2 522 odsłony

Wiosenne porządki na komputerze, czyli czyszcząca moc Ccleaner

Wio­sen­na aura, czas porząd­ków, pew­nie nie raz zabie­ra­li­ście się do sprząt­nię­cia zbęd­nych pro­gra­mi­ków, fol­de­rów, pli­ków itd. , żeby uspraw­nić bla­sza­ka, bo ten powo­li zaczy­na się zapy­chać jak sta­ry zlew. Jed­nak  opcja „ dodaj/usuń pro­gra­my ” nie zawsze wystar­czy, żeby pozbyć się pro­ble­mu „mulą­ce­go się” kom­pu­te­ra, i w tym momen­cie  z pomo­cą przy­cho­dzi nam Ccle­aner lek­ki i przy­jem­ny jak wio­sen­ny wiatr, któ­ry wymie­cie nam “bru­dy” z nasze­go poczci­we­go bla­sza­ka.

Insta­la­cja

Zacznij­my więc od insta­la­cji, jak na lek­ki i zwiew­ny pro­gra­mik przy­sta­ło insta­la­cja to kwe­stia kil­ku sekund, opie­ra­ją­ca się na kli­ka­niu w next i akcep­to­wa­niu wszyst­kie­go co się da. Insta­la­tor, podob­nie jak i cały pro­gram jest spo­lsz­czo­ny, więc nie prze­wi­du­je więk­szych pro­ble­mów z jego obsłu­gą.

Jak to dzia­ła ?? 

Ok mamy już nasz pro­gram na pul­pi­cie odpa­la­my go i co teraz? i w oczy rzu­ca się pro­sty pul­pit przej­rzy­sty i pro­sty w obsłu­dze. Faj­nym dodat­kiem jest infor­ma­cja poda­na pod logo CCle­ane­ra, o pod­sta­wo­wych para­me­trach nasze­go kom­pu­te­ra, ale oczy­wi­ście jako że jest to nasz kom­pu­ter dobrze wie­my, co w nim mamy, tak wiec cie­ka­wi świa­ta spraw­dza­my co do zaofe­ro­wa­nia ma nam nasz czy­ści­ciel. Tak więc pierw­sza opcja to cle­aner,  po naci­śnię­ciu jej zoba­czy­my 2 zakład­ki. Pierw­sza z nich jest to Win­dows, gdzie zoba­czyć może­my jakie kom­po­nen­ty nasze­go sys­te­mu zosta­ną prze­ana­li­zo­wa­ne w celu wyszu­ka­nia błę­dów i zanie­czysz­czeń oraz pro­gra­my, któ­ra poka­zu­je nam jakie pro­gra­my prze­ana­li­zu­je nasz czy­ści­ciel w poszu­ki­wa­niu “bru­dów”. Kie­dy zapo­zna­my się już z zakład­ka­mi, i zazna­czy­my inte­re­su­ją­ce nas frag­men­ty sys­te­mu oraz pro­gra­mu, któ­re chce­my poczyścić,klikamy w “ana­li­za” i cze­ka­my, aż pro­gram przed­sta­wi nam raport o zabru­dze­niach, podob­ny jak ten na zdję­ciu.

Kie­dy już zapo­zna­my się ową listą czas, aby pro­gram roz­po­czął czysz­cze­nie. W tym celu wybie­ra­my przy­cisk “Uru­chom Cle­aner” i po spra­wie w miej­sce rapor­tu o zabru­dze­niach poja­wi się raport o usu­nię­ciu zabru­dzeń.

Kolej­ną funk­cją nasze­go pro­gra­mu jest rejestr, kli­ka­my go i widzi­my z Fru­it machi­nes lewej stro­ny okna listę “Inte­gral­ność reje­stru” a na niej wszyst­kie ele­men­ty, któ­re chce­my, bądź nie chce­my, aby zosta­ły prze­ska­no­wa­ne, zale­cam prze­ska­no­wa­nie wszyst­kich ele­men­tów, ponie­waż pro­gram ma moż­li­wość two­rze­nia bac­ku­pu ele­men­tów reje­stru, więc w razie gdy­by nasz cle­aner posprzą­tał zbyt moc­no, to może­my przy­wró­cić wszyst­ko do porząd­ku, ale o tym za chwi­lę. Tak wiec po usta­wie­niu co w reje­strze ma być prze­ska­no­wa­ne wybie­ra­my przy­cisk “ska­nuj by zna­leźć pro­blem”. I casinotives.info oto naszym oczom uka­zu­je się lista pro­ble­mo­wych wpi­sów w reje­strze.

