12 352 odsłony

Wyczyść swoją myszkę

Jeśli two­ja mysz odma­wia posłu­szeń­stwa ozna­cza to, że przy­szedł czas na jej wyczysz­cze­nie. Nikt nie chce tra­cić nad nią pano­wa­nia zwłasz­cza pod­czas pra­cy. Nie dopusz­czaj­my więc do jej zanie­czysz­cze­nia. Każ­da mysz­ka prę­dzej czy póź­niej ule­gnie zabru­dze­niu nie tyl­ko na zewnątrz ale i wewnątrz. Z poniż­sze­go arty­ku­łu dowiesz się, jak wyczy­ścić mysz kul­ko­wą, jak i optycz­ną.

Czysz­cze­nie mysz­ki kul­ko­wej

1.) Odwra­ca­my mysz­kę do góry noga­mi tak, aby kul­ka widocz­na była na wierz­chu. Prze­krę­ca­my pier­ścień zgod­nie z nary­so­wa­ny­mi strzał­ka­mi tak, aby moż­na było swo­bod­nie wyjąć kul­kę:

2.) Ujrzy­my mysz­kę wewnątrz po wycią­gnię­ciu kul­ki. Teraz bie­rze­my paty­czek higie­nicz­ny i czy­ści­my nim brud, jaki widzi­my w środ­ku w mysz­ce (kurz, wło­sy itd). Następ­nie obra­ca­my mysz­kę, aby śmie­ci wypa­dły. Zabieg powta­rza­my kil­ka razy, aby usu­nąć wszyst­kie zabru­dze­nia.

3.) Na samym koń­cu musi­my wyczy­ścić kul­kę. Do miski nale­wa­my cie­płej wody (naj­le­piej z pły­nem do naczyń) i wkła­da­my do niej kul­kę, aby się wymo­czy­ła na kil­ka minut. Następ­nie wycią­ga­my ją i czy­ści­my np szczo­tecz­ką do zębów. Waż­ne jest, aby szczo­tecz­ka mia­ła twar­de wło­ski, któ­re lepiej usu­ną brud. Po wyczysz­cze­niu kul­ki dokład­nie ją wycie­ra­my ręcz­ni­kiem. Mysz­ka wyczysz­czo­na!

Czysz­cze­nie mysz­ki optycz­nej

1.) Odłą­cza­my mysz­kę od kom­pu­te­ra i obra­ca­my ją do góry noga­mi tak, aby spód zna­lazł się na górze. Zwróć­my uwa­gę na śli­zga­cze mysz­ki — mogą być zabru­dzo­ne, co unie­moż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­ni mysz­ką. Wil­got­ną szmat­ką prze­cie­ra­my wszyst­kie śli­zga­cze mysz­ki i miej­sca, w któ­rych jesz­cze widać poprzy­kle­jo­ny brud. Uwa­ga na czuj­nik!

2.) Teraz musi­my prze­dmu­chać oko­li­ce czuj­ni­ka z lase­rem. Może­my użyć do tego sprę­żo­ne­go powie­trza lub np gumo­wej grusz­ki. Robi­my to ostroż­nie, a zwłasz­cza uwa­ża­my na to, aby nie dmu­chać w czuj­nik usta­mi, bo może się dostać do nie­go śli­na!

3.) Może­my jesz­cze wyczy­ścić obu­do­wę mysz­ki. Naj­le­piej użyć do tego wyka­łacz­ki, igły lub inne­go ostre­go przed­mio­tu. Wsu­wa­my przed­miot w szcze­li­ny mię­dzy obu­do­wą mysz­ki i prze­su­wa­my tak, aby wydo­być brud ze środ­ka. Czyn­ność powta­rza­my we wszyst­kich widocz­nych szcze­li­nach w obu­do­wie mysz­ki.

4.) Na sam koniec może­my wyczy­ścić całą obu­do­wę mysz­ki. W tym celu nale­ży nało­żyć na mysz­kę tro­chę pian­ki, któ­ra słu­ży do czysz­cze­nia obu­do­wy i wyczy­ścić nią mysz­kę. UWAGA!!! Pian­kę nakła­da­my w miej­sce, w któ­rym nie znaj­du­ją się guzi­ki, bo ina­czej pian­ka może dostać się do wnę­trza urzą­dze­nia i je uszko­dzić. Nasza mysz­ka zosta­ła wyczysz­czo­na!

PODSUMOWANIE

Mysz kom­pu­te­ro­wa powin­na być czysz­czo­na zawsze, gdy zauwa­ży­my, że zawie­ra zabru­dze­nia. Nigdy lepiej nie dopusz­czać do takiej sytu­acji, że zabru­dzo­nej mysz­ki w ogó­le nie będzie­my czy­ścić. Czy­stą myszą lepiej pra­cu­je się na kom­pu­te­rze i nie spra­wia ona pro­ble­mów.

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Wrzesień 29th, 2010|Categories: hardware, News|Tags: , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. nkp123 30/09/2010 w 08:51- Odpowiedz

    Podo­ba mi się, już sko­rzy­sta­łem z Two­jej pora­dy :)

  2. Jacek 26/08/2011 w 13:25- Odpowiedz

    Wła­śnie szu­ka­łem tych rad. Dzię­ki.

Zostaw komentarz