416 854 odsłony

Windows xp z pendrive’a

Insta­la­cja sys­te­mu tra­dy­cyj­nie przez cd-rom niko­mu już raczej nie przy­spa­rza pro­ble­mów, ale cza­sem zda­rzy się, że w kom­pu­te­rze brak napę­du. W takim przy­pad­ku moż­na sko­rzy­stać z pamię­ci USB. Ja insta­lu­je sys­tem win­dows xpta­blet edi­tion, któ­ry skła­da się z dwóch płyt insta­la­cyj­nych. IBM Leno­vo x41 jest pozba­wio­ny napę­du cd, ale przy uży­ciu odpo­wied­nich pro­gra­mów pen­dri­ve sta­je się bar­dziej przy­dat­ny.

Na począ­tek będzie nam potrzeb­ny zestaw, któ­ry jest już skom­ple­to­wa­ny i dostęp­ny z sie­ci pod nazwą:

down­lo­ad down­lo­ad2 usb­mul­ti­bo­ot 10

Po roz­pa­ko­wa­niu widzi­my listę pli­ków, kli­ka­my na ostat­ni USB_Mul­ti­Bo­ot_10.

Ujrzy­my okien­ko wie­sza pole­ceń, naci­ska­my dowol­ny kla­wisz i prze­cho­dzi­my do kolej­nej stro­ny:

Umiesz­cza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­dri­ve (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybie­ra­my opcję for­ma­to­wa­nia H.
USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool V2.0.6 z opcji wska­zu­je­my for­mat NTFS i nasze­go pena. Zazna­cza­my Quick For­mat. Start. Po for­ma­cie Clo­se.

Następ­nie wpro­wa­dza­my 1, aby wybrać loka­li­za­cje insta­la­cji, jeże­li masz ją na cd (oczy­wi­scie na innym kom­pie bog­dy­by był na naszym cd rom to nie bawi­li­by­śmy się w pen­dri­va) to wska­zu­jesz napęd. Ponie­waż u mnie była insta­la­cja Tablet Edi­tion skła­da­ją­ca sie z dwóch cd, to wska­za­łem fol­der zawie­ra­ją­cy kopię pli­ków tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ”   po wybra­niu zosta­je wyświe­tlo­ne wie­le zapy­tań, ale są jasne, w moim przy­pad­ku było wszę­dzie “Yes” lub “Ok”.

Wci­ska­my 2 aby wybrać nasze­go pena.

Następ­nie 3 aby sko­pio­wać pli­ki. Cze­kać cier­pli­wie i na pyta­nia odpo­wia­dać twier­dzą­co.

Teraz wystar­czy już tyl­ko usta­wić w bio­sie aby USB star­to­wał jako pierw­szy(?), o ile ma taką opcję. Pozo­sta­łe kro­ki już są zna­ne, star­tu­je zwy­kła instal­ka win­dow­sa.

Roz­wią­za­li­śmy już wie­le pro­ble­mów naszych użyt­kow­ni­ków na forum.toin.pl doty­czą­ce win­dow­sa xp z pen­dri­ve. Sprawdź może Twój pro­blem został tam poru­szo­ny. Jeśli nie to poproś o pomoc w tym dzia­le.

Może zain­te­re­su­je Cię rów­nież ten arty­kuł — Uru­cha­mia­nie Win XP z pen­dri­va.

Lub — Uru­cha­mia­nie Win 7 z pen­dri­va.

Problem z hal.dll oraz binifix4

Mia­łem taki pro­blem, że po sko­pio­wa­niu pli­ków przez insta­la­to­ra na dysk i po restar­cie wybie­ra­ło się punkt 2i3 insta­la­cji. W tym momen­cie poja­wiał się pro­blem z pli­kiem hal.dll. WYSTĘPUJE ON W LAPTOPACH W KTÓRYCH JEST UKRYTA DODATKOWA PARTYCJA SYSTEMOWA (np. acer api­re one). W pli­ku boot.ini na pen­dri­ve trze­ba zmie­nić w linij­ce dla pkt. 2i3 partition(1) na partition(2).

Daniel (temat na forum)

Mia­łem ten sam pro­blem z pli­kiem hall.dll, ale roz­wią­za­nie oka­za­ło się bar­dzo bła­he  Przy restar­cie odpa­lał domyśl­nie z dys­ku twar­de­go, wystar­czy­ło po restar­cie wybrać start z pena, opcja 2i3 i goto­we.

are­ajdm

W bio­sie brak opcji boto­wa­nia pendrive’a? Jest na to sztucz­ka http://toin.pl/5609/uruchomienie-bootowalnego-pendriva/

Artu­s2007

A ja roz­wią­za­łam mój pro­blem (a kon­kret­nie zna­jo­my mi pomógł. No więc naj­więk­szym pro­ble­mem był sam Mul­ti­Bo­ot. Sto­su­jąc się do innej instruk­cji i robiąc to ina­czej pro­blem się roz­wią­zał. Pole­cam ten spo­sób, któ­ry opi­sa­ny jest tu: walendowski.com

Czy­li jeśli przed­sta­wio­na powy­żej meto­da nie dzia­ła, war­to spró­bo­wać innej :)

kat3883

Witam, Gdy korzy­sta­łem z pana arty­ku­łu odno­śnie insta­lo­wa­nia sys­te­mu z pen­dri­ve napo­tka­łem podob­ny błąd co użyt­kow­nik kibo : plik binifix4.cmd stwa­rza pro­ble­my. Roz­wią­za­łem go przy pomo­cy wypo­wie­dzi użyt­kow­ni­ka Joh­hn­nie, któ­ry pole­cił zmia­nę war­to­ści w pli­ku txtsetup.sif pli­ków bini­fi­x4, undo­ren, ren_fold z 100 na 1. Myślę że opu­bli­ko­wa­nie tej pomo­cy oszczę­dzi­ło by wie­lu użyt­kow­ni­kom cza­su i ner­wów ;) Pozdra­wiam!

Zyg­munt

By | 2016-11-26T10:08:00+00:00 Styczeń 31st, 2009|Categories: News, software, windows|Tags: , , |165 komentarzy

165 komentarzy

 1. mati 01/02/2009 w 01:30- Odpowiedz

  Musi­my też dodać pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­li­śmy- JAKIE PLIKI?

 2. admin 01/02/2009 w 10:40- Odpowiedz
 3. add 06/02/2009 w 00:30- Odpowiedz

  Musi­my też dodać pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­li­śmy — gdzie dodac?

