1 218 odsłony

Wyłącz automatyczny restart po aktualizacji

Bycie legal­nym użyt­kow­ni­kiem to bar­dzo dobre posu­nię­cie. Z pew­no­ścią pobie­ra­my naj­waż­niej­sze aktu­ali­za­cje dla sys­te­mu Win­dows. Bar­dzo czę­sto oka­zu­je się, że po pobra­niu nie­zbęd­nych łatek i popra­wek sys­tem doma­ga się ponow­ne­go uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra – nie zawsze jed­nak restart oka­zu­je się moż­li­wy. Gdy pra­cu­je­my na lap­to­pie, two­rzy­my waż­ne doku­men­ty czy obra­bia­my film może się oka­zać, że nawet prze­kła­da­nie restar­tu sys­te­mu o 4 godzi­ny może by nie­wy­star­czal­ne. W takim wypad­ku może­my wyłą­czyć to powia­do­mie­nie.

1. Gdy pobie­rze­my aktu­ali­za­cje sys­tem z cza­sem doma­ga się od nas restar­tu. Może­my zoba­czyć takie okno:
update
2. Aby pozbyć się iry­tu­ją­ce­go okna może­my wyłą­czyć je na dwa spo­so­by: poprzez Wiersz pole­ce­nia lub poprzez edy­cję reje­stru. Co praw­da pierw­sza meto­da jest prost­sza, ale war­to zapo­znać się z obie­ma.
3. Prze­cho­dzi­my do Wier­sza pole­ce­nia – naj­pro­ściej to zro­bić wpi­su­jąc w pole wyszu­ki­wa­nia sys­te­mu Win­dows pole­ce­nie cmd i naci­ska­jąc Enter:
cmd
4. W kon­so­li wpi­su­je­my pole­ce­nie NET STOP „Win­dows Upda­te”
Po kil­ku minu­tach zoba­czy­my infor­ma­cję, że usłu­ga ta zosta­ła zatrzy­ma­na. Zamy­ka­my kon­so­lę:
cmd-exe
5. Korzy­sta­jąc z meto­dy poprzez edy­cję reje­stru war­to wyko­nać jego kopię zapa­so­wą. Ba! Jest to nawet zale­ca­ne! Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru. Naj­pro­ściej: naci­ska­my Logo Win­dows + R i wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit
regedit6. Odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz i roz­wi­ja­my go:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

UWAGA! Jeśli nie będzie­my posia­da klu­cza \WindowsUpdate\AU  to musi­my go utwo­rzyć ręcz­nie.

7. Po pra­wej stro­nie edy­to­ra two­rzy­my nową war­tość DWORD pra­wym kli­kiem:
dword
8. Nowej war­to­ści nada­je­my taką nazwę:
NoAu­to­Re­bo­otWi­th­Log­ge­dO­nU­sers   i przy­pi­su­je­my jej war­tość 1
edytowanie-dword
9. Opusz­cza­my rejestr i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li gdy pobie­rze­my aktu­ali­za­cje monit o wyma­ga­nym restar­cie już się nie poja­wi. Pro­szę jed­nak pamię­tać, żeby po skoń­czo­nej pra­cy uru­cho­mić ponow­nie sys­tem, aby insta­lo­wa­nie aktu­ali­za­cji zosta­ło popraw­nie ukoń­czo­ne.

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 13th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz