2 295 odsłony

Wpółdzielenie ekranu — Skype 4.1.0.166

Sky­pe zdo­by­wa coraz wię­cej zwo­len­ni­ków i dziel­nie goni Gadu-Gadu. Z pew­no­ścią nowa funk­cja współ­dzie­le­nia ekra­nu zwięk­szy to gro­no. Choć jak poka­zu­je ran­king z lute­go 2009 i tak jest duże. Czym jest ta nowa funk­cja? Otóż moż­li­wo­ścią podzie­le­nia się obra­zem, czy­li np poka­za­niem tego co mamy na pul­pi­cie. Uła­twi to pomoc w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów zna­jo­mym, a nawet two­rze­nie gru­po­wych pre­zen­ta­cji. Krót­ko mówiąc — pokaż co masz na pul­pi­cie.

Pod wzglę­dem zasię­gu komu­ni­ka­to­rów wciąż na pro­wa­dze­niu Gadu-Gadu. Zasięg GG to 36,5% z wyni­kiem 5,86 mln użyt­kow­ni­ków. Co jed­nak cie­ka­we, od stycz­nia do lute­go br. GG przy­by­ło zale­d­wie 25 tys. nowych użyt­kow­ni­ków, pod­czas gdy Sky­pe — dru­gi z naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce komu­ni­ka­to­rów — w tym samym okre­sie zdo­był uzna­nie bli­sko 200 tys. nowych użyt­kow­ni­ków (real users), obej­mu­jąc swo­im zasię­giem pra­wie 26% ogó­łu, czy­li 4,25 mln real users. Mimo prze­wa­gi GG, pod wzglę­dem cza­su uru­cho­mie­nia oba komu­ni­ka­to­ry mają zbli­żo­ne wyni­ki, osią­ga­jąc ponad 64 godzi­ny.

- Ran­king komu­ni­ka­to­rów wg zasię­gu — luty 2009. Źró­dło: Mega­pa­nel PBI/Gemius, luty 2009

skype

Insta­la­cja i udo­stęp­nia­nie nasze­go ekra­nu

W wer­sji 4.1.0.166 na pew­no znaj­dziesz opcję, o któ­rej piszę więc zacznij od ścią­gnię­cia jej.

Sky­pe 4.1.0.166- down­lo­ad

Następ­nie zain­sta­luj, zalo­guj się lub utwórz kon­to.

Mając listę zna­jo­mych wybierz­my któ­re­goś naci­ska­jąc pra­wy przy­cisk myszy. Z menu wybie­ra­my Współ­dziel swój ekran.

skype1

Współ­dziel peł­ny ekran: Pozwo­li nam to wysłać zna­jo­me­mu cały obszar nasze­go ekra­nu.

Współ­dziel obszar: poka­zu­je się okien­ko, któ­re może­my dowol­nie mody­fi­ko­wać dzię­ki cze­mu nie trze­ba poka­zy­wać wszyst­kie­go.

skype2

Pod­su­mo­wa­nie

Sky­pe przede wszyst­kim dzię­ki dar­mo­wym roz­mo­wom posia­da dużą licz­bę użyt­kow­ni­ków, lecz nowe opcje wzbo­ga­cą pro­gram i zado­wo­lą nowych. Choć w opi­sy­wa­nej bra­ku­je mi trans­mi­sji dwu­kie­run­ko­wej, kie­dy to wza­jem­nie moż­na udo­stęp­niać obraz pul­pi­tu. Mimo wszyst­ko na pew­no się przy­da, bo w komu­ni­ka­to­rach nie powin­no się ogra­ni­czać tyl­ko do pod­sta­wo­wych funk­cji.

By | 2016-11-26T10:07:58+00:00 Wrzesień 9th, 2009|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz