziom. Jakość dźwięku będzie gorsza więc lep­iej usunąć z listy właśnie takie pli­ki.

6. Aby dokon­ać zmi­an wciśnij Głośność

[utwór]
By |2016-11-26T10:07:57+00:00Listopad 22nd, 2009|Categories: News, software|Tags: |1 komentarz

1 komenarz

  1. koper 18/01/2018 w 17:11 - Odpowiedz

    Ja mam na 100 dB czy to nie za dużo?

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.