6 676 odsłony

Własny avatar w komentarzach?

Jeśli czę­sto się udzie­lasz i komen­tu­jesz wpi­sy na blo­gach to z pew­no­ścią chciał­byś mieć swój ava­tar, aby być roz­po­zna­wal­ny i koja­rzo­ny wła­śnie z nim. Jest łatwy spo­sób aby dodać swój obrazek/zdjęcie. Wystar­czy się zare­je­stro­wać do ser­wi­su Gra­va­tar, dzię­ki cze­mu nasz ava­tar będzie auto­ma­tycz­nie pobie­ra­ny z ser­wi­su i wyświe­tla­ny przy naszym komen­ta­rzu. Wszyst­kie blo­gi napę­dza­ne przez Word­Press korzy­sta­ją z sys­te­mu komen­ta­rzy poprzez gra­va­tar, więc raz się zare­je­stru­jesz, a ava­tar zosta­nie doda­ny wszę­dzie tam gdzie będziesz aktyw­nie się udzie­lał. Naj­pierw jed­nak przy­go­tuj zdję­cie moż­li­wie naj­lep­szej jako­ści.

Wejdź na stro­nę pl.gravatar.com aby stwo­rzyć wła­sne kon­to. Na górze po lewej z menu roz­wi­ja­ne­go wybierz Zare­je­struj się.

Wpisz swój adres e-mail.

Aby potwier­dzić reje­stra­cję klik­nij w link akty­wa­cyj­ny, któ­ry został wysła­ny na Twój e-mail.

Nazwa użyt­kow­ni­ka musi być uni­kal­na.. czy­li nie może się powta­rzać z już ist­nie­ją­cą nazwą. Dla­te­go wyko­rzy­staj check aby to spraw­dzić. Po klik­nię­ciu w Zare­je­struj się prze­cho­dzi­my na stro­nę gdzie może­my już dodać swój obra­zek, zanim to zro­bisz klik­nij jesz­cze w:

Teraz wybierz odpo­wied­nią opcję prze­sła­nia swo­je­go obrazka/zdjęcia.

Teraz wystar­czy już tyl­ko wska­zać plik gra­ficz­ny z Two­je­go kom­pu­te­ra.

Mamy teraz moż­li­wość przy­cię­cia obraz­ku dla potrzeb swo­je­go ava­ta­ra.

Następ­nie wybierz kla­sy­fi­ka­cje swo­je­go ava­ta­ra. Co to zna­czy?

Rated G Gra­va­ta­ry ska­sy­fi­ko­wa­ne jako G są odpo­wied­nie do wyświe­tle­nia na wszyst­kich stro­nach wszyst­kim typom publicz­no­ści.

Rated PG Gra­va­ta­ry ska­sy­fi­ko­wa­ne jako PG mogą przed­sta­wiać nie­sto­sow­ne gesty, pro­wo­ka­cyj­nie ubra­ne oso­by, mniej obraź­li­we wyzwi­ska lub łagod­ną prze­moc.

Rated R Gra­va­ta­ry ska­sy­fi­ko­wa­ne jako R mogą przed­sta­wiać pro­fa­na­cję, ostrą prze­moc, nagość lub uży­cie nar­ko­ty­ków.

Rated X Gra­va­ta­ry ska­sy­fi­ko­wa­ne jako X mogą przed­sta­wiać ostre tre­ści por­no­gra­ficz­ne lub bar­dzo bru­tal­ną prze­moc.

To jest przy­kła­do­wy for­mu­larz, któ­ry znaj­dziesz na każ­dej stronie/blogu. Wystar­czy, że umie­ścisz popraw­nie adres e-mai, dokład­nie taki sam jaki poda­łeś pod­czas reje­stra­cji w ser­wi­sie Gra­va­tar, a obok Two­je­go komen­ta­rza poja­wi się Twój ava­tar.

