1 247 odsłony

Wyłączenie podpowiedzi w dymkach

dymki1Czę­sto zda­rza się tak, że dym­ków przy­po­mi­na­ją­cych jest tak wie­le że po włą­cze­niu sys­te­mu zaczy­na­ją prze­szka­dzać. Moż­na się ich pozbyć doko­nu­jąc zmia­ny w reje­strze. Naj­pierw kli­ka­my na start i szu­ka­my opcji “uru­chom”, Vista może mieć to ukry­te. Naj­le­piej wci­snąć kla­wisz z “logiem won­dow­sa” plus liter­ka “r”.

Poka­że się okien­ko “Uru­chom” gdzie nale­ży wpi­sać komen­dę rege­dit.

dymki3

Następ­nie wybie­ra­my poszcze­gól­ne fol­de­ry:

HKEY_CURRENT_USER\

Softwa­re\

Micro­soft\

Win­dows\

Cur­ren­tVer­sio\

Explo­rer\

Advan­ced

dymki2

W kolum­nie pra­wej kli­ka­my pra­wym przy­ci­skiem myszy i z menu wybie­ra­my Nowy>Warość DWORD (32-bito­wa), czy­li tak jak na scre­enie. Nada­je­my nazwę Ena­ble­Bal­lo­on­Tips i wci­ska­my enter. Następ­nie klik­nij­my w tą war­tość i widzi­my Edy­to­wa­nie war­to­ści DWORD. War­tość przy­pisz­my 0 (zero) i ok.

dymki4

Po restar­cie kom­pu­te­ra już nie ujrzy­my pod­po­wie­dzi w dym­kach. Moż­na do nich wró­cić zmie­nia­jąc wcze­sniej utwo­rzo­ną war­tość na 1 i dym­ki znów zaczną się poja­wiać.

By | 2016-11-26T10:07:59+00:00 Lipiec 23rd, 2009|Categories: News, windows|Tags: |0 komentarzy

Zostaw komentarz