2 490 odsłony

Wprowadzenie do systemu Windows 10

Windows 10 niesie ze sobą wiele nowości. Patrząc wstecz na systemu Microsoftu możemy wywnioskować, że praktycznie co drugi system był udany (XP, 7) – ciekawe, jak to będzie z nową „dziesiątką” ? Z reguły nowy system przynosi użytkownikom wiele nowych rozwiązań, zmian i nowych funkcji. Opisywany system jest prze ze mnie testowany i jak na razie oprócz kilku niedociągnięć przesiadka okazała się dobrym rozwiązaniem. Zmorą użytkowników może być niezgodność z niektórym starszymi programami czy grami ale jeśli dopiero zaczynamy poznawać system z pewnością poczekamy na odpowiednie aktualizacja. Technologia cały czas idzie do przodu – miejmy nadzieję, że Windows 10 zostanie dobrze zoptymalizowany. Tym czasem zapoznajmy się z nowym systemem i jego odmienionymi funkcjami.

Odmieniony Panel Sterowania

Panel Ste­ro­wa­nia w nowym sys­te­mie uległ zna­czą­cej zmia­nie. Ozna­cza to, że zosta­ła wpro­wa­dzo­na zupeł­nie nowa apli­ka­cja o nazwie Usta­wie­nia. Uru­cha­mia­ją­ce je jed­nym klik­nię­ciem mamy bez­po­śred­ni dostęp do wszyst­kich funk­cji i usta­wień w sys­te­mie. Po przej­ściu do Menu Start i klik­nię­ciu na Usta­wie­nia zoba­czy­my odmie­nio­ny jego styl:

Oczy­wi­ście Micro­soft nie zapo­mniał o tych, dla któ­rych stan­dar­do­wy Panel Ste­ro­wa­nia jest bar­dzo waż­ny i nie wyobra­ża­ją sobie pra­cy bez jego udzia­łu. Nie został on usu­nię­ty z sys­te­mu i może­my nadal z nie­go korzy­stać. Wystar­czy, że klik­nie­my na pasku zadań ikon­kę Lupy i zacznie­my wpi­sy­wać szu­ka­ne sło­wo:

A po chwi­li zoba­czy­my stan­dar­do­wy ekran nasze­go Pane­lu. Jak widać tutaj pra­wie nic się nie zmie­ni­ło patrząc na poprzed­nie edy­cje Win­dows. Z któ­rej wer­sji będzie­my korzy­stać zale­ży tyl­ko od nas i od tego, jaki wygląd przy­pad­nie nam do gustu. W oby­dwu przy­pad­kach opcje są takie same. Oto i stan­dar­do­wy wygląd Pane­lu Ste­ro­wa­nia:

Nowa przeglądarka EDGE zamiast IE

Micro­soft wpro­wa­dził zupeł­nie nową prze­glą­dar­kę nie­do­stęp­ną w żad­nych innych sys­te­mach z rodzi­ny Win­dows. Mowa tutaj oczy­wi­ście o Edge, któ­ry jest następ­cą sta­re­go i wysłu­żo­ne­go Inter­net Explo­re­ra. Czy war­to korzy­stać z nowej prze­glą­dar­ki ? Oczy­wi­ście są plu­sy ale jest też i kil­ka minu­sów. Jest w mia­rę szyb­ki i wydaj­ny – pró­bo­wa­no tutaj sku­pić się na tym, aby dorów­nać Fire­fo­xo­wi, Chro­me czy Ope­rze. Nie­ste­ty prze­glą­dar­ka nie obsłu­ży nam Acti­veX czy skryp­tów VB. Dodat­ko­wo potra­fi się cza­sem zawie­szać i auto­ma­tycz­nie zamy­kać. Nie zawsze moż­na w niej prze­glą­dać histo­rię odwie­dza­nych stron, co jest dużym minu­sem. Tak wyglą­da nowa prze­glą­dar­ka Edge:

Usprawniony Wiersz polecenia

Tutaj małe zasko­cze­nie dla osób, któ­re czę­sto korzy­sta­ły z Wier­sza pole­ce­nia. Sta­ra, nie­wspie­ra­na kon­so­la tek­sto­wa zyska­ła nowe mia­no! Od edy­cji Win­dows 10 odświe­żo­no w niej kil­ka funk­cji – mia­no­wi­cie od teraz moż­li­we jest wkle­ja­nie tek­stu do kon­so­li bez­po­śred­nio ze skró­tu kla­wia­tu­ro­we­go CTRL+V, a tak­że moż­na zwięk­szać roz­miar okien­ka do dowol­ne­go roz­mia­ru. Cał­kiem cie­ka­we zmia­ny, zwłasz­cza kopio­wa­nie tek­stu do kon­so­li. Wyglą­dam nic się jed­nak nie zmie­ni­ło:

 

Zmienione i unowocześnione Menu START

Menu Star­to­we tak­że zosta­ło zmie­nio­ne. Zosta­ło uno­wo­cze­śnio­ne i wzbo­ga­co­ne o nowy wygląd. Nie zabra­kło tak­że kafel­ków – są przej­rzy­ste i łatwe do mody­fi­ka­cji. W Win­dows 10 kafel­ki nie powin­ny niko­go odstra­szać, ponie­waż moż­na je dowol­nie mody­fi­ko­wać, prze­su­wać, zmie­niać czy cał­ko­wi­cie usu­nąć menu. Na kafel­ki nie ma jed­nak co narze­kać – po odpo­wied­niej mody­fi­ka­cji war­to zosta­wić sobie dostęp do wybra­nych i naj­czę­ściej uży­wa­nych pro­gra­mów, gier czy fol­de­rów. Dzię­ki temu uru­cho­mi­my je jed­nym klik­nię­ciem bez potrze­by żmud­ne­go poszu­ki­wa­nia ich w sys­te­mie. A wygląd Menu START pre­zen­tu­je się cał­kiem zna­ko­mi­cie:

Nowe Centrum Akcji

Z sys­te­mu Win­dows 8 czy 8.1 zna­my dosko­na­le sze­ro­ki pasek z powia­do­mie­nia­mi, któ­ry wysu­wał się po prze­cią­gnię­ciu mysz­ki w pra­wy róg ekra­nu. W Win­dows 10 mecha­nizm ten został uno­wo­cze­śnio­ny i popra­wio­ny i zwie się teraz Cen­trum akcji. To tutaj mamy dostęp do pod­sta­wo­wych i naj­waż­niej­szych infor­ma­cji sys­te­mu – tutaj sys­tem będzie nas tak­że infor­mo­wał o swo­ich powia­do­mie­niach, błę­dach czy innych komu­ni­ka­tach. Wystar­czy, że klik­nie­my ikon­kę w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym tuż obok zegar­ka, a cen­trum akcji zosta­nie wyświe­tlo­ne. Widać, że jest przej­rzy­ste i intu­icyj­ne, co jest dużym atu­tem:

Krótko i na temat o pasku zadań

Patrząc na pasek zadań w Win­dows 10 to tym razem tutaj nic szcze­gól­ne­go się nie zmie­ni­ło. Jedy­ne co tutaj zosta­ło popra­wio­ne to wygląd ikon i ich kolo­ry­sty­ka. Wszyst­kie obec­ne iko­ny, jak i te któ­re sami może­my doda­wać nie ule­gły zmia­nie. Dodat­ko­wo zauwa­ży­my tyl­ko ikon­ki do wspo­mnia­ne­go już Cen­trum akcji, wyszu­ki­war­ki (ikon­ka Lupy) oraz wir­tu­al­nych pul­pi­tów.

pasek

Wirtualny pulpit bez zbędnego oprogramowania

Kolej­nym cie­ka­wy dodat­kiem są wir­tu­al­ne pul­pi­ty. Aby z nich korzy­stać wca­le nie musi­my insta­lo­wać dodat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia – wszyst­ko wbu­do­wa­nej jest w sys­te­mie. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu może­my np. korzy­stać z dwóch pul­pi­tów – powiedz­my, że na jed­nym mamy otwar­te waż­ne doku­men­ty, a na dru­gim korzy­sta­my z inter­ne­tu. Kli­ka­my ikon­kę Lupy bądź wci­ska­my skrót Windows+TAB i po klik­nię­ciu na NOWY PULPIT już może­my two­rzyć następ­ny obszar robo­czy:

Mapy w Windows 10

Nowy sys­tem ofe­ru­je nam tak­że bez­płat­ny pro­gram udo­stęp­nia­ją­cy mapy. Może­my prze­glą­dać świat z wido­kiem nor­mal­nej mapy lub z per­spek­ty­wy lotu pta­ka. Dodat­ko­wo wpro­wa­dzo­no moż­li­wość pod­glą­du popu­lar­nych miast w wido­ku 3D! Nie­ste­ty ta funk­cja obej­mu­je tyl­ko nie­licz­ne zagra­nicz­ne mia­sta np. Boston czy Colo­ra­do. Jeśli cho­dzi o nasze pol­skie mia­sta widok doty­czy zwy­kłej mapy lub lotu pta­ka. To i tak dobre roz­wią­za­nie, jeśli chce­my wir­tu­al­nie pozwie­dzać. Po klik­nię­ciu na Lupę wystar­czy, że zacznie­my wpi­sy­wać fra­zę Mapy, a już po chwi­li sys­tem zapro­po­nu­je nam apli­ka­cję do uru­cho­mie­nia:

Pro­sto­ta pro­gra­mu jest wręcz banal­na – w pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my żąda­ne mia­sto i już po chwi­li mamy widok z pra­wej stro­ny nawi­ga­cji. Mapę może­my dowol­nie zbli­żać, odda­lać czy prze­su­wać. Po lewej stro­nie mamy panel nawi­ga­cyj­ny, dzię­ki któ­re­mu może­my prze­glą­dać mapy, odczy­tać wska­zów­ki dojaz­du, dodać miej­sco­wo­ści do ulu­bio­nych czy włą­czyć prze­szu­ki­wa­nie w 3D. Nawi­ga­cja w języ­ku pol­skim nie będzie spra­wia­ła niko­mu pro­ble­mu. Pro­gram war­ty uzna­nia, war­to poeks­pe­ry­men­to­wać.

By | 2017-07-22T18:13:34+00:00 Marzec 4th, 2016|Categories: News, windows|0 komentarzy

Zostaw komentarz