Jak widzisz komen­tarz został doda­ny zgod­nie z ocze­ki­wa­nia­mi i widzi­my naszą minia­tur­kę. Jeśli jesz­cze chcesz zasię­gnąć dodat­ko­wych infor­ma­cji to pole­cam fil­mik poni­żej, któ­ry wyja­śnij jesz­cze bar­dziej czym jest Gra­va­tar.

By | 2016-11-26T10:07:52+00:00 Maj 5th, 2010|Categories: internet, News|Tags: , |18 komentarzy

18 komentarzy

 1. Artus2007 05/05/2010 w 13:08- Odpowiedz

  To dzia­ła :)

 2. Przemek 25/06/2010 w 17:35- Odpowiedz

  Witam, a jest jakis inny spo­sób na to ?? Zare­je­stro­wa­łem sie na gra­va­tar, ale u mnie na blo­gu nic nie poka­zu­je ;/

  • slasho 25/06/2010 w 22:15- Odpowiedz

   A co ma się poka­zać?
   Zosta­wi­łem komen­tarz na Two­im blo­gu i ava­tar się poka­zał więc Twój the­me obsłu­gu­je Gra­va­tar.
   Pamię­taj że zosta­wia­jąc komen­tarz musisz podać te same dane co przy reje­stra­cji w ser­wi­sie gra­va­tar, czy­li nick i mail.

 3. Piotrek 29/07/2010 w 20:39- Odpowiedz

  A oto pró­ba czy dzia­ła ;-)

  • slasho 29/07/2010 w 20:41- Odpowiedz

   suc­ces­ful :)

 4. michal671 05/08/2010 w 18:44- Odpowiedz

  Pró­ba czy dzia­ła.

 5. Maroko 11/10/2010 w 14:21- Odpowiedz

  Spraw­dzam

 6. DrCrauser 16/10/2010 w 12:03- Odpowiedz

  Spraw­dzam

 7. Polonka54 31/10/2012 w 17:57- Odpowiedz

  A to moja pró­ba, czy uda­ła mi się ope­ra­cja z zamon­to­wa­niem ava­ta­ra.
  Jeże­li potwier­dzi się, to z góry ser­decz­nie dzię­ku­ję za pro­wa­dze­nie krok po kro­ku do fina­łu.
  Pozdra­wiam .……Polon­ka­54

 8. Polonka54 31/10/2012 w 18:01- Odpowiedz

  No Moi Dro­dzy!
  Jak mnie się uda­ło, to zna­czy że innym pro­po­no­wa­na sztu­ka też się uda.
  Jesz­cze raz ser­decz­nie Pomy­sło­daw­cy dzię­ku­ję.
  Pzdr.

 9. dargit 16/02/2014 w 17:24- Odpowiedz

  Witam,
  spraw­dzam czy poja­wi sie awa­tar na Pań­stwa stro­nie
  siem­ka

 10. dargit 16/02/2014 w 17:25- Odpowiedz

  waw, jest

 11. dargit 16/02/2014 w 17:26- Odpowiedz

  Nie­ste­ty na moim wła­snym blo­gu nie dzia­ła, co jest nie taak
  ?

  • slasho 25/02/2014 w 22:31- Odpowiedz

   Pokaż blo­ga ;)

 12. Purgatorius 05/09/2014 w 12:14- Odpowiedz

  Usta­wi­łem na Gra­va­tar swój awa­tar typu G rated, jed­nak jak zauwa­ży­łem nie na każ­dym blo­gu się ten obra­zek wyświe­tla. Być może przez inne jest imię, nick?

  • slasho 30/09/2014 w 12:04- Odpowiedz

   Nie­ste­ty nie każ­dy blog korzy­sta z Gra­va­tar więc nie na wszyst­kich poja­wi się Twój ava­tar…

 13. moneygrabbing 30/01/2016 w 17:47- Odpowiedz

  A może to zale­ży od tego w jakim roz­sze­rze­niu jest zdję­cie np jpg czy png

Zostaw komentarz