3 428 odsłony

Wyłączanie aktualizacji w Windows 10

Nowy Windows 10 został tak przygotowany, aby pobierał automatycznie najnowsze aktualizacje i poprawki. Niestety tego procesu nie da się wyłączyć tak, jak miało to miejsce w poprzednich systemach. Jeśli nie chcesz, aby Windows pobierał wszystkie poprawki automatycznie lub po prostu chcesz mieć nad tym kontrolę, powinieneś skorzystać z pomocy tego poradnika.

 

1.)  W zasob­niku sys­te­mowym odna­j­du­je­my ikonę połączenia Wi-Fi lub Eth­er­net. W moim przy­pad­ku będzie to sieć bezprze­wodowa:

1

2.)  Gdy klikniemy ikonkę wyświ­etli nam się lista dostęp­nych połączeń bezprze­wodowych. Na dole klikamy na Ustaw­ienia sieci:

2

3.)  Prze­chodz­imy do kar­ty Wi-Fi (lub Eth­er­net – w zależnoś­ci od posi­adanego połączenia z inter­netem) i klikamy Opc­je zaawan­sowane:

3

 

4.) Wyświ­etli nam się kar­ta z ustaw­ieni­a­mi zaawan­sowany­mi dla podłąc­zonej sieci. Zaz­nacza­my Połącze­nie tary­fowe jako Włąc­zone:

4

5.) Od tej chwili sys­tem Win­dows nie będzie automaty­cznie pobier­ał żad­nych aktu­al­iza­cji. Pamię­ta­jmy jed­nak o tym, aby pobrać wybrane przez nas łat­ki poprzez Win­dows Update. Dla pewnoś­ci może­my sprawdz­ić, że połącze­nie tary­fowe dzi­ała praw­idłowo. W moim przykładzie po uru­chomie­niu Out­looka wid­nieje komu­nikat, że połącze­nie jest tary­fowe:

5

6.) To, że ustaw­iliśmy połącze­nie z inter­netem jako plan tary­fowy w zupełnoś­ci w niczym nie będzie nam przeszkadza­ło. Może się jedynie zdarzyć, że jak­iś pro­gram przez nas zain­stalowany poprosi o pobieranie danych z inter­ne­tu – tak, jak miało to miejsce w Out­look.

 

 

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Luty 23rd, 2016|Categories: News, windows|Tags: , , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Igor 05/06/2016 w 14:58 - Odpowiedz

    Przy podłącze­niu do inter­ne­tu przez kabel i po wejś­ciu w “opc­je zaawan­sowane” nie mam opcji “połącze­nie tary­fowe” — jakieś sug­estie?

Zostaw komentarz