 4. admin 06/02/2009 w 01:16- Odpowiedz

  do PeTu­Usb, jest scre­en, moj fol­der z tymi pli­ka­mi nazy­wa sie ‘xp’ jest na pul­pi­cie dla­te­go taka sciez­ka.

 5. Macias 06/02/2009 w 16:55- Odpowiedz

  A w jakim for­ma­cie te pli­ki bo nie da rady ich wsa­dzić? Otwie­ra­ja sie tyl­ko fol­de­ry do wybo­ru poje­dyn­cze­go pli­ku.

 6. admin 07/02/2009 w 01:41- Odpowiedz

  pli­ki to te kto­re roz­pa­ko­wa­les, wska­zu­jesz fol­der

 7. Stanley 07/02/2009 w 12:18- Odpowiedz

  Kil­ka wąt­pli­wo­ści:
  1. Jak zro­bić tym zesta­wem boot­pe­naXP na kom­pie z Vistą?
  2. Po co podwój­ne for­ma­to­wa­nie (rys.2: Sto­ra­ge i rys.3: PeTo­USB)?
  3. Co zro­bić jeśli mimo for­ma­to­wa­nia pro­gram nie widzi pena? (komu­ni­kat po wybo­rze “2” w koń­co­wej fazie budo­wa­nia boot­pe­na: g: has NOT FAT FAT32 NTFS and NOT Valid)?

 8. add 07/02/2009 w 15:03- Odpowiedz

  Moge tyl­ko powiedziec,ze ten spo­sob dzial,dzieki.

 9. PITERS 08/02/2009 w 19:23- Odpowiedz

  WITAM MAM MAŁE PYTANKO WSZYSTKO JEST OK ALE GDY ZAINSTALUJE SIE SYSTEM Z PENA TO SĄ MOJE USTAWIENIA CZYLI HASŁO XP,LOGING ITP. WIEM SAM JE WYPEŁNIŁEM JAK PODAŁEM ŚCIEŻKĘ PŁYTY ALE CZY JEST MOŻLIWOŚĆ INSTALKI TAK JAK PRZEZ CD ???

 10. NessusX 10/02/2009 w 10:18- Odpowiedz

  Po restar­cie z Pendrive’a poja­wia mi się menu. Kli­kam pierw­szy punkt i instal­ka idzie. Czy coś źle zro­bi­łem? Wolał­bym, żeby tego menu nie było…

 11. Paweł 13/02/2009 w 12:51- Odpowiedz

  Niestety,jak wyżej jest napi­sa­ne przy wska­za­niu kata­lo­gu do któ­re­go wypa­ko­wa­łem paczkę,niema moż­li­wo­ści zazna­cze­nia niczego,ok nieaktywne,po wska­za­niu obra­zu sys­te­mu wszyst­ko ok nie wiem co dalej z góry dzię­ku­ję za pomoc

 12. crow 15/02/2009 w 10:15- Odpowiedz

  Dzie­ki ogrom­ne! Ta czesc poszla jak z plat­ka. Pli­ki ladu­ja sie na pen­dri­va i za chwi­le pro­ba gene­ral­na — win­dows mx insta­lo­wa­ny z usb! :]
  Spo­ro cza­su stra­ci­lem zanim tra­fi­lem na Twoj blog, jesz­cze raz dzie­ki!

 13. Gregor 16/02/2009 w 20:48- Odpowiedz

  Jak wyżej nie ma moż­li­wo­sci zazna­cze­nia. Pro­sze o pomoc

 14. admin 16/02/2009 w 21:00- Odpowiedz

  Gre­gor napisz doklad­niej na jakim eta­pie masz pro­blem

 15. Gregor 16/02/2009 w 21:57- Odpowiedz

  Ini­cju­je PeTo­USB.
  Pró­bu­je dodać “dodać pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­li­śmy”
  Ale gdy chce zazna­czyć USB_Mul­ti­Bo­ot_10 lub inny pod­fol­der przy­cisk OK jest nie­ak­tyw­ny.

  Dzie­ki za szyb­ką reak­cje!

 16. Gregor 16/02/2009 w 22:02- Odpowiedz

  Umiesz­cza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­dri­ve (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybie­ra­my opcję for­ma­to­wa­nia H.
  USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool V2.0.6 z opcji wska­zu­je­my for­mat NTFS i nasze­go pena. Musi­my też dodać pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­li­śmy. Mój fol­der na pul­pi­cie nazwa­łem po pro­stu xp. Start. Po for­ma­cie Clo­se.

  A ja robie tak

  Umiesz­cza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­dri­ve (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybie­ra­my opcję for­ma­to­wa­nia H.
  USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool V2.0.6 z opcji wska­zu­je­my for­mat NTFS i nasze­go pena. Po for­ma­cie Clo­se. Musi­my też dodać pli­ki, któ­re wcze­śniej roz­pa­ko­wa­li­śmy. Mój fol­der na pul­pi­cie nazwa­łem po pro­stu xp. Start. 

  Zwra­cam uwa­ge na PO FORMACIE CLOSE

 17. siwyk8 17/02/2009 w 16:52- Odpowiedz

  jak mam dodac te pli­ki?? nie mam aktyw­ne­go ok przy wybie­ra­niu fol­de­ru

 18. przemo 17/02/2009 w 21:43- Odpowiedz

  Mam pro­blem insta­la­tor sie zala­cza i w pew­nym momen­cie po wybra­niu danej par­ty­cji wola dys­ku cd co robic ??

 19. admin 18/02/2009 w 00:12- Odpowiedz

  Gre­gor doko­na­łem zmian w wpi­sie i fak­tycz­nie coś sie nie zga­dza­lo.
  Powin­no byc ok:

  “Umiesz­cza­my w por­cie USB naszą pamięć pen­dri­ve (w moim przy­pad­ku to 4Gb), i wybie­ra­my opcję for­ma­to­wa­nia H.
  USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool V2.0.6 z opcji wska­zu­je­my for­mat NTFS i nasze­go pena. Zazna­cza­my Quick For­mat. Start. Po for­ma­cie Clo­se.”

  “Następ­nie wpro­wa­dza­my 1, aby wybrać loka­li­za­cje insta­la­cji, jeże­li masz ją na cd (oczy­wi­scie na innym kom­pie bo gdy­by był na naszym cd rom to nie bawi­li­by­śmy się w pen­dri­va) to wska­zu­jesz napęd. Ponie­waż u mnie była insta­la­cja Tablet Edi­tion skła­da­ją­ca sie z dwóch cd, to wska­za­łem fol­der zawie­ra­ją­cy kopię pli­ków tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ” po wybra­niu zosta­je wyświe­tlo­ne wie­le zapy­tań, ale są jasne, w moim przy­pad­ku było wszę­dzie “Yes” lub “Ok”.”

 20. Andrzej 19/02/2009 w 11:38- Odpowiedz

  Nie­ste­ty insta­la­cja XP tą meto­dą ma jed­nak jed­ną poważ­na wadę.
  Na tak zain­sta­lo­wa­ne­go XP nie uda się zain­sta­lo­wać żad­ne­go pro­gra­mu posia­da­ją­ce­go Win­dow­so­wy insta­la­tor np. Offi­ce 2007, no chy­ba, że komuś się uda­ło.

 21. maciek 19/02/2009 w 20:49- Odpowiedz

  a jak mam Remo­va­ble Devi­ces to mi wczy­ta pena?

 22. mati 02/03/2009 w 04:44- Odpowiedz

  mam mały pro­blem zain­sta­lo­wa­łem xp z pen­dri­ve zgod­nie z w/w instruk­cją i tu się zaczy­na­ją scho­dy roz­ruch win­dy jest tyl­ko z pen­dri­ve

 23. admin 02/03/2009 w 16:29- Odpowiedz

  mati moze nagra­les sys­tem na pena?

 24. pawlo 11/03/2009 w 17:41- Odpowiedz

  Witaj gdcy zaczy­na się 2 punkt insta­la­cji tzn po sko­pio­wa­niu pli­kow insta­la­to­ra wyska­ku­je błąd /system32/hal.dll. Zain­sta­luj ponow­nie kopię tego­pli­ku wci­sne enter i sie komp wyłą­cza co zro­bić z góry dzię­ki za odp

 25. jarzembiak 19/03/2009 w 22:38- Odpowiedz

  Nie mam poję­cia cze­mu ale nie­me­go dodać tych pli­ków http://toin.pl/pliki/USB_MultiBoot_10.zip te pli­ki do pena według tego opi­su
  Robie tak
  1) for­mat na NTFS
  2)PeTuUsb, odpa­lam- pró­bu­je dodać pli­ki któ­re wcze­śniej wymie­ni­łem i ‘OK:” nie aktyw­ne
   — zazna­czam fol­der do któ­re­go sko­pio­wa­łem XP Pro (nie żad­ne iso nor­mal­ne plicz­ki
  )
  3) jak wyko­nu­je punkt 1 po naci­śnię­ciu jedyn­ki doda­je fol­der z wyżej wymie­nio­nym XP.
  poka­zu­je się error
  4) niC się nie dzie­je

 26. macko 19/03/2009 w 23:43- Odpowiedz

  ja mia­lem za pierw­szym razem tez taki komu­ni­kat pro­ble­mie z hal.dll spro­bo­wa­lem z inna wer­sja winxp i poja­wil mi sie komu­ni­kat “brak pli­ku ntldr” w tym miej­scu utkna­lem (isn­ta­lu­je na asus eee900)

 27. Piotrek 21/03/2009 w 14:55- Odpowiedz

  Mnie na Eee 4G uru­cha­mia się insta­la­tor win­dow­sa, kopiu­je pli­ki a w pew­nym momen­cie wyska­ku­je błąd:
  “Poja­wił się pro­blem i win­dows zosta­nie zamknię­tyt bla­bla bla.…”
  Coś źle robię?
  heeelp.….. 

  pg

 28. macko 21/03/2009 w 20:24- Odpowiedz

  <– roz­wia­za­nie pro­ble­mu z pli­kiem hal.dll

 29. Piotrek 21/03/2009 w 20:24- Odpowiedz

  Zro­bi­łem też booto­wal­ne­go pena z nli­te i to samo… :-( buuu co robię źle ?

 30. macko 21/03/2009 w 20:29- Odpowiedz

  <– roz­wia­za­nie pro­ble­mu z pli­kiem hal.dll a co do pli­ku ntldr to wystar­czy­lo wybrac inna opcje z mozli­wych do wybo­ru (pod­czas booto­wa­nia z pena)

 31. uszat 22/03/2009 w 02:55- Odpowiedz

  nie moż­na wybrać fol­de­ru, OK jest zacie­nio­ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak sko­pio­wać te pli­ki?? Wymie­nio­ne w pierw­szych komen­ta­rzach??????????????????????? może ręcz­nie?? Tyl­ko wte­dy po co ten pro­gram? PeTo­USB??????????????????

 32. kobuz 24/03/2009 w 17:43- Odpowiedz

  zro­bi­łem wszyst­ko zgod­nie z opisem,ale mój bios nie ma 1 boot z pen­dri­va-jest usb-zip usb-hdd usb fdd -pró­bo­wa­łem wszyst­kie i nic-może musze zmie­nić bios(stary komp) ale na jaki?
  -

 33. zycio 26/03/2009 w 15:29- Odpowiedz

  Wszyst­ko dzia­ła! :D Bar­dzo faj­nie i pro­sto wszyst­ko opi­sa­łeś. Thx :)

 34. black_spider 31/03/2009 w 10:39- Odpowiedz

  jesli cho­dzi o insta­lo­wa­nie np. offi­ce­2007 to jak naj­bar­dziej sie da na tym win­dow­sie. potrze­ba jedy­nie scia­gnac z inter­ne­tu plik fp4ault i sko­pio­wac gdzies do micro­soft sha­red. :)

 35. Max 01/04/2009 w 13:48- Odpowiedz

  Witam zro­bi­łem wszyst­ko poszlo ok! jesz­cze nie mia­lem oka­zji testo­wac Two­je­go roz­wia­za­nia mam nadzie­je ze bedzie dzia­ła­ło. Ale takie pyta­nie mam jak jest boot z cd to sie poka­zu­je “naci­snie­cie dowo­lo­ne­go kla­wi­sza spo­wo­do­uje roz­ruch” czy w przy­pad­ku Pena nie ma zadne­go komu­ni­ka­tu. W bio­sie mi go lad­nie wykry­wa ale nie spraw­dze go ina­czej bo zaraz ladu­je Win­de. Ale jestesm wdziecz­ny za pomoc :) POzdra­wiam

 36. admin 01/04/2009 w 18:08- Odpowiedz

  max o ile pamie­tam nie mia­lem zadne­go komu­ni­ka­tu, odra­zu instal­ka star­to­wa­la, ale musisz miec booto­wa­nie koniecz­nie usta­wio­ne z pena w pierw­szej kolej­no­sci

 37. Adam 03/04/2009 w 17:26- Odpowiedz

  Sto­ję na eta­pie wska­za­nia pen­dri­ve w PeTo­USB: pro­gram nie widzi moje­go Data­Tra­ve­le­ra 1GB.
  (Mam Win­dows Vista, nie poma­ga uru­cha­mia­nie PeTo­USB w try­bie admi­ni­stra­to­ra).

