6 267 odsłony

Własny serwer FTP

Chcesz prze­słać zna­jo­me­mu duży plik? Ktoś chce wysłać Ci zdję­cia w dużej roz­dziel­czo­ści, a pocz­ta oka­zu­je się nie wystar­cza­ją­ca? Zbu­duj wła­sny ser­wer FTP! Dzię­ki nie­mu będziesz mógł odbie­rać dowol­nej wiel­ko­ści pli­ki, a tak­że udo­stęp­niać je ze swo­je­go kom­pu­te­ra innym. Wysy­ła­nie dużych pli­ków za pomo­cą pocz­ty, czy komu­ni­ka­to­ra jest uciąż­li­we i może trwać “mizer­nie” dłu­go. Dla­te­go lepiej sko­rzy­stać z pry­wat­ne­go ser­we­ra, jakim jest ser­wer FTP, słu­żą­cy do wymia­ny danych mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi kom­pu­te­rów.

1.) Pobie­ra­my pro­gram WAR FTP DAEMON (fre­ewa­re):

down­lo­ad1 down­lo­ad2

Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Uka­że się takie okien­ko:

Dane z powyż­sze­go okna nale­ży uzu­peł­nić. Wyja­śnię, co ozna­cza­ją powyż­sze pola:

Host — poda­je­my swój adres IP

Pas­sword - poda­je­my hasło, któ­re wpi­sa­li­śmy pod­czas insta­la­cji pro­gra­mu

Spe­ed — wybie­ra­my rodzaj swo­je­go połą­cze­nia inter­ne­to­we­go (jeśli nie ma go na liście — wybie­ra­my przy­bli­żo­ny)

2.) Po wpi­sa­niu popraw­nych danych zosta­nie­my zalo­go­wa­ni. Kli­ka­my naj­pierw na Users, a następ­nie na ikon­kę zazna­czo­ną na nie­bie­sko (musi być ona aktyw­na):

3.) Otwo­rzy się okno o nazwie User mana­ger. PPM kli­ka­my na fol­der User i z pod­ręcz­ne­go menu wybie­ra­my Add User - doda­my w ten spo­sób nowe­go użyt­kow­ni­ka, któ­ry będzie mógł nam wysłać pli­ki, jak i je odbie­rać. W pierw­szym oknie wpi­su­je­my nazwę użyt­kow­ni­ka, a w dru­gi przy­dzie­la­my mu dowol­ne hasło (musi­my mu je póź­niej podać).

4.) Po zatwier­dze­niu usta­wień stwo­rzo­ny przez nas użyt­kow­nik poja­wi się na liście use­rów. Musi­my jesz­cze odblo­ko­wać dostęp do nasze­go kom­pu­te­ra, aby była moż­li­wa wymia­na pli­ków.  Odnaj­du­je­my opcję FTP login access . Kli­ka­my na nią dwu­krot­nie — napis No powi­nien zmie­nić się na Yes, co ozna­cza odblo­ko­wa­ny dostęp do kom­pu­te­ra.

5.) Teraz musi­my usta­lić fol­der, z któ­re­go będzie moż­na pobie­rać nasze pli­ki. W nim musi­my je umie­ścić. Zazna­cza­my w tym celu dowol­ne­go użyt­kow­ni­ka, któ­re­go stwo­rzy­li­śmy (zazna­cza­my go na liście User brow­ser) i prze­cho­dzi­my do zakład­ki Users.

6.) Roz­wi­ja­my listę Secu­ri­ty naci­ska­jąc plu­sik i kli­ka­my na File access. Prze­cho­dzi­my do okien­ka za ścież­ka­mi dostę­pu (domy­śla ścież­ka to C:\Program Files\War-ftpd\FTPRoot\user), kli­ka­my na wol­nym miej­scu PPM i wybie­ra­my Nowy.

7.) Uka­że się nowe okien­ko — Path pro­per­ties. W polu Path wpi­su­je­my ścież­kę do fol­de­ru, w któ­rym zamie­ści­my pli­ki do pobie­ra­nia np C:\Pliki do pobie­ra­nia. W polu Mount point wpi­su­je­my nazwę kata­lo­gu (struk­tu­ra ser­we­ra). Musi to wyglą­dać tak: /usr/Nazwa_użytkownika. Kli­ka­my ok, a kata­log poja­wi się na naszej liście w pro­gra­mie.

8.) Jeśli chce­my, może­my stwo­rzyć wię­cej użyt­kow­ni­ków. W tym celu musi­my stwo­rzyć ich pro­fi­le i fol­de­ry, powta­rza­jąc pkt 2 – 8.

9.) Do stwo­rzo­ne­go ser­we­ra może­my połą­czyć się przez dowol­ny pro­gram FTP np Total Com­man­der. Do pobra­nia TUTAJ.

PODSUMOWANIE

Two­rze­nie ser­we­ra FTP to dobre roz­wią­za­nie dla osób, któ­re lubią wymie­niać się dużą ilo­ścią pli­ków. Przy­da się wszyst­kim, któ­rzy np chcą prze­słać dane nie wycho­dząc z domu lub bez korzy­sta­nia z ser­wi­sów na stro­nach inter­ne­to­wych.

By | 2016-11-26T10:07:43+00:00 Sierpień 12th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. mat 28/10/2010 w 09:55- Odpowiedz

    a jeże­li ta opcja z pkt 2 nie będzie aktyw­na? co zro­bi­łem źle?

  2. Artus2007 03/01/2011 w 11:49- Odpowiedz

    Musi być aktyw­na. Pobra­łeś wła­ści­wą wer­sję pro­gra­mu?

Zostaw komentarz