2 333 odsłony

Własny dysk sieciowy w serwisie Humyo

Zda­rzy­ła Ci się kie­dy­kol­wiek taka sytu­acja, że nie mogłeś pomie­ścić swo­ich ulu­bio­nych pli­ków na dys­ku twar­dym? Naj­lep­szym roz­wią­za­niem była­by opcja kup­na nowe­go dys­ku twar­de­go o więk­szej pojem­no­ści. Nie zawsze może­my się pod­jąć jego kup­na, ponie­waż nie zawsze pozwa­la­ją na to fun­du­sze. Nie musi­my się zała­my­wać, z pomo­cą przy­cho­dzi nam ser­wis Humyo, któ­ry ofe­ru­je nam aż 10 GB dar­mo­wej prze­strze­ni na nasze pli­ki.

1.) Prze­cho­dzi­my na stro­nę Humyo następ­nie reje­stru­je­my się. Kli­ka­my w tym celu na Cre­ate an acco­unt (tak jak na scre­enie niżej):

2.) Teraz musi­my wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny. Następ­nie kli­ka­my na Next:

3.) Na nasze­go maila zosta­nie wysła­ny link akty­wa­cyj­ny. Odbie­ra­my zatem pocz­tę i kli­ka­my w link akty­wa­cyj­ny, któ­ry otrzy­ma­my. Na ekra­nie wyświe­tli się infor­ma­cja, że reje­stra­cja się powio­dła. Kli­ka­my na Go to your humyo acco­unt by przejść do swo­je­go kon­ta.

4.) Otwo­rzy nam się panel admi­na.  Mamy do wyko­rzy­sta­nia 10 GB prze­strze­ni na nasze pli­ki. Zauważ, że na muzy­kę zdję­cia i fil­my możesz wyko­rzy­stać max 5GB, a resz­tę na pozo­sta­łe dane. Jeśli chcesz zoba­czyć aktu­al­nie zuży­te i wol­ne miej­sce, wystar­czy, że spoj­rzysz na pra­wą stro­nę pane­lu admi­na:

5.) Przy­szła pora na prze­sła­nie danych na dysk Humyo. Kli­ka­my na Uplo­ad Files (1) i następ­nie na Add fol­der (2):

6.) O postę­pie łado­wa­nia pli­ku jeste­śmy infor­mo­wa­nie w takim oto okien­ku:

Pod­su­mo­wa­nie

Dys­ki sie­cio­we są bar­dzo popu­lar­ne, ofe­ru­ją prze­cho­wy­wa­nie od kil­ku do kil­ku­na­stu GB danych. Nie musi­my w ten spo­sób trzy­bać mniej waż­nych pli­ków na dys­ku nasze­go kom­pu­te­ra.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 22nd, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz