14 194 odsłony

Wycinanie postaci lub dowolnego elementu z tła w programie GIMP

W tym arty­ku­le zade­mon­stru­ję, jak w bar­dzo pro­sty spo­sób może­my wyciąć postać z jed­ne­go obra­zu, a następ­nie wkle­ić ją na inne tło. Jest to tzw pro­sty efekt foto­mon­ta­żu. Efekt zosta­nie wyko­na­ny w dar­mo­wym pro­gra­mie do obrób­ki gra­fi­ki, któ­ry nazy­wa się GIMP. Jest to alter­na­ty­wa płat­ne­go Pho­to­sho­pa, ale efek­ty są powa­la­ją­ce. W moim pro­jek­cie wyko­rzy­sta­łem obra­zek kota z pił­ką na tra­wie i prze­nio­sę go na pla­żę nad morze. Efekt, któ­ry zapre­zen­tu­ję nie jest skom­pli­ko­wa­ny, a może się wie­lu oso­bom przy­dać.

1.) Naj­pierw musi­my pobrać pro­gram GIMP. Jest to opro­gra­mo­wa­nie dar­mo­we i znaj­dzie­my je np tutaj http://www.dobreprogramy.pl/GIMP,Program,Windows,13219.html

2.) Po pobra­niu pro­gra­mu insta­lu­je­my go. Insta­la­cja jest bar­dzo pro­sta, ponie­waż opie­ra się tyl­ko na kil­ku klik­nię­ciach i potwier­dze­niu wyska­ku­ją­cych okie­nek.

3,) Gdy GIMP-a mamy już zain­sta­lo­wa­ne­go, przy­szedł czas na wyko­na­nie foto­mon­ta­żu. Jak już wcze­śniej wspo­mnia­łem posłu­żę się obra­zem kota z piłką,a jako tło uży­ję pla­ży nad morzem. Otwie­ra­my pro­gram GIMP. Tak wyglą­da jego głów­ne okno:

str1_final

4.) Ładu­je­my zdję­cie kota. W moim przy­pad­ku jest to zdję­cie o nazwie “pilka.jpeg”:

4 kot

5.) Zdję­cie mamy już zała­do­wa­ne. Z pra­wej stro­ny widzi­my war­stwy. Kli­ka­my po pra­wej stro­nie na wczy­ta­nym zdję­ciu pra­wym przy­ci­skiem myszy i wybie­ra­my pozy­cję Dodaj maskę war­stwy, a następ­nie wybie­ra­my Bia­ła (bez prze­zro­czy­sto­ści) i doda­je­my:

str 2_final

6.) Po lewej stro­nie mamy przy­bor­nik z nie­zbęd­ny­mi narzę­dzia­mi.  Wybie­ra­my narzę­dzie Ścież­ki — dzię­ki temu narzę­dziu obry­su­je­my kota tak, aby było moż­na go następ­nie wyciąć i umie­ścić na pla­ży. Naj­pierw kli­ka­my na Widok i Powięk­sze­nie — z dostęp­ne­go menu wybie­ra­my sto­pień powięk­sze­nia nasze­go zdję­cia. Lepiej jest wybrać oko­ło 200 – 400 % , aby zary­sy było bar­dziej dokład­ne.  Obry­so­wa­ny prze­ze mnie kot wraz z pił­ką wyglą­da w ten spo­sób:

1 kot_final

7.) Musi­my teraz wyciąć przy­go­to­wa­ny obraz tak, aby pozbyć się bia­łe­go tła ota­cza­ją­ce­go kota. Mając wciąż aktyw­ne zazna­cze­nie obra­zu po lewej stro­nie w zakład­ce Opcje narzę­dzia kli­ka­my na Zazna­cze­nie ze ścież­ki. W otwar­tym menu wybie­ra­my Odwróć. Teraz z przy­bor­ni­ka z narzę­dzia­mi wybie­ra­my Wypeł­nie­nie kubeł­kiem. Waż­ne jest, aby na pierw­szej pozy­cji usta­wio­ny był kolor czar­ny!

plan

8.) Nie­po­trzeb­ne tło usu­wa­my, kli­ka­jąc na tle lewym przy­ci­skiem myszy. Efekt powi­nien wyglą­dać tak:

2 kot_final

9.) Doda­my do obiek­tu pla­żę, aby uroz­ma­icić foto­mon­taż. Kli­ka­my na Plik i Otwórz jako war­stwy. Wyszu­ku­je­my obraz naszej pla­ży i otwie­ra­my go. Jak widać, tło zasła­nia nam obraz głów­ny. Prze­no­si­my więc obraz tła na sam dół w oknie z war­stwa­mi. Efekt kota na nowym tle wyglą­da mniej wię­cej w ten spo­sób:

3 kot_final

10.) Dodaj­my dodat­ko­wo cień, aby efekt był bar­dziej reali­stycz­ny. Kli­ka­my na Fil­try, następ­nie Świa­tło i cień, a potem Rzu­ca­nie cie­nia. Otwar­te okien­ko słu­ży do usta­wia­nia para­me­trów cie­nia. Może­my usta­wić je według wła­snych upodo­bań. Kolor cie­nia naj­le­piej zosta­wić czar­ny, ale nie zaszko­dzi wybra­nie inne­go kolo­ru:

filtr_final

11.) Efekt koń­co­wy stwo­rzo­ny przez mnie wyglą­da tak, jak przed­sta­wia zdję­cie poni­żej. Oczy­wi­ście foto­mon­taż każ­de­go z was może się róż­nić od tego przed­sta­wio­ne­go prze­ze mnie:

t_final

PODSUMOWANIE

Two­rze­nie foto­mon­ta­żu to bar­dzo faj­ny efekt doty­czą­cy gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej. Wca­le nie musi­my korzy­stać z dro­gich apli­ka­cji, aby uzy­skać wyma­ga­nych efek­tów. Wystar­czy użyć dar­mo­wych apli­ka­cji.

Oba obra­zy zaczerp­ną­łem z inter­ne­tu. Aby nie paść ofia­rą powie­la­nia czy kra­dzie­ży obra­zów, poda­ję poni­żej źró­dła zaczerp­nię­tych obra­zów — obra­zek kota posia­da rów­nież znak wod­ny:

Obraz tła: www.mega-tapety.info

Obraz kota z pił­ką: http://pl.123rf.com

By | 2016-11-26T10:07:28+00:00 Lipiec 24th, 2013|Categories: Grafika, News|Tags: , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz