3 057 odsłony

Wyłączanie aktualizacji w Windows 10

Nowy Windows 10 został tak przygotowany, aby pobierał automatycznie najnowsze aktualizacje i poprawki. Niestety tego procesu nie da się wyłączyć tak, jak miało to miejsce w poprzednich systemach. Jeśli nie chcesz, aby Windows pobierał wszystkie poprawki automatycznie lub po prostu chcesz mieć nad tym kontrolę, powinieneś skorzystać z pomocy tego poradnika.

 

1.)  W zasob­ni­ku sys­te­mo­wym odnaj­du­je­my iko­nę połą­cze­nia Wi-Fi lub Ether­net. W moim przy­pad­ku będzie to sieć bez­prze­wo­do­wa:

1

2.)  Gdy klik­nie­my ikon­kę wyświe­tli nam się lista dostęp­nych połą­czeń bez­prze­wo­do­wych. Na dole kli­ka­my na Usta­wie­nia sie­ci:

2

3.)  Prze­cho­dzi­my do kar­ty Wi-Fi (lub Ether­net – w zależ­no­ści od posia­da­ne­go połą­cze­nia z inter­ne­tem) i kli­ka­my Opcje zaawan­so­wa­ne:

3

 

4.) Wyświe­tli nam się kar­ta z usta­wie­nia­mi zaawan­so­wa­ny­mi dla pod­łą­czo­nej sie­ci. Zazna­cza­my Połą­cze­nie tary­fo­we jako Włą­czo­ne:

4

5.) Od tej chwi­li sys­tem Win­dows nie będzie auto­ma­tycz­nie pobie­rał żad­nych aktu­ali­za­cji. Pamię­taj­my jed­nak o tym, aby pobrać wybra­ne przez nas łat­ki poprzez Win­dows Upda­te. Dla pew­no­ści może­my spraw­dzić, że połą­cze­nie tary­fo­we dzia­ła pra­wi­dło­wo. W moim przy­kła­dzie po uru­cho­mie­niu Outlo­oka wid­nie­je komu­ni­kat, że połą­cze­nie jest tary­fo­we:

5

6.) To, że usta­wi­li­śmy połą­cze­nie z inter­ne­tem jako plan tary­fo­wy w zupeł­no­ści w niczym nie będzie nam prze­szka­dza­ło. Może się jedy­nie zda­rzyć, że jakiś pro­gram przez nas zain­sta­lo­wa­ny popro­si o pobie­ra­nie danych z inter­ne­tu – tak, jak mia­ło to miej­sce w Outlo­ok.

 

 

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Luty 23rd, 2016|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Igor 05/06/2016 w 14:58- Odpowiedz

    Przy pod­łą­cze­niu do inter­ne­tu przez kabel i po wej­ściu w “opcje zaawan­so­wa­ne” nie mam opcji “połą­cze­nie tary­fo­we” — jakieś suge­stie?

Zostaw komentarz