1 701 odsłony

Wykonaj obraz pendriva

Two­rze­nie kopii zapa­so­wej pamię­ci prze­no­śnych np pen­dri­ve ma sens głów­nie wte­dy, gdy pamięć ma dużą pojem­ność. Jeśli posia­dasz spo­rą licz­bę danych na pen­dri­ve, to ten porad­nik jest dla Cie­bie. Dowiesz się z nie­go, jak za pomo­cą pro­gra­mu Test­Disk wyko­nać dokład­ny obraz danych zgro­ma­dzo­nych na prze­no­śnym dys­ku.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Test­Disk KLIK. Po pobra­niu uru­cha­mia­my. Zobacz­my głów­ne okno pro­gra­mu — w kon­so­li. Na samym dole wybie­ra­my pozy­cję

[Cre­ate] Cre­ate a new log file i potwier­dza­my poprzez kla­wisz Enter: 

2.) W kolej­nym kro­ku musi­my wybrać nasze­go pen­dri­va — w moim przy­kła­dzie jest to pamięć o pojem­no­ści oko­ło 1 GB. Wybie­ra­my urzą­dze­nie i potwier­dza­my Ente­rem:

3.) Teraz prze­cho­dzi­my do pozy­cji [Intel] Intel /PC par­ti­tion - krok ten doty­czy wybo­ru par­ty­cji — my wybie­ra­my par­ty­cje sys­te­mo­we, więc Intel. Kolej­ny raz naci­ska­my Enter:

4.) Kolej­no okien­ko — wybie­ra­my pozy­cję [Advan­ced] File­sys­tem Utils:

5.) Wybie­ra­my Ima­ge cre­ation - w ten spo­sób stwo­rzy­my obraz nasze­go dys­ku. Wcze­śniej wybie­ra­my go z listy dostęp­nych urzą­dzeń. Z racji, iż mamy pod­łą­czo­ną tyl­ko jed­ną pamięć zoba­czy­my tyl­ko jed­ną pozy­cję i to ją włą­śnie wybie­ra­my:

6.) Dysk mamy już wybra­ny. Wybie­ra­my więc miej­sce zapi­su obra­zu pen­dri­va — domyśl­nie jest to C:\TestDisk\win — jeśli chce­my to może­my zapi­sać obraz wła­śnie tutaj — w miej­scu domyśl­nym:

7.) W trak­cie two­rze­nie obra­zu nie wyko­nu­je­my żad­nych czyn­no­ści na kom­pu­te­rze! Daj­my pro­gra­mo­wi spo­koj­nie czas na zakoń­cze­nie ope­ra­cji — zwy­kle nie trwa ona dłu­go, zale­ży to od wiel­ko­ści pamię­ci i ilo­ści danych. Gdy two­rze­nie kopii dobie­gnie koń­ca ujrzy­my komu­ni­kat Ima­ge cre­ated suc­ces­ful­ly:

8.) Test­Disk utwo­rzy obraz we wska­za­nym przez nas fol­de­rze. Nazwa obra­zu to image.dd

PODSUMOWANIE

Wyko­ny­wa­nie kopii pen­dri­va w posta­ci obra­zu jest bar­dzo przy­dat­ne. Jak już wspo­mnia­łem, wie­le osób na pew­no to wyko­rzy­sta, jeśli licz­ba danych jest spo­ra. Porad­nik został napi­sa­ny bar­dzo przej­rzy­ście i krok po kro­ku, więc nie powin­no być pro­ble­mów. W razie pytań odsy­łam na nasze forum http://forum.toin.pl

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 19th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz