1 170 odsłony

Własny ekran logowania

Stan­dar­do­wy ekran logo­wa­nia w Win­dows 7 nie wyróż­nia się niczym cie­ka­wym. Zwy­kła stan­dar­do­wa tape­ta wraz z okien­kiem, w któ­rym wpi­su­je­my dane logo­wa­nia się do sys­te­mu. Jeśli znu­dził Ci się pod­sta­wo­wy wygląd ekra­nu logo­wa­nia, możesz prze­pro­wa­dzić pew­ne mody­fi­ka­cje. W arty­ku­le tym poka­żę, jak zmie­nić obraz na ekra­nie logo­wa­nia, a tak­że jak dodać wła­sny wymy­ślo­ny przez sie­bie tekst lub notat­kę. Efekt koń­co­wy może wyglą­dać napraw­dę cie­ka­wie – wystar­czy tro­chę wyobraź­ni.

ZMIANA EKRANU LOGOWANIA

  • Mody­fi­ka­cji ekra­nu doko­na­my poprzez edy­cję reje­stru. W tym celu prze­cho­dzi­my do menu Uru­chom kom­bi­na­cją kla­wi­szy Windows+R i w okien­ku wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit:

regedit

  • Teraz musi­my roz­wi­nąć nastę­pu­ją­cą gałąź w reje­strze:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

To wła­śnie ta ścież­ka (wła­ści­wie plik znaj­du­ją­cy się w gałę­zi Back­gro­und) odpo­wia­da za wyświe­tla­ny ekran logo­wa­nia w Win­dows 7.

Po pra­wej stro­nie odnaj­du­je­my taką oto war­tość: OEM­Back­gro­und

War­tość tą otwie­ra­my dwu­kli­kiem i nada­je­my jej atry­but 1

Zatwierdzamy zmiany i zamykamy rejestr Windows.

Zatwier­dza­my zmia­ny i zamy­ka­my rejestr Win­dows.

  • Rejestr mamy już zmo­dy­fi­ko­wa­ny, teraz musi­my zmie­nić nasz ekran logo­wa­nia. Może­my do tego wyko­rzy­stać prak­tycz­nie każ­dą tapetę/ obra­zek o roz­sze­rze­niu JPG/JPEG . Dodat­ko­wo musi­my mieć na uwa­dze fakt, iż zbyt duże obra­zy nie zosta­ną wyświe­tlo­ne, bądź będą wyświe­tlo­ne nie­po­praw­nie. Oso­bi­ście testo­wa­łem tape­ty o roz­mia­rze mak­sy­mal­nym 200 KB. Pro­gra­my do zmia­ny roz­mia­ru obra­zów znaj­dzie­my na róż­nych por­ta­lach z pro­gra­ma­mi.
  • Zakła­dam, że zdjęcie/obraz/tapetę mamy już przy­go­to­wa­ne. Musi­my utwo­rzyć więc spe­cjal­ny kata­log, w któ­rym będzie ono prze­cho­wa­ne.

Uda­je­my się do nastę­pu­ją­cej loka­li­za­cji: C:\Windows\System32\oobe i two­rzy­my fol­der o nazwie info, a w nim kolej­ny o nazwie back­gro­und. Do tego fol­de­ru prze­no­si­my nasz obraz nada­jąc mu nazwę back­gro­und­de­fault

background-default

  • Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter – zauwa­ży­my, że nasze tło ule­gło zmia­nie.

 

***UWAGA*** W mojej wer­sji sys­te­mu (Home Pre­mium) musia­łem utwo­rzyć oba kata­lo­gi

[info oraz back­gro­und]. Jeśli w two­jej wer­sji sys­te­mu Win­dows kata­lo­gi te będą już stwo­rzo­ne, nie musisz nic two­rzyć – wystar­czy sko­pio­wać obraz do ory­gi­nal­ne­go fol­de­ru.

 

WŁASNY TEKST NA EKRANIE LOGOWANIA

  • Zmie­nio­ną tape­tę na ekra­nie logo­wa­nia może­my uroz­ma­icić wła­snym tek­stem. Poja­wi się on każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi, któ­ry zalo­gu­je się do sys­te­mu. Sztucz­kę spraw­dza­łem na Win­dows 7 Home Pre­mium i dzia­ła zna­ko­mi­cie. Do tego celu wyko­rzy­sta­my pro­gram Win­dows Logon Noti­fier, któ­ry może­my pobrać za dar­mo np z cho­mi­ka bez logo­wa­nia (plik waży poni­żej 1 MB)
  • Pobra­ny plik uru­cha­mia­my. Jest to wer­sja, któ­ra nie wyma­ga insta­la­cji. Ujrzy­my głów­ne okno, gdzie poda­je­my swo­je infor­ma­cje tak, jak poka­za­łem to na przy­kła­dzie:

WLN

  • Po uzu­peł­nie­niu infor­ma­cji kli­ka­my na Add i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od teraz zmia­ny będą już widocz­ne zaraz po uka­za­niu się ekra­nu logo­wa­nia do sys­te­mu. Jeśli chce­my usu­nąć tekst, wystar­czy że uru­cho­mi­my pro­gram ponow­nie i naci­śnie­my przy­cisk Remo­ve.
By | 2016-11-26T10:07:24+00:00 Październik 31st, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz