1 915 odsłony

Własne skróty klawiaturowe

Sys­tem Win­dows posia­da domyśl­nie skon­fi­gu­ro­wa­ną bar­dzo boga­tą skró­tów kla­wia­tu­ro­wych. Co jed­nak, jeśli chce­my samo­dziel­nie stwo­rzyć skrót np do wybra­ne­go przez nas pro­gra­mu, czy gry? Nic prost­sze­go! Wystar­czy użyć pro­gra­mu Win­Hot­Key i prze­czy­tać poniż­szy arty­kuł.

1.) Pobie­ra­my pro­gram Win­Hot­Key z tego źró­dła: KLIK po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my.

2.) Zoba­czy­my pro­ste okien­ko z wszyst­ki­mi skró­ta­mi kla­wia­tu­ro­wy­mi w naszym kom­pu­te­rze:

3.) Tutaj może­my dowol­nie edy­to­wać wybra­ne skró­ty, a tak­że doda­wać nowe (o tym wła­śnie mowa w arty­ku­le). Doda­je­my więc nowy skrót. W tym celu kli­ka­my na New Hot­Key:

4.) W wol­nym polu na górze podaj­my nazwę pro­gra­mu np Mozil­la, a niżej wybie­ra­my kom­bi­na­cję kla­wi­szy, jaka ma posłu­żyć do otwar­cia. Na koniec kli­ka­my na Brow­se i wybie­ra­my naszą apli­ka­cję:

5.) Skrót goto­wy! Teraz może­my za jego pomo­cą uru­cho­mić wybra­ny pro­gram. Na dodat­ko­wą uwa­gę zasłu­gu­je też opcja Advan­ced: to tu może­my usta­wić, czy pro­gram ma być uru­cha­mia­ny w oknie, w tle itd.

UWAGA!!! Użyt­kow­nik sam pono­si odpo­wie­dzial­ność za mody­fi­ka­cję pli­ków sys­te­mo­wych!

PODSUMOWANIE

Skró­ty kla­wia­tu­ro­we nie są niko­mu obce. Doda­nie nowych skró­tów w sys­te­mie Win­dows z pew­no­ścią uła­twi zada­nie nie jed­ne­mu użyt­kow­ni­ko­wi. Dzię­ki temu uży­wa­nie kom­pu­te­ra sta­nie się jesz­cze prost­sze i wygod­niej­sze.

By | 2016-11-26T10:07:38+00:00 Marzec 30th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |2 komentarze

2 komentarze

  1. slawek 13/07/2011 w 11:30- Odpowiedz

    Witam, mam pro­blem nie­ty­po­wy zwią­za­ny ze skró­ta­mi. Potrze­bu­ję uru­cha­miać start nagry­wa­nia w pro­gra­mie NERO z kla­wia­tu­ry. Pro­du­cent jed­nak nie prze­wi­dział takiej potrze­by i nie zro­bił skró­tu. Czy jest na to jakiś spo­sób? Pró­bo­wa­łem wyko­rzy­stać makra, ale nie dzia­ła to naj­le­piej.
    pozdra­wiam
    Sła­wek

  2. Artus2007 17/07/2011 w 20:05- Odpowiedz

    Wyda­je mi się, że opi­sa­ną meto­dą nic nie zdzia­łasz dla Nero. A jeśli klik­niesz na okien­ko Nero i naci­śniesz Spa­cję bądź Enter to nagry­wa­nie nie roz­pocz­nie się?

Zostaw komentarz