Ok, czas posprzą­tać i rejestr, tak więc w celu napra­wie­nia błęd­nych wpi­sów wybie­ra­my przy­cisk “napraw zazna­czo­ne pro­ble­my” i po jego klik­nię­ciu wyska­ku­je nam okien­ko o tym, czy chcie­li­by­śmy utwo­rzyć bac­kup nasze­go reje­stru, oczy­wi­ście chce­my, więc wybie­ra­my odpo­wied­nie miej­sce gdzie ma być skła­do­wa­ny nasz plik bac­ku­pu i prze­cho­dzi­my dalej. Poja­wi się na ekra­nie okien­ko,

<img class=“aligncenter size-thumb­na­il wp-ima­ge-2325” alt=”” src=“http://toin.pl/wp-content/uploads/2010/04/informacja-podczas-czyszczenia-rejestru-150x150.jpg” width=“150” height=“150” />

któ­re infor­mu­je nas o błę­dach w reje­strze i cze­go one doty­czą, jeśli ktoś ma chwi­le cza­su może usu­wać je po kolei, jed­nak ja chcąc zaosz­czę­dzić czas wybra­łem opcje  napraw wszyst­kie zazna­czo­ne pro­ble­my. W efek­cie lista z błęd­ny­mi wpi­sa­mi pozo­sta­ła usu­nię­ta, a nasz rejestr stał się czyst­szy.

Kolej­na opcja to narzę­dzia, zna­leźć tu może­my zakład­ki:

-“odin­sta­luj pro­gra­my” któ­ra dzia­ła na zasa­dzie narzę­dzia sys­te­mo­we­go, obsłu­ga jest rów­nież taka sama.

-“auto­start” pozwa­la­ją­ca na usu­wa­nie, akty­wo­wa­nie, bądź de akty­wo­wa­nie pro­gra­mów umiesz­czo­nych w auto­star­cie.

-“przy­wra­ca­nie sys­te­mu” czy­li zarzą­dza­nie wszyst­ki­mi punk­ta­mi przy­wra­ca­nia sys­te­mu z wyłą­cze­niem ostat­nie­go.

Osta­nia zakład­ka są “Opcje” gdzie dosto­so­wać może­my wszyst­kie para­me­try nasze­go pro­gra­mu, mię­dzy inny­mi język, typ usu­wa­nia pli­ków, cookies, któ­re chce­my zacho­wać, pli­ki i fol­de­ry któ­re chce­my usu­nąć nie zależ­nie od wyni­ków ska­no­wa­nia, oraz takie pli­ki, któ­rych usu­wać nie chce­my, oraz opcje zaawan­so­wa­ne , w któ­rych może­my usta­wić bar­dziej zło­żo­ne opcje pro­gra­mu.

Pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc, CCle­aner jest łatwym i pro­stym w obsłu­dze do pod­sta­wo­wych form czysz­cze­nia nasze­go kom­pu­te­ra. Zro­bio­ny jest dobrze, czy­tel­nie i do tego ład­nie gra­ficz­nie. pra­ca na nim zaj­mu­je zale­d­wie kil­ka chwil, a efekt jest zna­czą­cy, a przede wszyst­kim zna­czą­ca  jest oszczęd­ność cza­su, jaka daje nam ów pro­sty pro­gram. Do tego jest on w peł­ni spo­lsz­czo­ny, więc pole­cam go wszyst­kim potrze­bu­ją­cym  pomo­cy w wio­sen­nych porząd­kach kom­pu­te­ro­wych.

Instal­ka CCle­aner wer­sja fre­ewa­re: CCle­aner

By | 2016-11-26T10:07:53+00:00 Kwiecień 11th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |Możliwość komentowania Wiosenne porządki na komputerze, czyli czyszcząca moc Ccleaner została wyłączona