 38. Artur 04/04/2009 w 16:03- Odpowiedz

  Praw­do­po­dob­nie nie możesz sko­pio­wać pli­ków z mul­ti­bo­ot 10 czy wska­zać ich bo pro­gram PeTo­USB uru­cho­mio­ny jest wła­śnie z tego kata­lo­gu spró­buj wyko­nać kopię tych pli­ków i wte­dy je wskaż. Zwróć też uwa­gę na to czy po wypa­ko­wa­niu mul­ti­bo­ot nie wypa­ko­wał się on do kata­lo­gu w kata­lo­gu co może być przy­czy­ną nie pod­świe­tle­nia się przy­ci­sku ok

  Bar­dzo bym chciał aby ktoś napi­sał dokład­niej­szą instruk­cję krok po kro­ku jak zro­bić tego insta­la­to­ra.

 39. Kilu 08/04/2009 w 19:24- Odpowiedz

  czesc wyda­je­mi sie ze pro­blem gościa uszat to to że chce wybrać obraz ply­ty i dla­te­go nie ma moż­li­wo­ści wci­śnię­cia OK przy wybo­rze kata­lo­gu a to maja byc sko­pio­wa­ne pli­ki z ply­ty do kata­lo­gu lub sama pły­ta insta­la­cyj­na.
  Plik iso moż­na roz­pa­ko­wać np pro­gra­mem 7zip. Pozdra­wiam Kilu

 40. zgrywus.r 18/04/2009 w 17:37- Odpowiedz

  @kobuz
  To nie jest pro­blem bio­sa, ale podej­ścia pro­du­cen­ta pły­ty lub chip­se­tu. Nowa pły­ta Asu­sa star­tu­je z pendrive’a, ale Gigabyte’a już nie. Roz­wią­za­niem uni­wer­sal­nym jest dysk twar­dy z inter­fej­sem USB. 

  Raczej moż­na zapo­mnieć o posia­da­niu cudow­ne­go pendrive’a z instal­ka­mi XP na każ­dą oka­zję.

  Da się jed­nak za pomo­cą pro­gra­mu przy­go­to­wać insta­la­cję nad­zo­ro­wa­ną lub nie­na­dzo­ro­wa­ną na dys­ku wyję­tym z note­bo­oka  — o ile mamy inter­fejs USB-dysk 2,5′ PATA lub przej­ściów­kę 2,5′-3,5′. Nowe note­bo­oki prze­waż­nie wypo­sa­żo­ne są w dys­ki SATA, któ­re może­my pod­łą­czyć bez­po­śred­nio do pły­ty głów­nej z takim inter­fej­sem.

 41. kibo 23/04/2009 w 16:45- Odpowiedz

  Wszyst­ko ład­nie dzia­ła, począ­tek instal­ki śmi­ga, ale potem dosta­je komu­ni­kat:
  W uży­wa­nym przez insta­la­to­ra pli­ku .SIF bra­ku­je war­to­ści albo jest ona uszko­dzo­na:
  War­tość 0 w wier­szu w sek­cji [Sour­ce­Di­sk­Fi­les] z klu­czem “binifix4.cmd”
  Kon­ty­nu­owa­nie nie jest moż­li­we… wci­śnij F3 aby zakoń­czyć…

  Wie ktoś co jest nie tak ??

 42. admin 23/04/2009 w 19:58- Odpowiedz

  kibo wyda­je mi sie ze pli­ki insta­la­to­ra win­dows są uszko­dzo­ne, moze sko­piuj z inne­go zro­dła, tzn inne­go cd…

 43. OSICK 03/05/2009 w 20:00- Odpowiedz

  Witam. Mam pro­blem z pli­kiem ntldr, nie widzi badzie­wia:(. Padl mi lap­top i razem z kon­tro­le­rem dvd. Wiec nie mam ani dvd ani wina. Pro­bo­je stwo­rzyc booto­wal­ne­go pena z xp na pokla­dzie i wyska­ku­je mi cos takie­gi.

 44. admin 03/05/2009 w 20:44- Odpowiedz

  http://toin.pl/index.php/2008/11/18/hp-510-win-xp-installation/ moze to? mia­łem pro­blem tez z ntldr

 45. Beni0 06/05/2009 w 19:01- Odpowiedz

  na 51% poja­wa­ia sie error binifix4.cmd i nie da rady nic zro­bic (pobie­ram 3 win­dow­sy XP, SP2/3, moj z ply­ty i nic dalej to samo. nie­wiem co jest gra­ne a bar­dzo potrze­bu­je zain­sta­lo­wac win­de)
  Pro­sze o pomoc ;p

 46. Beni0 07/05/2009 w 19:32- Odpowiedz

  juz wszyst­ko w porzad­ku.. trze­ba bylo klik­nac ‘P’ zamiast ‘H’ ;p

 47. sed 07/05/2009 w 21:40- Odpowiedz

  tez mam pro­blem z ntldr. Nie mam napę­du cd więc nie mogę w lap­to­pie zro­bić super mega faj­ne­go napra­wia­nia sys­te­mu poprzez pły­tę (co radzą wszy­scy na pro­blem ntldr). Czy ktoś już roz­pra­co­wał co z tym zro­bić?

  U mnie wyglą­da to tak, że mam w lap­to­pie podzie­lo­ny dysk na dwie par­ty­cje (fat32) i błąd ten wyrzu­ca jak tyl­ko wło­żę bootu­ją­ceo pen­dri­ve, któ­re­go zro­bi­łem zgod­nie z tą instruk­cją i co poszło bez naj­mni­je­sze­go pro­ble­mu. Pro­szę o pomoc!
  sedit@op.pl

 48. sed 08/05/2009 w 00:37- Odpowiedz

  no dobra potrak­to­wa­łem dysk wszyst­ki­mi moż­li­wy­mi narzę­dzia­mi, sfor­ma­to­wa­łem i spar­ty­cjo­no­wa­łem wie­le razy. Osta­tecz­nie mam dwie par­ty­cje, sys­te­mo­wą i dru­ga ntfs, sys­te­mo­wa oczy­wi­ście aktyw­na, uda­ło mi się posta­wić sys­tem, nie mam błę­du hall ale za to nie mogę odpa­lić sys­te­mu ina­czej jak bootu­jąc z pen­dri­ve. Za każ­dym razem keidy usta­wię boot z dys­ku i wyłą­czę pen­dri­ve pisze mi błąd odczy­tu dys­ku.
  Wadli­we hdd?

  pro­szę o szyb­ką odpo­wiedź
  sedit(at)op.pl

 49. michal 10/05/2009 w 14:40- Odpowiedz

  mia­lem pro­blem z hal.dll i zro­bi­lem wg zale­cen. dosze­dlem do GRUBDOS i kie­dy zazna­czam opcje 16 (start win­dows xp pro­fes­sio­nal from hard­di­sk1 — par­ti­tion 0) kom­pu­ter nie odpo­wia­da, trwa to juz kil­ka minut

  jakies pomy­sly co dalej?

  pozdra­wiam michal

 50. Beni0 11/05/2009 w 21:40- Odpowiedz

  PO WYSKOCZENIU BLEDU HALL.DLL ALBO INNEGO ZRESETUJCIE LAPKA WLACZCIE BOOT Z USB A POTEM KLIKNIJCIE GUI I WSZYSTKO JUZ BEDZIE OK I NIE BEDZIE ZADNYCH STARTÓW SYSTEMU Z PENA TYLKO POPROSTU BEDZIE SIE WLACZAL NORMALNIE

 51. chris 15/05/2009 w 01:54- Odpowiedz

  dla tych co cia­gle sie mecza z pro­ble­mem dla­cze­go nie łyka im w 2 punk­cie pen­dri­ve, to infor­mu­je, że mi na Viscie oraz win­dow­sie 7 rów­nież nie dzia­ła­ło, a jak przy­go­to­wa­łem pen­dri­ve na win­dow­sie xp to zadzia­ła­ło!

 52. no problemo italiano ;p 15/05/2009 w 15:19- Odpowiedz

  a nagrac viste 64 bit 

  z sys­te­mu xp ??? dalo by rade ?

 53. Szeki 21/05/2009 w 23:53- Odpowiedz

  Meto­da 100%
  Aby uru­cho­mić Win­dows XP z usb potrzeb­ny jest pen­dri­ve 2 GB lub mniej­szy, pro­gram
  Win­Se­tup­Fro­mUSB oraz HP USB Disk Sto­ra­ge For­mat Tool.Uruchamiamy Win­Se­tup­Fro­mUSB. W tym pro­gra­mie Win­Se­tup­Fro­mUSB wska­zu­je­my dvd rom gdzie mamy płyt­kę z Win­dows XP
  zazna­cza­my Remo­va­ble a potem HP for­mat tool ( For­ma­tu­je­my pen­dri­ve w FAT (domyśl­nie w fat 16 ) ) a nastep­nie wci­ska­my Go. Uwa­ga pro­gram ma cza­sa­mi pro­blem z wykry­aniem pen­dri­ve dla­te­go nale­zy
  naci­snąć refresz lub ponow­nie naci­snąc HP for­mat tool i znów sfor­ma­to­wać.
  . Pen­dri­ve zosta­nie roz­po­zna­ny jako dysk twar­dy w boot menu w bio­sie i nale­zy go usta­wic jako pierw­szy.
  I zbo­oto­wać naj­pierw na swo­im kom­pu­te­rze ( tak dla pew­no­ści ) a potem na doce­lo­wym.

 54. Szeki 22/05/2009 w 14:25- Odpowiedz

  W moim przy­pad­ku zadzia­la­la powyz­sza meto­da z USB_Mul­ti­Bo­ot_10 tyle ze zmie­ni­lem opcje z usc stick na usb hard dri­ve (wpro­wa­dzi­lem P i 0 ). Uzy­lem usb 2 gb. For­mat 16 fat.

 55. maciek 23/05/2009 w 16:24- Odpowiedz

  Witam. Dzie­ki wiel­kie za ten spo­sob na zain­sta­lo­wa­nie win­dow­sa z pena. sam mam leno­vo x41 i mam duzy pro­blem :(

  Wszyst­ko idzie super do pew­ne­go momen­tu

  po tym jak juz insta­la­tor win­dow­sa wgra wszyst­kie pli­ki i sie restar­tu­je komp zeby ruszy­la osta­tecz­na insta­la­cja mam komu­ni­kat:

  “nie mozna uru­cho­mic sys­te­mu Win­dows z powo­du sprze­to­we­go ble­du kon­fi­gu­ra­cji dys­ku.
  Nie mozna doko­nac odczy­tu ze wska­za­ne­go dys­ku star­to­we­go.
  sprawdz sciez­ke oraz dysk.
  Sprawdz w doku­men­ta­cji sys­tem win­dows oraz w instruk­cji obslu­gi sprze­tu dodat­ko­we infor­ma­cje na temat kon­fi­gu­ra­cji dys­ku”

  kom­plet­nie nie wiem co mam zro­bic. mam tego lap­to­pa juz od 2 tygo­dni i jesz­cze nie uda­lo mi sie przez to zain­sta­lo­wac win­dow­sa :(

  z gory dzie­ki za pomoc

  • adam 27/12/2009 w 20:02- Odpowiedz

   ja mam ten sam pro­blem i nie umie se z nim pora­dzic pru­bo­wa­lem na wszyst­kie spo­so­by cagle wyska­ku­je ten komu­ni­kat. moze ktos pod­po­wie jak se z tym pora­dzic !

 56. Andreas 24/05/2009 w 19:44- Odpowiedz

  Sprawdz jaki jest numer par­ty­cji, na kto­rej chcesz posta­wic sys­tem — widac to w insta­la­to­rze. Nastep­nie prze­edy­tuj plik boot.ini na pen­dri­ve wpro­wa­dza­jac wla­sci­wy numer par­ty­cji we wszyst­kich miej­scach (par­ti­tion)

 57. maciek 24/05/2009 w 20:32- Odpowiedz

  dzie­ki za odpo­wiedz.

  jak pierw­szy raz insta­lo­wa­lem win­dow­sa to na dys­ku mia­lem 3 par­ty­cje. teraz pro­bu­je to zro­bic jak mam tyl­ko jed­na, zeby nie miec takich pro­ble­mow. sko­ro jest jed­na to tez musze sie mar­twic jej nume­rem? co do pli­ku “boot.ini” czy jest to plik “boot” kto­ry znaj­du­je sie w kata­lo­gu glo­wym na pen­dri­ve? bo jesli tak to mam w nim to:

  [Boot Loader]
  Timeout=10
  Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
  [Ope­ra­ting Sys­tems]
  C:\btsec\XPSTP.bs=“1. Begin TXT Mode Setup Win­dows XP, Never unplug USB-Dri­ve Until Logon”
  multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS=“2. and 3. Con­ti­nue with GUI Mode Setup Win­dows XP Start XP from HD 1” /FASTDETECT
  multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS=“Continue GUI Setup Start XP from HD 2, use if instal­ling on HD2” /FASTDETECT
  c:\grldr=“4. Start GRUB4DOS Menu — DOS FPY IMAGES Linux XP Rec Cons Vista”
  C:\btsec\XATSP.bs=“Attended Setup XP, Never unplug USB-Dri­ve Until After Logon”

  jesli moje pyta­nia sa dla kogos banal­ne, to sor­ki, ale na tym nie­ste­ty sie kon­czy moja zna­jo­mosc tema­tu :(

 58. Andreas 24/05/2009 w 21:26- Odpowiedz

  mozli­we, ze dla pen­dri­ve lub czyt­ni­ka kart sys­tem auto­ma­tycz­nie przy­pi­su­je par­ty­cje 1, a twar­dy dysk jest pod jakims kolej­nym nume­rem. plik boot to wla­snie ten:) numer par­ty­cji musisz ewen­tu­al­nie zmie­nic w trzech miej­scach. 2,6 i 8 wiersz. Caly dzien dzi­siaj z iden­tycz­nym pro­ble­mem wal­czy­lem… i wresz­cie mam swie­zut­ka win­de:)))

  • lukas 07/10/2009 w 21:28- Odpowiedz

   ja zna­łeś numer dys­ku i par­ty­cji.

 59. Gwyn 30/05/2009 w 22:15- Odpowiedz

  Witam, zain­sta­lo­wa­łem sys­tem z pen­dri­va i cho­dzi ele­ganc­ko, ale mam pro­blem.. Żeby włą­czyć sys­tem muszę mieć pena w laptopie,ale tyl­ko przy włą­cza­niu sys­te­mu, jak się włą­czy to mogę wyjąć, jed­nak jest to tro­chę nie wygod­ne :/
  Pro­szę o pomoc tutaj lub na gg 6745613.

 60. werwerwer1 06/06/2009 w 23:22- Odpowiedz

  zmien booto­wa­nie z pena na booto­wa­nie z dys­ku twar­de­go (bo Ci nie widzi ntdlr, dla­te­go nie prze­cho­dzi do lado­wa­nia sys­te­mu)

 61. suchy 08/06/2009 w 01:22- Odpowiedz

  100% dzia­ła dzię­ki pozdra­wiam na hp mini 2133 poszło pzdr:D

 62. Max 09/06/2009 w 14:17- Odpowiedz

  Dzia­ła tyl­ko teraz pod­czas uru­cho­mie­nia pisze USB Not… i Win­dows prof ale tak win­da śmi­ga dzię­ki za solu­cje

 63. Wraith 14/06/2009 w 08:42- Odpowiedz

  Dzia­ła, ale nie do koń­ca. Muszę mieć wło­żo­ne­go pen­dri­va żeby odpa­lić Win­dow­sa.

 64. bzdonek 30/06/2009 w 15:52- Odpowiedz

  ska­suj ostat­nia linij­ke z pli­ku boot.ini i zobacz czy pomo­glo

 65. Adam 03/07/2009 w 14:53- Odpowiedz

  Witam!
  Opi­sa­na meto­da dzia­ła, ale jest pro­blem. Mia­no­wi­cie pod­czas star­tu sys­te­mu pen­dri­ve musi być wło­żo­ny. Jak usta­wie booto­wa­nie na dysk twar­dy wyska­ku­je komi­ni­kat, że nie moż­na uru­cho­mić sys­te­mu z powo­du nie­pra­wi­dło­wej kon­fi­gu­ra­cji dys­ku… Kop­mu­ter włą­cza się nor­mal­nie tyl­ko jeśli booto­wa­nie usta­wio­ne jest na USB-HDD i pen­dri­ve jest w por­cie. Jeże­li ktoś wie jak roz­wią­zać ten pro­blem, bar­dzo pro­sze o pomoc na maila adis1313@wp.pl lub GG 13501540 Z góry dzię­ku­je

 66. Windows Xp na Pendrive?! - Forum dyskusyjne CDRlab.pl 17/07/2009 w 17:18- Odpowiedz

  […] win­dows xp z pendrive’a | toin.pl tu macie tuto­rial […]

 67. adam 22/07/2009 w 03:13- Odpowiedz

  mi dzia­ła nor­mal­nie ;]

 68. Piotr 11/08/2009 w 15:07- Odpowiedz

  Wszyst­ko ład­nie pięk­nie tyl­ko pli­ków nie ma:( Tego któ­ry uru­cha­mia wiersz pole­ce­nia.

  • admin 11/08/2009 w 17:31- Odpowiedz

   wszyst­ko jest w pacz­ce, prze­czy­taj doklad­nie tuto­rial

 69. Problem z partycj 17/08/2009 w 17:45- Odpowiedz

  […] […]

 70. tomi 22/08/2009 w 17:21- Odpowiedz

  Hej! Mam może banal­ne pyta­nie ale jed­nak… Czy całą tą pro­ce­du­rę trze­ba robić na kom­pu­te­rze na któ­rym chce zro­bic for­mat czy mogę to zro­bić na byle jakim

 71. marcin291986 25/08/2009 w 14:31- Odpowiedz

  mi nie­dzia­la nic pod­czas boto­wa­nia wyska­ku­je “brak pli­ku NTLDR” i nic wie­cej

 72. marcin291986 25/08/2009 w 21:35- Odpowiedz

  no tak tyl­ko ze ja mam sta­cjo­nar­ny kom­pu­ter na kto­rym chce zain­sta­lo­wac xp z pendrive’a ponie­waz nie­mam ani sta­cji dys­kie­tek ani cd-romu(poniewaz jest zepsu­ty) i nie­wiem co zrobic,dysk mam czy­sty i jestem za gra­ni­ca wiec mam ogra­ni­czo­ny dostep do nie­kto­rych rze­czy wiec pole­gam tyl­ko na inter­ne­cie i to jest jedy­na stro­na na kto­rej moge pole­gac ale jed­nak mi nie dzia­la nic,winxp mam ale tyl­ko obraz na laptopie,a na sta­cjo­nar­nym musze zain­sta­lo­wac xp.…co robic???

  • slasho 25/08/2009 w 21:57- Odpowiedz

   jeze­li jest pro­blem z ntldr to raczej bym spró­bo­wal:
    — z innej kopi nagrac pli­ki na pena naj­le­piej z servi­ce pack 3
    — zmie­nic for­mat pli­ku (na penie), np na ntsc lub fat32
    — napra­wic błąd ntldr na penie przy pomo­cy lap­to­pa, np zbo­to­wac z pena sys­tem, poja­wil by sie błąd i moze wte­dy napra­wic uzy­wa­jąc ply­ty cd xp

   nara­zie nie przy­cho­dzi mi nic wie­cej do glo­wy…

 73. krutki 26/08/2009 w 22:51- Odpowiedz

  Wszyst­kie pięk­nie. Spo­sób bar­dzo przy­dat­ny. Ale kie­dy przy­cho­dzi do wybo­ru insta­la­cji sys­te­mu, kie­dy poja­wia się nie­bie­ski ekran łado­wa­nia insta­la­to­ra wyska­ku­je następ­ne nie­bie­skie okno infor­mu­ją­ce o wykry­tym pro­ble­mie (SESSION3_INITIALIZATION_FAILED) i dalej suge­ru­ją­ce by spraw­dzic jakie­kol­wiek nowo zain­sta­lo­wa­ny har­dwa­re albo softwa­re i ewen­tu­al­ne upda­ty. Jeśli pro­blem będzie się powta­rzał suge­ru­ją nawet by wyłą­czyc w opcjach pamię­ci Bio­su caching lub sha­do­wing…

  Czy ktoś mógł­by mi wyja­śnic co powi­nie­nem zro­bic?

 74. daniel 05/09/2009 w 22:05- Odpowiedz

  a wie­cie może jak wyczy­ścić kom­pa z win­dow­sa? chce go wyczy­ścić żeby nie­by­ło nic mam hp 2133 mini z jed­ną par­ty­cją nie­mo­ge go nawet uruchomić,nic nie­da sie zro­bić więc chce go wyczy­ścić do zera nie­ma być nawet win­dow­sa.

 75. Robert 23/09/2009 w 21:02- Odpowiedz

  Witaj­cie,

  zamiast pen­dri­ve uzy­łem dysk USB 100GB zgod­nie z instruk­cją sfor­ma­to­wa­łem HP Tools … nie wiem dla­cze­go krzy­czał że wie­cej niż 20GB i czy jestem pewien ? Czy jest jakieś ogra­ni­cze­nie sys­te­mo­we że nie może mieć wie­cej niż 20 GB par­ty­cja ?

  gene­ral­nie Win XP bootu­je sie i zaczy­na insta­la­cje ale nie wykry­wa dys­ku twar­de­go w note­bo­oku ? czy jakiś kon­filkt ? brak ste­row­ni­ków SATA ?
  w zró­dle XP zin­te­gro­wa­łem ste­row­ni­ki SATA two­rząc swo­ja wer­sje pro­gra­mem nLi­te…

  pro­bo­wa­łem zmie­niac z USB STick na USB hard­disk ale to samo :(

  może­cie zapy­tać a po co Ci dysk 100GB USB do insta­la­cji, więc pomysł pole­ga na tym że chce tam zmie­ścić rów­nież dodat­ko­we insta­la­cje ste­row­ni­ków pro­gra­mów tak żeby pod­czas instal­cji XP moż­na było zain­sta­lo­wać :) dodce­lo­wo wszyst­ko w opcji unat­tend ;)

  spro­bu­je jesz­cze z mniej­sza par­ty­cja na dusku 8GB i ewen­tu­al­nie z Pen­dri­vem ..

  jak macie jakieś pomy­sły dla­cze­go nie widzi dys­ku w note­bo­oku wewnetrz­ne­go pod­czas insta­la­cji XP z dys­ku USB zewnetrz­ne­go pomoź­cie ple­ase ;)

 76. janek9602 05/10/2009 w 05:04- Odpowiedz

  DZIAŁA DZIAŁA DZIAŁA. Toche mia­łem pro­ble­mów bo mój Win­dows XP był na twar­dym dys­ku , ale sobie dałem rade i pięk­nie wszyst­ko dzia­ła .
  Życze zdrów­ka auto­ro­wi i WIELKIE DZIĘKI

 77. Grzesiek19870 09/10/2009 w 23:47- Odpowiedz

  POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!

  Ja mam Eee PC 904HD i przy pró­bie booto­wa­nia wysko­czył mi błąd “Brak pli­ku NTLDR Naci­śnij Ctrl+Alt+Del, aby zre­star­to­wac” Teraz nie wiem co mam zro­bic bo win­dows mi sie nie odpa­la tyl­ko ten komu­ni­kat :/ Pomóz­cie. Co mam teraz zro­bic?

  • janek9602 21/10/2009 w 11:38- Odpowiedz

   żle przy­go­to­wa­łeś pena. możesz dograć ten plik NTLDR ale nic Ci to nie da.Też mia­łem z tym pro­blem i dogra­łem ten plik i przy uru­cho­mie­niu kom­pa wyska­ki­wał tyl­ko tryb wybo­ru sys­te­mu Win­dow­s2000 i win­dows xp i jak wybie­ra­łem ten czy dru­gi to wyska­ki­wał błąd z pli­kiem hal.dll

 78. janek9602 21/10/2009 w 12:13- Odpowiedz

  Dam małą rade dla tych co mają pro­blem z pli­kiem hal.dll. Też mia­łem taki pro­blem a roz­wią­za­nie było napraw­de banal­ne. Nie wiem czy u Was zadzia­ła , ale u mnie zadzia­łał . Za każ­dym razem jak insta­la­tor przy insta­lo­wa­niu sys­te­mu restar­tu­je kom­pu­ter to musi­cie usta­wiać star­to­wa­nie z pen­dri­ve i przy try­bie wybo­ru zazna­czać punkt drugi.I dopie­ro jak insta­la­tor zakoń­czy insta­la­cje i poka­że się już pul­pit moż­na wyjąć pena i powin­ną być ok.No i przy try­bie wybo­ru zazna­czać swój sys­tem a nie tryb USB .I dla pew­no­ści już jak mia­łem pełen dostęp do sys­te­mu uru­cho­mi­łem insta­la­cje z twar­de­go dys­ku i zain­sta­lo­wa­łem go jesz­cze raz bez uży­wa­nia pendrive.GG 4002816

 79. Ciecio 29/10/2009 w 18:55- Odpowiedz

  Gdy poja­wi się menu, w któ­rym nale­ży wybrać opcję try­bu TXT, a potem mamy już nor­mal­ny insta­la­tor, w któ­rym trze­ba stwo­rzyć par­ty­cję pod nasze­go Win­dows-a.
  Gdy insta­la­tor zre­star­tu­je kom­pu­ter tym razem wybie­ra­my z menu tryb GUI. Następ­nie roz­pocz­nie się wła­ści­wa insta­la­cja XP.

