1 166 odsłony

Wolny komputer? Przyśpiesz go!

Dostrzegłeś, że Twój system uruchamia się zbyt długo i monotonnie? Jeśli tak, to możesz spróbować uruchomić go bez interfejsu graficznego (w skrócie GUI – z angielskiego Graphical User Interface). Gdy włączamy komputer system ładuje wszystkie sterowniki, na początku widzimy czarny ekran z informacjami, a później kolorowe okno „ZAPRASZAMY” – to wszystko jest interfejsem graficznym i wydłuża w pewnym stopniu czas ładowania się systemu operacyjnego. Jeżeli posiadam Windows 7 i zależy Ci na szybszym jego uruchamianiu możesz wyłączyć GUI. Dzięki temu system załaduje się szybciej.

1. Pora­da dedy­ko­wa­na jest przede wszyst­kim dla osób, któ­re posia­da­ją sła­by sprzęt i dłuż­sze łado­wa­nie się sys­te­mu jest uciąż­li­we. Jeśli masz now­szy kom­pu­ter i jego uru­cha­mia­nie nie trwa „wiecz­nie” – nie musisz wyłą­czać inter­fej­su GUI.

2. Zakła­da­my jed­nak, że chce­my inter­fejs gra­ficz­ny wyłą­czyć. Prze­cho­dzi­my kolej­no do menu START i w pole wyszu­ki­wa­nia wpi­su­je­my pole­ce­nie mscon­fig :

msconfig

3. Przed nami okien­ko doty­czą­ce spo­so­bu uru­cha­mia­nia sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. W tej czę­ści okna nie­do­świad­czo­ny użyt­kow­nik nie powi­nien nic usu­wać i mody­fi­ko­wać! Kil­ka nie­umie­jęt­nych klik­nięć może bowiem bar­dzo szyb­ko dopro­wa­dzić do uszko­dze­nia sys­te­mu. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Roz­ruch:

 rozruch

4. Będąc w zakład­ce Roz­ruch odnaj­du­je­my pozy­cję Roz­ruch bez inter­fej­su GUI i zazna­cza­my ptasz­kiem. Zatwier­dza­my zmia­ny i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li nie zoba­czy­my już inter­fej­su gra­ficz­ne­go pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra:GUI

5. Gdy włą­czy­my kom­pu­ter łado­wa­nie sys­te­mu sygna­li­zo­wa­ne będzie zazwy­czaj czar­nym ekra­nem, któ­ry po kil­ku­na­stu sekun­dach znik­nie i zosta­nie wczy­ta­ny sys­tem. Nie­ste­ty trze­ba na czymś posta­wić – albo szyb­kość, albo wydaj­ność. Zawsze w każ­dej chwi­li może­my powró­cić do inter­fej­su GUI – wystar­czy powtó­rzyć powyż­sze kro­ki i odha­czyć opi­sy­wa­ną wyżej pozy­cję.

 

Pora­da zosta­ła opra­co­wa­na na pod­sta­wie Win­dows 7 Home Pre­mium, lecz w innych wer­sjach Win­dows 7 wyglą­da to iden­tycz­nie. W razie pytań udzie­lę pomo­cy w komen­ta­rzu lub na naszym forum.

By | 2016-11-26T10:07:20+00:00 Marzec 26th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz