2 221 odsłony

Auto Shutdown — Mozilla Firefox

Fire­fox to prze­glą­dar­ka ofe­ru­ją­ca dużą licz­bę dodat­ków, więc każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Jeże­li wyko­rzy­stu­jesz ją do pobie­ra­nia pli­ków (np bar­dzo dużych), to wiesz że trze­ba cze­kać do koń­ca ścią­ga­nia, gdyż sama się nie wyłą­czy, a już na pew­no nie zamknie kom­pu­te­ra. Jest na szczę­ście wtycz­ka, któ­ra to umoż­li­wi.

Efek­tem zain­sta­lo­wa­nia wtycz­ki jest poja­wie­nie się w oknie pobie­ra­nia pli­ków nowej opcji:

shut2

Kom­pu­ter się wyłą­czy, nato­miast dodat­kiem jest dys­kret­ny dźwięk infor­mu­ją­cy o zakoń­czo­nym pobie­ra­niu.

shut1

To wszyst­ko :D

By | 2016-11-26T10:07:57+00:00 Listopad 3rd, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz