1 120 odsłony

Wydłużanie żywotności baterii laptopa

Wie­my jak szyb­ko zuży­wa się bate­ria w lap­to­pach zwłasz­cza tych star­szych. Tutaj chcę Wam pod­po­wie­dzieć jak wydłu­żyć żywot­ność takiej bate­rii nie wyda­jąc ani gro­sza. Nawet żad­ne narzę­dzia nam nie będą potrzeb­ne do tego zagad­nie­nia. Zaczy­na­my!

 1. Aby bate­ria trzy­ma­ła prąd coraz dłu­żej, to musi­my prze­strze­gać sche­ma­tu zawsze, któ­ry tu przed­sta­wiam.
 2. Ładu­je­my bate­rię lap­to­pa nor­mal­nie jak zawsze do 100% nała­do­wa­nia, potem odłą­cza­my zasi­lacz i… ściem­nia­my pod­świe­tla­nie matry­cy o 20%-40% w zależ­no­ści jaki daje efekt widocz­no­ści dosta­tecz­nej. (zwy­kle robi się to za pomo­cą kla­wi­sza FN + ‘któ­ryś z funk­cyj­nych lub strza­łek kur­so­ra’ i to zale­ży od mode­lu lap­to­pa)
 3. Po roz­ła­do­wa­niu Cał­ko­wi­tym bate­rii, lap­top wyłą­cza­my (off) i ładu­je­my bate­rię NIE włą­cza­jąc lap­to­pa!
 4. Gdy już się bate­ria nała­du­je na 100%, wte­dy może­my włą­czyć lap­top i oczy­wi­ście pamię­ta­jąc o ściem­nia­niu pod­świe­tle­nia matry­cy!
 5. Czyn­ność powta­rzać regu­lar­nie, jeśli chce­my lek­ko zre­ge­ne­ro­wać bate­rię, a gdy już nie widać efek­tów, kupić nową i dalej sto­so­wać te zale­ce­nia.
  icon_battery

Inne wska­zów­ki!

 • urzą­dze­nia pod­łą­czo­ne w lap­to­pie pod USB zuży­wa­ją bate­rię w szyb­kim tem­pie, a więc jeśli aku­rat nie potrze­bu­jesz korzy­stać np. z dru­kar­ki, kamer­ki lub innych, to je po pro­stu odłącz,
 • jeśli cho­dzi o mysz­kę, to wyłącz tą, któ­rej nie uży­wasz, np touch­pad,
 • tak samo zacho­wu­je się kar­ta sie­cio­wa LAN i WLAN, posta­raj się wyłą­czyć tą z któ­rej aktu­al­nie nie korzy­stasz,
 • jeśli masz pew­ność że łączysz się bez­prze­wo­do­wo np za pomo­cą tech­no­lo­gi N to ustaw WLAN tyl­ko do pra­cy w tym try­bie (tyl­ko jeśli Two­ja kar­ta bez­prze­wo­do­wa ofe­ru­je takie opcje),
 • wyłącz blu­eto­oth,
 • ana­li­zuj tem­pe­ra­tu­rę pro­ce­so­ra oraz pra­ce innych kom­po­nen­tów korzy­sta­jąc np z Note­bo­ok Har­dwa­re Con­trol,
 • jeśli korzy­stasz z kom­po­zy­cji sty­lów Aero np w Win­dows vista lub 7, to zmień na mniej obcią­ża­ją­ce kar­tę graficzną/procesor,
 • dosto­suj też wydaj­ność we wła­ści­wo­ściach systemu>zaawansowane>ustawienia>dopasuj dla naj­lep­szej wydaj­no­ści, aby nie poświę­cać ener­gii na wygląd, któ­re­go nie potrze­bu­jesz
 • przy­blo­kuj rekla­my flash’owe w prze­glą­dar­kach uży­wa­jąc np AdBlock’a

Jakieś dodat­ko­we pro­po­zy­cje?

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Styczeń 24th, 2013|Categories: hardware, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz