17 062 odsłony

Wycena stron www — za darmo?

Masz stro­nę inter­ne­to­wą i chciał­byś aby ją wyce­nić? Jak to zro­bić i czy wyce­na jest praw­dzi­wa… Ist­nie­je wie­le algo­ryt­mów, któ­re osza­cu­ją war­tość stro­ny na pod­sta­wie kil­ku pod­sta­wo­wych infor­ma­cji… Lecz nie moż­na ich brać na poważ­nie. Oczy­wi­ście moż­na sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nej wyce­ny przez zespół ludzi “zorien­to­wa­nych” ale to już nie­ste­ty kosz­tu­je. Posta­ram się przed­sta­wić miej­sca w sie­ci gdzie ofe­ro­wa­na jest wyce­na stron inter­ne­to­wych jest za free.

Wszyst­kie przed­sta­wio­ne algo­ryt­my będę testo­wał na tej stro­nie czy­li toin.pl.

Para­me­try toin.pl na dzień dzi­siej­szy 21.06.2010 są nastę­pu­ją­ce:

Co ozna­cza okre­śle­nie Uni­que user, uni­que visi­tor, Uni­kal­ny użyt­kow­nik lub UU, UV?

- użyt­kow­nik stro­ny, któ­ry nie odwie­dzał naszej stro­ny inter­ne­to­wej wcze­śniej i robi to po raz pierw­szy w prze­cią­gu bada­ne­go okre­su cza­su. Jego kolej­na wizy­ta na witry­nie kil­ka dni póź­niej nie zwięk­szy ilo­ści uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków. Zazwy­czaj uni­kal­ne­go użyt­kow­ni­ka roz­po­zna­je się na pod­sta­wie pli­ków cookie.

 • Ilość uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków stro­ny (UU/mc) ~ 11 000
 • Obec­ność w wyszu­ki­war­kach — pra­wie we wszyst­kich
 • Wiek dome­ny — od 2008.10.03 (łatwo spraw­dzić wiek domen tutaj)
 • PR = 2
 • Ale­xa Rank = 406,858

Poni­żej wyni­ki poszcze­gól­nych algo­ryt­mów:

www.cwt.com.pl/wycena/

bizinformation.org/pl/www.toin.pl

www.speedtest.pl/wycena.html

www.wycenawww.pl

netraport.pl/wycena-strony.php

Ok to tyl­ko nie­któ­re algo­ryt­my ofe­ru­ją­ce wyce­nę nasze­go ser­wi­su. Oczy­wi­ście każ­da z nich jest fik­cyj­na, choć ta ostat­nia naj­bli­żej praw­dy. Naj­le­piej było­by wysta­wić taki ser­wis na allegro.pl i wte­dy moż­na było by się zorien­to­wać ile napraw­dę war­te są nasze blo­gi. Ten spo­sób był już wyko­rzy­sty­wa­ny bodaj­że dla dome­ny linuks.pl gdzie w ramach bada­nia ryn­ku wysta­wio­no dome­nę na sprze­daż.

W każ­dym razie wie­my już, że za dar­mo wyce­ny nie ma i nie będzie. Algo­ryt­my są zbyt nie dopra­co­wa­ne. Trze­ba by było użyć nie tyl­ko inte­li­gen­cji ale i doświad­cze­nia, a jak wia­do­mo to już kosz­tu­je.

Według Was jaki spo­sób jest naj­lep­szy na wyce­nę ser­wi­su?

By | 2016-11-26T10:07:49+00:00 Czerwiec 21st, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |15 komentarzy

15 komentarzy

 1. Radek 08/07/2010 w 23:04- Odpowiedz

  Jak ktoś zapro­po­nu­je 56k za toin.pl to daj znać :)

 2. Krzysiek 13/07/2010 w 17:26- Odpowiedz

  poka­zu­je że stro­na jest war­ta 13 140 USD i 4 wiel­błą­dy ;) czy­li podob­nie:)

 3. artus2007 12/08/2010 w 14:26- Odpowiedz

  cie­ka­we, czy ktoś tyle za stro­ne zapła­ci? jakos nie wie­rzę…

 4. slasho 12/08/2010 w 14:38- Odpowiedz

  co do netraport.pl to chy­ba sie zga­dza wyce­na

  • Sebastian 13/09/2010 w 11:44- Odpowiedz

   A jak spraw­dzić bl Google na swie­żej stro­nie.

   • slasho 13/09/2010 w 12:51- Odpowiedz

    Tzn? Możesz jaśniej?

   • jsmp 13/10/2010 w 13:08- Odpowiedz

    Bac­klinks na świe­żej stro­nie nie jest zare­je­stro­wa­ny, sprawdz ile BL poka­zu­je Yahoo. Ilość i dla Yaho­oh i Google spraw­dzisz za jed­nym zama­chem tutaj: 

 5. Karol 24/01/2011 w 17:34- Odpowiedz

  Swiet­na jest ta wcy­ena z jed­ne­go z komen­ta­rzy z wiel­bla­da­mi.

  a pro­bo­wa­les wali­do­wać swo­ją stro­nę pod kon­tem seo ? W Pl są dwa takie wali­da­to­ry: http://waliduj.pl oraz
  Obie stro­ny spo­ko, swiet­nie sie uzu­pel­nia­ja.

  Pzdr

 6. Ann3012 07/10/2011 w 15:59- Odpowiedz

  Witam, z cie­ka­wo­ści spraw­dza­łam wyce­ne moje­go kata­lo­gu stron. sko­rzy­sta­łam z czte­rech auto­ma­tycz­nych wycen i … naj­tań­sza opcja to 1450, naj­droż­sza ponad 5000 :-) Hi, hi żad­na róż­ni­ca :-)

 7. Blik 08/09/2012 w 12:34- Odpowiedz

  Może ame­ry­ki nie odkry­łem, ale dome­na jest war­ta tyle ile ktoś za nią ofe­ru­je. To się tyczy zarów­no dome­ny jak i rze­czy rucho­mych czy nie­ru­cho­mo­ści. Pyta­nie czy inwe­stor w dome­nie odnaj­dzie poten­cjał.

 8. jack 28/10/2012 w 09:37- Odpowiedz

  Pole­cam jesz­cze stro­nę http://www.cubestat.pl , ofe­ru­je ona sza­cun­ko­wą wyce­nę stro­ny.

 9. Robert 28/03/2016 w 13:15- Odpowiedz

  Ja też spraw­dzi­łem wie­le takich stron ale mało to ma wszyst­ko wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią.

 10. Jacek 26/08/2016 w 09:21- Odpowiedz

  Mam stro­nę http://world-games.pl jak zdo­być link zwrot­ny do google?

 11. Jacek 03/04/2017 w 10:23- Odpowiedz

  Spraw­dzi­łem kil­ka opcji i za kaz­dym razem inna wyce­na, trze­ba wycią­gać sred­nią

Zostaw komentarz