1 175 odsłony

Własny dzwonek na telefon

W dzi­siej­szych cza­sach pra­wie każ­dy z nas posia­da już tele­fon czy smart­fon z obsłu­gą pli­ków mp3, a nawet mp4. Wypa­sio­ne komór­ki peł­ne róż­nych gadże­tów, „baje­rów” czy innych wymy­słów sta­ły się codzien­no­ścią. Dla osób, któ­re lubią słu­chać w swo­ich tele­fo­nach muzy­kę przy­go­to­wa­łem spe­cjal­ny arty­kuł – dowie­cie się, jak stwo­rzyć wła­sny dzwo­nek komór­ko­wy.

 • Do stwo­rze­nia dzwon­ka oprócz posia­da­nia przez nas ulu­bio­nej pio­sen­ki potrze­bu­je­my tak­że odpo­wied­nie­go opro­gra­mo­wa­nia. Ja do tego celu uży­wam pro­gram o nazwie Jest on w wer­sji testo­wej lecz dosko­na­le spraw­dza się przy two­rze­niu dzwon­ków. Znaj­dzie­my go np. tutaj http://www.goldwave.com/
 • Jest to bar­dzo roz­bu­do­wa­ny pro­gram do obrób­ki dźwię­ku, więc nie jeste­śmy w sta­nie zapre­zen­to­wać wszyst­kich jego moż­li­wo­ści. Więc w arty­ku­le sku­pi­my się wyłącz­nie na pro­stym stwo­rze­niu dzwon­ka na komór­kę z uwzględ­nie­niem kil­ku pod­sta­wo­wych ope­ra­cji: wyci­sze­nia , pod­gło­sze­nia , wyrów­na­nia pozio­mu gło­śno­ści czy mak­sy­ma­li­za­cji. Te pod­sta­wo­we ope­ra­cje są bar­dzo przy­dat­ne pod­czas two­rze­nia nasze­go kawał­ka.
 • Gdy pro­gra­mik mamy już pobra­ny przy­stę­pu­je­my do insta­la­cji. Jest ona bar­dzo pro­sta więc nie trze­ba jej przed­sta­wiać. Po zain­sta­lo­wa­niu uru­cha­mia­my – widzi­my głów­ne okno, któ­re na chwi­lę obec­ną jest puste:goldwave
 • Aby zała­do­wać pio­sen­kę do pro­gra­mu kli­ka­my na File – > Open lub w prost­szy spo­sób – prze­cią­ga­my ją bez­po­śred­nio do pro­gra­mu. Utwór musi zostać wczy­ta­ny:dekompresja
 • Moja pio­sen­ka jest już zała­do­wa­na o czym świad­czy zmia­na głów­ne­go ekra­nu. Widać to w posta­ci tzn. fal (zie­lo­ne i czer­wo­ne):goldwave1.jpg
 • Zazna­cza­my kawa­łek utwo­ru, któ­ry chce­my wyciąć. Kli­ka­my w miej­scu, w któ­rym ma być jego począ­tek – resz­ta zosta­nie zaciem­nio­na. Teraz musi­my usta­wić koniec utwo­ru – kli­ka­my na koniec pio­sen­ki i prze­cią­ga­my linie w wybra­ne miej­sce w lewą stro­nę. Tak wyglą­da to w moim przy­kła­dzie:goldwave2
 • Wybra­ny przez nas moment musi­my sko­pio­wać do nowe­go okna naj­le­piej kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL+C (kopiuj), a następ­nie wkle­ja­my CTRL+V (wklej):goldwave3

***UWAGA***

Jeśli pod­czas wkle­ja­nia utwo­ru w nowe okno zoba­czy­my takie okien­ko

new-sound

 To w linij­ce: Ini­tial file length (HH:MM:SS.T) usta­wia­my koniecz­nie war­tość 0.01

Dzię­ki temu na koń­cu dzwon­ka nie będzie tzw. „pustej prze­strze­ni” , czy­li dodat­ko­wych sekund, w któ­rych i tak nic nie usły­szy­my.

 • Prak­tycz­nie utwór mamy już goto­wy. Ale dla lep­sze­go brzmie­nia war­to koniec utwo­ru tro­szecz­kę wyci­szyć, aby zakoń­cze­nie nie było takie mono­ton­nie urwa­ne z cało­ści. Zazna­cza­my koniec utwo­ru, następ­nie kli­ka­my na Effect — Volu­meFade Out :volume
 • W kolej­nym oknie usta­wia­my poziom wyci­sze­nia. War­to poeks­pe­ry­men­to­wać i wybrać naj­róż­niej­sze kon­fi­gu­ra­cje. Dla przy­kła­du usta­wi­łem suwak na oko­ło poło­wę war­to­ści:fade-out
 • Efekt koń­co­wy dla moje­go utwo­ru wyglą­da nastę­pu­ją­co:fade-out1
 • Może­my poeks­pe­ry­men­to­wać rów­nież z inny­mi funk­cja­mi pro­gra­mu. Oto kil­ka z nich:
 • Pod­gła­sza­nie czę­ści utwo­ru – sytu­acja zupeł­nie odwrot­na niż w powyż­szym przy­kła­dzie. Kli­ka­my Effect — Volu­me — Fade In:fade-in
 • Wyrów­na­nie pozio­mu gło­śno­ści – jeśli nie odpo­wia­da nam gło­śność w naszym kawał­ku (np. w jed­nym momen­cie jest cichy, a w innym gło­śny) to może­my ją wyrów­nać. Kli­ka­my Effect — Volu­me — Match Volu­me:match-volume
 • Mak­sy­ma­li­za­cja pozio­mu gło­śno­ści – może­my pogło­śnić całą pio­sen­kę do pozio­mu mak­sy­mal­ne­go. Zale­ca­ne w przy­pad­ku, gdy cały kawa­łek jest bar­dzo cicho nagra­ny. Kli­ka­my Efect — Volu­me — Maxi­mi­ze Volu­me:maximize
 • Gdy wszyst­ko mamy już goto­we zapi­su­je­my nasz plik. Kli­ka­my na File — Save i zapi­su­je­my dowol­nym przez nas for­ma­cie np. mp3 :save
By | 2016-11-26T10:07:22+00:00 Marzec 6th, 2015|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz