3 968 odsłony

Wyciszanie komputera w BIOS-ie

Gdy odczu­wasz gło­śna pra­cę kom­pu­te­ra nie musi to wca­le ozna­czać, że któ­ryś z wia­tra­ków nada­je się do wymia­ny lub wyczysz­cze­nia. Nie musi­my od razu wymie­niać chło­dze­nia na nowe — war­to naj­pierw włą­czyć w BIOS-ie odpo­wied­nie para­me­try, dzię­ki któ­rym moż­na nie­co uspraw­nić chło­dze­nie kom­pu­te­ra. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że opi­sy­wa­na meto­da może nie zadzia­łać na każ­dym kom­pu­te­rze — jest to zależ­ne od pro­ce­so­rów, któ­rych nie­ste­ty nie da się się opi­sać. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

WYCISZANIE KOMPUTERA Z PROCESOREM INTEL

Wyci­sza­nie kom­pu­te­ra, któ­ry posia­da pro­ce­sor Intel jest o wie­le prost­sze niż tego, któ­ry posia­da AMD. Musi­my tyl­ko zmie­nić kil­ka usta­wień w BIOS-ie nasze­go kom­pu­te­ra.

1.) Uru­cha­mia­my kom­pu­ter i prze­cho­dzi­my do BIOS-u. W tym celu wci­ska­my kla­wisz DEL lub F2 pod­czas star­tu kom­pu­te­ra (może to być też inny kla­wisz — zaraz po uru­cho­mie­niu kom­pu­te­ra na samym dole ekra­nu widzi­my komu­ni­kat, któ­ry infor­mu­je o wci­śnię­ciu odpo­wied­nie­go kla­wi­sza):

2.) Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Advan­ced, następ­nie CPU Con­fi­gu­ra­tion. Następ­nie prze­cho­dzi­my do Enhan­ced Intel Spe­ed­Step Tech i pozy­cję tą prze­sta­wia­my na Ena­bled (włą­czo­na).

3.) Prze­cho­dzi­my teraz do zakład­ki Har­dWa­re Moni­tor (lub H/W Moni­tor - zależ­ne od wer­sji BIOS-u). Teraz funk­cję Q-Fan Con­trol­ler usta­wia­my na Ena­bled (włą­czo­na). Zapi­su­je­my zmia­ny w BIOS-ie i wycho­dzi­my z nie­go.  Od teraz komp­ter pra­co­wać będzie ciszej — napię­cie zasi­la­nie będzie odpo­wied­nio dosto­so­wy­wa­ne do uży­cia i obcią­że­nia pro­ce­so­ra pod­czas uży­wa­nia sys­te­mu.

WYCISZANIE KOMPUTERA Z PROCESOREM AMD

1.) Prze­cho­dzi­my do BIOS-u (jak to zro­bić zosta­ło wspo­mnia­ne kil­ka kro­ków wyżej). Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Advan­ced i CPU COn­fi­gu­ra­tiom. Teraz pozy­cję AMD K8 Cool’n’Quiet con­trol usta­wia­my na włą­czo­ną (Ena­bled).:

2.) Prze­cho­dząc do menu Power odnaj­du­je­my funk­cję Har­dWa­re Moni­tor, aby włą­czyć funk­cję odpo­wia­da­ją­cą za kon­tro­lę pręd­ko­ści obro­to­wej. Funk­cję Q-Fan Con­trol­ler usta­wia­my na włą­czo­ną (Ena­bled):

3.) Wycho­dzi­my z bio­su, a przed­tem zapi­su­je­my zmia­ny. Jeśli posia­da­my Win­dows XP lub star­szy sys­tem musi­my dodat­ko­wo zain­sta­lo­wać ste­row­nik Cool’nQuiet. Znaj­dzie­my go na stro­nie pro­du­cen­ta nasze­go pro­ce­so­ra, gdyż to pod nie­go insta­lu­je­my ste­row­nik. Po popraw­nym zain­sta­lo­wa­niu uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. OD tej chwi­li kom­pu­te­ra zasto­su­je się do nowych funk­cji oszczę­dza­nia ener­gii.

PODSUMOWANIE

Wyci­szyć kom­pu­ter, a tak­że włą­czyć oszczę­dza­nie ener­gii może­my w samym BIOS-ie. War­to spró­bo­wać przed­sta­wio­nej sztucz­ki, a jeśli oka­że się, że pod naszym pro­ce­so­rem nie widać żad­nych zmian, to wte­dy może­my roz­wa­żyć zakup nowe­go chło­dze­nia.

By | 2014-10-18T16:34:53+00:00 Październik 24th, 2011|Categories: hardware, News|Tags: , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz