1 214 odsłony

Wspólny internet w Windows 98 i XP

Mimo, iż Win­dows 98 wyszedł już z mody i więk­szość użyt­kow­ni­ków posia­da już now­sze sys­te­my to ten sta­ry i wysłu­żo­ny już sys­tem nadal może być uży­wa­ny przez nie­któ­re oso­by np jako ser­wer, czy też do prze­glą­da­nia inter­ne­tu. Dzię­ki temu porad­ni­ko­wi dowiesz się, jak udo­stęp­nić łącze inter­ne­to­we mię­dzy Win­dow­sem 98, a XP .

Kon­fi­gu­ra­cja hosta

Aby korzy­stać z łącza inter­ne­to­we­go na obu sys­te­mach, musi­my naj­pierw skon­fi­gu­ro­wać kom­pu­ter, któ­ry będzie naszym hostem (będzie udo­stęp­niał inter­net). Kom­pu­ter-host powi­nien posia­dać sys­tem Win­dows XP.

1.) Uru­cha­mia­my kom­pu­ter z sys­te­mem XP i pod­łą­cza­my go do inter­ne­tu, jeśli jesz­cze tego nie zro­bi­li­śmy.

2.) Prze­cho­dzi­my do kon­fi­gu­ra­cji naszej sie­ci. W tym celu otwie­ra­my kolej­no: Menu START––>Wszyst­kie pro­gra­my—>Akce­so­ria—>Komu­ni­ka­cja—>Kre­ator kon­fi­gu­ra­cji sie­ci. Następ­nie kli­ka­my na Dalej w 2 kolej­nych oknach, któ­re poka­żą się na ekra­nie.

3.) Kom­pu­ter- host z Win­dow­sem XP ma za zada­nie udo­stęp­nić łącze inter­ne­to­we. Więc w kolej­nym oknie zazna­cza­my krop­ką pozy­cję taką, jak na poniż­szym scre­enie i kli­ka­my na Dalej:

4.) Teraz wybie­ra­my połą­cze­nie, któ­re ma posłu­żyć do komu­ni­ka­cji z inter­ne­tem. W moim przy­kła­dzie jest to kar­ta sie­cio­wa Real­tek w Połą­cze­niu Sie­cio­wym. Kli­ka­my na Dalej:

5.) W kolej­nym oknie wska­zu­je­my połą­cze­nie, któ­re posłu­ży do komu­ni­ka­cji z kom­pu­te­rem z Win­dows 98. Na liście zazna­cza­my zazwy­czaj nazwę kar­ty sie­cio­wej dru­gie­go kom­pu­te­ra.

6.) Następ­nie w kolej­nym oknie nada­je­my nazwę gru­pie robo­czej. Może­my tu wpi­sać dowol­ną nazwę — nie ma ona istot­ne­go zna­cze­nia:

7.) Wedle wła­sne­go uzna­nia może­my udo­stęp­nić pli­ki i dru­kar­ki lub nie musi­my ich udo­stęp­niać. Zazna­cza­my wybra­ną przez sie­bie pozy­cję i kli­ka­my na Dalej:

8.) W ostat­nim kro­ku naj­le­piej jest wybrać pozy­cję: Użyj moje­go dys­ku CD sys­te­mu Win­dows XP.

Kon­fi­gu­ra­cja klien­ta

Naszym klien­tem będzie kom­pu­ter z sys­te­mem Win­dows 98. Skon­fi­gu­ruj­my go tak, aby moż­na było na nim prze­glą­dać inter­net przy pomo­cy kom­pu­te­ra z sys­te­mem Win­dows XP.

1.) Wkła­da­my pły­tę z sys­te­mem Win­dows XP do napę­du, jeśli nie zro­bi­li­śmy tego w poprzed­nim kro­ku. Uru­cha­mia­my insta­la­tor sys­te­mu, jeśli nie wystar­to­wał auto­ma­tycz­nie. W stan­dar­do­wym okien­ku insta­la­to­ra sys­te­mu kli­ka­my na Wyko­naj zada­nia dodat­ko­we:


2.) Następ­nie kli­ka­my na Kon­fi­gu­ruj sieć w domu lub w małej fir­mie:

3.) Przed nami kre­ator kon­fi­gu­ra­cji (jak w poprzed­niej czę­ści arty­ku­łu). Wyko­nu­je­my wszyst­kie czyn­no­ści tak samo, jak w czę­ści arty­ku­łu pt. Kon­fi­gu­ra­cja hosta, lecz gdy doj­dzie­my do pkt 3 to wybie­ra­my w nim pozy­cję Ten kom­pu­ter łączy się z inter­ne­tem przez lokal­ną bra­mę lub za pośred­nic­twem inne­go kom­pu­te­ra z mojej sie­ci.

4.) W cza­sie kon­fi­gu­ra­cji może­my zostać popro­sze­ni o pły­tę z sys­te­mem Win­dows 98. Gdy kre­ator zakoń­czy pra­cę, może­my bez pro­ble­mów korzy­stać z inter­ne­tu na star­szym kom­pu­te­rze z Win­dow­sem 98.

PODSUMOWANIE

Udo­stęp­nia­nie łącza może oka­zać się bar­dzo przy­dat­ne. Nie w każ­dym kom­pu­te­rze są zain­sta­lo­wa­ne naj­now­sze sys­te­my, na któ­rych spo­so­by łącze­nia się z inter­ne­tem są prost­sze, niż na star­szych sys­te­mach. Spo­sób zale­ca­ny jest głów­nie dla osób, któ­re posia­da­ją dużą licz­bę kom­pu­te­rów d domu czy w fir­mie.

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Listopad 12th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz