6 571 odsłony

Wyrównywanie głośności — MP3Gain

0944dff5Każ­da mp3 któ­rą posia­dasz pocho­dzi praw­do­po­dob­nie z innej pły­ty, więc jakość, a przede wszyst­kim gło­śność takich utwo­rów się róż­ni. Jest pro­gram, któ­ry bez  znacz­nych strat jako­ści znor­ma­li­zu­je poziom gło­śno­ści pli­ków muzycz­nych. Więc jeże­li szy­ku­jesz swo­je “mp3ójki” na impre­zę to koniecz­nie wyrów­naj poziom gło­śno­ści, a na pew­no nie zasko­czą Cię utwo­ry zbyt ciche jak i za gło­śne.

Zanim przy­stą­pisz do insta­la­cji naj­pierw ścią­gnij pro­gram:

MP3GAIN down­lo­ad Licen­cja: Fre­ewa­re

gainPod­czas insta­la­cji zaznacz Lan­gu­age files, gdyż pro­gram został spo­lsz­czo­ny, czy­li tak jak na scre­enie po lewej. Postę­puj dalej zgod­nie ze wska­zów­ka­mi.

Uru­chom pro­gram i zmień język na pol­ski.

Przy­go­tuj też gru­pę pli­ków mp3.

gain11. Sko­piuj przy­go­to­wa­ne pli­ki mp3 do osob­ne­go fol­de­ru, dzię­ki temu ory­gi­nal­ne zacho­wasz bez zmian.

2. Klik­nij Dodaj pli­ki lub Dodaj kata­log w któ­rym znaj­du­ją się wcze­śniej przy­go­to­wa­ne mp3 do obrób­ki.

3. Wci­śnij teraz Ana­li­za aby spraw­dzić śred­nią gło­śność Two­ich utwo­rów.

4. Usta­wie­nie pozio­mu gło­śno­ści domyśl­nie jest na 89,0 dB lecz może to być za cicho więc zmień na 92,0 dB.

gain25. Zauważ że w kolum­nie obci­na­nie przy nie­któ­rych utwo­rach wystę­pu­je Y, nie­ste­ty ozna­cza to że gło­śność tych utwo­rów prze­kra­cza mak­sy­mal­ny poziom. Jakość dźwię­ku będzie gor­sza więc lepiej usu­nąć z listy wła­śnie takie pli­ki.

6. Aby doko­nać zmian wci­śnij Gło­śność

[utwór]
By | 2016-11-26T10:07:57+00:00 Listopad 22nd, 2009|Categories: News, software|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz