10 340 odsłony

Wymiana BIOS-u karty graficznej

Wymie­nia­jąc BIOS kar­ty gra­ficz­nej może­my ją nie­co przy­spie­szyć. W ten spo­sób żad­ne typo­we pro­gra­my przy­spie­sza­ją­ca, któ­re mia­ły­by dzia­łać w sys­te­mie nie będą nam potrzeb­ne. Dodat­ko­wo może­my też wymie­nić BIOS z naszej kar­ty gra­ficz­nej na taki, któ­ry posia­da inna kar­ta. Nie­ste­ty jet to moż­li­we tyl­ko w przy­pad­ku nie­któ­rych mode­li.

1.) Pierw­szy krok to spraw­dze­nie mode­lu naszej kar­ty gra­ficz­nej. Bar­dzo łatwo spraw­dzi­my to wpi­su­jąc w pole Uru­chom pole­ce­nie dxdiag i okien­ku dia­gno­stycz­nym prze­cho­dząc do zakład­ki Ekran:

2.) Teraz musi­my pobrać odpo­wied­ni pro­gram, dzię­ki któ­re­mu wgram nowy BIOS. Dla kart ATI Rade­on będzie to pro­gram RaBiT , a dla kart Nvi­dia NiBi­Tor . Pobie­ra­my ten pro­gram, któ­ry jest odpo­wied­ni dla naszej kar­ty gra­ficz­nej.

3.) Przy­szła kolej na pobra­nie odpo­wied­nie­go BIOS-u. Znaj­dzie­my go na stro­nach pro­du­cen­tów kart gra­ficz­nych lub na tej stro­nie KLIK . Stro­na jest o tyle pro­sta w obsłu­dze, że wystar­czy wybrać wszyst­ko z poda­nej listy:

4.) W tym punk­cie poka­żę, jak zapi­sać i zak­tu­ali­zo­wać BIOS dla kart Nvi­dia. Otwie­ra­my pro­gram Nibi­Tor. Kli­ka­my na File i potem Open BIOS, aby wczy­tać pobra­ny przez nas wcze­śniej plik BIOS-u. Teraz prze­cho­dzi­my do zakład­ki Cloc­kra­tes — tutaj widzi­my czę­sto­tli­wo­ści ukła­du kar­ty gra­ficz­nej dla dwóch try­bów — 2D i 3D. My musi­my zając się war­to­ścia­mi 3D, więc pod­no­si­my czę­sto­tli­wość o oko­ło 10 — 15 MHz. Zapi­su­je­my tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny plik na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra:

5.) Pobie­ra­my pro­gram VGA­Bios , aby doko­nać aktu­ali­za­cji. Po pobra­niu odpo­wied­niej wer­sji roz­pa­ko­wu­je­my ją na dys­ku (do fol­de­ru, w któ­rym zapi­sa­li­śmy wer­sję BIOS-u z poprzed­nie­go punk­tu). Teraz w polu Uru­chom wpi­su­je­my pole­ce­nie cmd by przejść do Wier­sza pole­ceń. w Wier­szu pole­ceń wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nie: vgabios.exe -fnazwa.rom (UWAGA!!! W miej­sce nazwa wpi­su­je­my nazwę pli­ku, jaką usta­li­li­śmy w poprzed­nim punk­cie dla nowe­go BIOS-u):

6.) Po chwi­li BIOS zosta­nie wgra­ny do kar­ty — nie ujrzy­my żad­nej infor­ma­cji. Wystar­czy zre­star­to­wać kom­pu­ter, aby wszyst­ko popraw­nie zaczę­ło dzia­łać.

7.) W kar­tach ATI nale­ży użyć pro­gra­mu RaBiT. Otwie­ra­my pro­gram i prze­cho­dzi­my do zakład­ki Cloc­king, tam kli­ka­my na Open i wybie­ra­my pobra­ny z inter­ne­tu plik BIOS-u. Dodat­ko­wo usta­wia­my czę­sto­tli­wość suwa­ka­mi — nie prze­sa­dzaj­my, więc rów­nież zwiększ­my ją o kil­ka MHz:

8.)Kli­ka­jąc na Save As zapi­su­je­my nowy plik na dys­ku pod dowol­ną nazwą.

9.) Aby zak­tu­ali­zo­wać BIOS kar­ty ATI musi­my posłu­żyć się pro­gra­mem Win­flash. Po pobra­niu pro­gra­mu i uru­cho­mie­niu kli­ka­my w głów­nym jego oknie na przy­cisk Load Ima­ge i odnaj­du­je­my wcze­śniej zapi­sa­ny przez nas plik BIOS-u:

10.) Kli­ka­my na Pro­gram i BIOS zosta­nie zapi­sa­ny w pamię­ci. Zoba­czy­my postęp tego zapi­su — po zakoń­cze­niu i ujrze­niu sto­sow­ne­go komu­ni­ka­tu uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Goto­we!

PODSUMOWANIE

Wymia­na BIOS-u kar­ty gra­ficz­nej może oka­zać się przy­dat­na, jeśli chce­my przy­spie­szyć dzia­ła­nie kar­ty. Nale­ży jed­nak pamię­tać, aby wszyst­kie ope­ra­cja wyko­ny­wać bar­dzo dokład­nie i śle­dzić powo­li każ­dy krok, ponie­waż kon­fi­gu­ra­cje sprzę­tu są tak róż­ne, że nie jest pro­ble­mem coś uszko­dzić. Użyt­kow­nik musi więc pamię­tać, że każ­dej mody­fi­ka­cji doko­nu­je na wła­sną odpo­wie­dzial­ność! Blog­ge­rzy Toin.pl sta­ra­ją się przy­go­to­wy­wać arty­ku­ły z dużą dokład­no­ścią, lecz jak wspo­mnia­łem nie spo­sób wszyst­kie­go prze­wi­dzieć.

By | 2016-11-26T10:07:32+00:00 Sierpień 25th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. karol 10/09/2012 w 10:47- Odpowiedz

    rozu­miem ze w punk­cie 3. musze zna­lezc swoj model kar­ty graf. ?

  2. Michał 30/10/2012 w 22:40- Odpowiedz

    komen­da vgabios.exe nie dzia­ła (win7)

Zostaw komentarz