2 445 odsłony

WinMend Folder Hidden

Metod ukry­wa­nia pli­ków i fol­de­rów jest dużo. Moż­na ukryć je np poprzez mecha­nizm wbu­do­wa­ny w sys­tem Win­dows. Nie jest to stu­pro­cen­to­we roz­wią­za­nie na ukry­cie cen­nych danych. Do tego celu może­my użyć dar­mo­we­go narzę­dzia Win­Mend Fol­der Hid­den. Tak ukry­te pli­ki może­my z powro­tem ujaw­niać przy pomo­cy tego same­go opro­gra­mo­wa­nia. Wię­cej dowiesz się, czy­ta­jąc pre­zen­to­wa­ną pora­dę.

1.) Dar­mo­we narzę­dzie do ukry­wa­nia danych pobie­rze­my z tej stro­ny KLIK. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my. Pierw­sze okno pro­gra­mu zachę­ca nas do wpi­sa­nia hasła, któ­re słu­ży do ochro­ny pro­gra­mu:

2.) Jeśli chce­my ukryć jaki­kol­wiek plik wystar­czy, że prze­cią­gnie­my go na puste pole pro­gra­mu — w ten spo­sób dany plik od razu zosta­nie ukry­ty, a my zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni napi­sem Hid­den, któ­ry znaj­du­je się tuż obok ukry­te­go pli­ku:

3.) Dodat­ko­wo, jeśli chce­my ukryć jakiś fol­der, a nie mamy go widocz­ne­go w zasię­gu ręki, to wystar­czy, że klik­nie­my na przy­cisk Hide Fol­der i wybie­rze­my poszu­ki­wa­ny fol­der. Zosta­nie on auto­ma­tycz­nie doda­ny do listy ukry­tych pli­ków i fol­de­rów:

4.) W podob­ny spo­sób odkry­wa­ny ukry­te przez nas pli­ki. Wystar­czy, że klik­nie­my PPM na plik znaj­du­ją­cy się na liście ukry­tych pli­ków i wybie­rze­my Unhi­de. Pli­ki z powro­tem sta­ną się widocz­ne i dostęp­ne.

5.) Dodat­ko­wo może­my ukry­wać pli­ki i fol­de­ry na dys­kach prze­no­śnych. Wystar­czy pod­łą­czyć np pen­dri­va do kom­pu­te­ra i zasto­so­wać się do powyż­szych kro­ków. Ukry­te pli­ki będą nie­wi­docz­ne nawet wte­dy, gdy pod­łą­czy­my napęd do inne­go kom­pu­te­ra!

PODSUMOWANIE

Ukry­wa­nie waż­nych pli­ków może przy­dać się w fir­mach czy innych urzę­dach, któ­re ope­ru­ją na waż­nych i pouf­nych danych. W ten spo­sób może­my ustrzec się przed kra­dzie­żą czy wycie­kiem pouf­nych infor­ma­cji.

By | 2016-11-26T10:07:29+00:00 Luty 2nd, 2012|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

 1. Lucas 12/06/2012 w 19:39- Odpowiedz

  Witam, moj pro­blem wygla­da tak,
  ukry­łem fol­der na dys­ku zewnetrz­nym, po kil­ku dniach chcia­łem z fol­de­ru sko­rzy­stac, lecz po wla­cze­niu fol­der hid­den pro­gram nie zna­lazl kata­lo­gu kto­ry wcze­sniej ukryl i… ok 1TB danych jest nie­wi­docz­ne na dys­ku, pro­szę o pomoc..
  pozdra­wiam

 2. artus2007 05/09/2012 w 08:44- Odpowiedz

  dysk jest zewnętrz­ny?

 3. Lu 06/03/2014 w 19:50- Odpowiedz

  witam,wczoraj zain­sta­lo­wa­łam ten pro­gram i ukry­łam w nim dwa fol­de­ry, wcho­dząc w apli­ka­cję po wpi­sa­niu popraw­ne­go hasła nie­ste­ty nie ma ich na liście scho­wa­nych pli­ków. Pobra­łam naj­now­szą wer­sję 1.5.0.0. i nic się nie zmie­ni­ło :/
  dodam jesz­cze, że po wpi­sa­niu hasła poka­zu­je się taki komu­ni­kat:
  “Nie moż­na utwo­rzyć pli­ku \?Q:Winmend-Folder-Hidden…cnFolder_Hidden.ini.
  Sys­tem nie może odna­leźć okre­ślo­nej ścież­ki”

 4. war 20/11/2014 w 22:50- Odpowiedz

  Witam,
  ja mam podob­nie.… “Can­not cre­ate file \\?\D:\Winmend~Folder~Hidden\…\cn\Folder_Hidden.ini”. Odmo­wa dostę­pu.
  Myśla­łem że się udu­szę jak zoba­czy­łem pustą listę ;-(

 5. Maciek 19/01/2015 w 10:16- Odpowiedz

  przed prze­in­sta­lo­wa­niem dys­ku C prze­nio­słem Win­Mend na dysk D bo zawsze tak robi­łem, ale tym razem oka­za­ło się że fol­der jest pusty. Otwie­ra się po wpi­sa­niu pro­ste­go hasła ale zawar­to­ści brak. Pro­du­cent zale­ca ponow­ne ścią­gnię­cie pro­gra­mi­ku i tym nowym ma się to poja­wić. Nie­ste­ty dane prze­pa­dły pew­nie bez­pow­rot­nie.

Zostaw komentarz