Wykonaj obraz pendriva

Tworze­nie kopii zapa­sowej pamię­ci przenośnych np pen­drive ma sens głównie wtedy, gdy pamięć ma dużą pojem­ność. Jeśli posi­adasz sporą liczbę danych na pen­drive, to ten porad­nik jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, jak za pomocą pro­gra­mu Test­Disk wykon­ać dokład­ny obraz danych zgro­mad­zonych na przenośnym dysku.

1.) Pobier­amy pro­gram Test­Disk KLIK. Po pobra­niu uruchami­amy. Zobaczmy główne okno pro­gra­mu — w kon­soli. Na samym dole wybier­amy pozy­cję

[Cre­ate] Cre­ate a new log file i potwierdza­my poprzez klaw­isz Enter:

2.) W kole­jnym kroku musimy wybrać naszego pen­dri­va — w moim przykładzie jest to pamięć o pojem­noś­ci około 1 GB. Wybier­amy urządze­nie i potwierdza­my Enterem:

3.) Ter­az prze­chodz­imy do pozy­cji [Intel] Intel /PC par­ti­tion - krok ten doty­czy wyboru par­ty­cji — my wybier­amy par­ty­c­je sys­te­mowe, więc Intel. Kole­jny raz naciskamy Enter:

4.) Kole­jno okienko — wybier­amy pozy­cję [Advanced] Filesys­tem Utils:

5.) Wybier­amy Image cre­ation - w ten sposób stworzymy obraz naszego dysku. Wcześniej wybier­amy go z listy dostęp­nych urządzeń. Z racji, iż mamy podłąc­zoną tylko jed­ną pamięć zobaczymy tylko jed­ną pozy­cję i to ją włąśnie wybier­amy:

6.) Dysk mamy już wybrany. Wybier­amy więc miejsce zapisu obrazu pen­dri­va — domyśl­nie jest to C:\TestDisk\win — jeśli chce­my to może­my zapisać obraz właśnie tutaj — w miejs­cu domyśl­nym:

7.) W trak­cie tworze­nie obrazu nie wykonu­je­my żad­nych czyn­noś­ci na kom­put­erze! Dajmy pro­gramowi spoko­jnie czas na zakończe­nie oper­acji — zwyk­le nie trwa ona dłu­go, zależy to od wielkoś­ci pamię­ci i iloś­ci danych. Gdy tworze­nie kopii dobieg­nie koń­ca ujrzymy komu­nikat Image cre­at­ed suc­ces­ful­ly:

8.) Test­Disk utworzy obraz we wskazanym przez nas fold­erze. Nazwa obrazu to image.dd

PODSUMOWANIE

Wykony­wanie kopii pen­dri­va w postaci obrazu jest bard­zo przy­datne. Jak już wspom­ni­ałem, wiele osób na pewno to wyko­rzys­ta, jeśli licz­ba danych jest spo­ra. Porad­nik został napisany bard­zo prze­jrzyś­cie i krok po kroku, więc nie powin­no być prob­lemów. W razie pytań odsyłam na nasze forum http://forum.toin.pl

By |2016-11-26T10:07:37+00:00Kwiecień 19th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.