  Ste­row­ni­ki i cała resz­ta to już inna baj­ka, z któ­rą pora­dzi sobie każ­dy, kto już zain­sta­lu­je WinXP.

  Powo­dze­nia

 80. malavarena 30/10/2009 w 19:21- Odpowiedz

  Bar­dzo dobry porad­nik, umoż­li­wił mi prze­in­sta­lo­wa­nie Home na Pro­fes­sio­nal w MSI u100.

  Pole­cam i dzię­ku­ję.

 81. Kura Rossolini 07/11/2009 w 23:49- Odpowiedz

  Łoł, sękju. Dwa dni trwa­ły poszu­ki­wa­nia, cze­go ja już nie pró­bo­wa­łem…
  Ale w koń­cu USB Mul­ti Butem i według wska­zó­wek z Mikro­szo­ftu (http://support.microsoft.com/kb/307545/pl) uda­łio się przy­wró­cić bydlacz­ka (net­bo­ok, dell inspi­ron 10, winXP HE okrut­nie potrak­to­wa­ny Regi­stry Kli­ne­rem) i dane odzy­skać… Cho­ciaż cho­ciaż… wła­śnie mi sie powie­sił w try­bie Safe… A w nor­mal­nym tryb­ku łazi jak zło­to (:O
  No nic, powal­czę dalej, w każ­dym razie dzię­ki za lin­ki i łopa­to­lo­gię.

 82. Robertss 10/11/2009 w 23:20- Odpowiedz

  U mnie nie dzia­ła, nie pole­cam.
  Robię wszyst­ko zgod­nie z instruk­cją, i zaczy­nam insta­lo­wać XP’eka, tuż przed wybo­rem two­rze­nia par­ty­cji dosta­ję blue scre­ena któ­ry mówi mi o błę­dzie i koń­czy się zaba­wa. Lap­top nów­ka tyle co kupio­ne, Win­dow­sa mam ory­gi­nal­ne­go więc wyklu­czam wadę sprzę­tu, Pen­dri­ve też nów­ka.
  Przy­kro, będę musiał spró­bo­wać to zro­bić innym spo­so­bem.

  • janek9602 11/11/2009 w 01:40- Odpowiedz

   To że ci nie wycho­dzi to nie zna­czy że musisz zosta­wiać komen­ta­rze w sty­lu “nie pole­cam” . Napi­sał byś jaki błąd wyska­ku­je napew­no ktoś chęt­ny udzie­li ci rad.Następnym razem pomyśl zanim coś napi­szesz i zanim coś z robisz to na pew­no uda ci się zain­sta­lo­wać windowsa.A swo­ją dro­gą jak wszyst­ko masz takie nów­ka ze skle­pu to cze­mu koży­stasz z instal­ki z pen­dri­ve

 83. kerszi 11/11/2009 w 00:58- Odpowiedz

  Pole­cam moj spo­sób

  http://pokazywarka.pl/apy20a/

 84. TPT 05/12/2009 w 14:57- Odpowiedz

  Mul­ti­bo­ot z trojanem…nie ład­nie , oj nie ład­nie.

  • admin 05/12/2009 w 15:55- Odpowiedz

   ok juz usu­nie­ty, zosta­wiam wte­dy tyl­ko mul­ti­bi­ta­10, on jest ok.
   chy­ba ze znaj­de w sie­ci 12 to dodam, dzie­ki za info

 85. buciek89 07/12/2009 w 15:21- Odpowiedz

  u mnie wszyst­ko ład­nie i pięk­nie :) musia­łem jedy­nie z dys­ku sys­te­mo­we­go usu­nąć ostat­nią linij­ke wier­sza z pli­ku boot.ini zeby od razu star­to­wał sys­tem bez potrze­by wybo­ru. dzię­ku­ję za świet­ny pro­gram. pozdra­wiam

 86. fwaa 10/12/2009 w 18:57- Odpowiedz

  pomo­cy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gdy naci­sne dowol­ny kla­wisz zni­ka mi wierz pole­cen pro­sze o pomoc

 87. irbis 21/12/2009 w 13:30- Odpowiedz

  ludzi­ska help bo już mi pal­ma odbi­ja :(
  wszyst­ko ład­nie pięk­nie, naci­skam H -> for­ma­tu­je pena -> naci­skam 1 a tam mi wywa­la “Błąd CScript: Dostęp do Hosta skryp­tów sys­te­mu Win­dows jest wyłą­czo­ny na tym kom­pu­te­rze. Skon­tak­tuj sie z admi­ni­stra­to­rem, aby uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje
  ***** Error: selec­ted Path does con­ta­ins spa­ces and is Inva­lid *****”

  prze­cież ja jesz­cze żad­nej ścież­ki nie wpi­sy­wa­łem!!!! naci­skam tyl­ko 1 i to wywa­la. jak mam to napra­wić?

 88. NieWiem 23/12/2009 w 17:26- Odpowiedz

  Czy poda­ny wyżej prze­pis daje moż­li­wość usu­nię­cia par­ty­cji linu­xow­skich i utwo­rze­nia par­ty­cji pod Win­dows przed insta­la­cją?

  • buciek89 25/12/2009 w 00:07- Odpowiedz

   pro­ces insta­la­cji prze­bie­ga iden­tycz­nie jak przy insta­lo­wa­niu sys­te­mu poprzez dysk CD

 89. TKACZYK24 03/01/2010 w 20:06- Odpowiedz

  u mnie wszyst­ko poszlo swiet­nie sys­tem dzia­la wszyst­ko ok ;)
  bez cie­bie i tego porad­ni­ka nie dal bym rady. wiel­kie dzie­ki

  pozdro

 90. Marcin 03/01/2010 w 22:18- Odpowiedz

  Witam. Ja mam taki sam pro­blem z insta­la­cją co wyżej “irbis”:

  “Błąd CScript: Dostęp do Hosta skryp­tów sys­te­mu Win­dows jest wyłą­czo­ny na tym kom­pu­te­rze. Skon­tak­tuj sie z admi­ni­stra­to­rem, aby uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje”

  o co cho­dzi? jak to ugryść?

 91. Dir 07/01/2010 w 00:47- Odpowiedz

  Witam, mam taki pro­blem otóż win botu­je się z pen­dra­iwa poja­wia się czar­ny ekran z 5 pozy­cja­mi do wybo­ru — wybie­ram pierw­szą, następ­nie zrzu­ca­ne są ste­row­ni­ki na dysk i po ich zrzu­ce­niu wywa­la blue scrin “błąd” nie wiem dla­cze­go na innym lap­ku prze­cho­dzi dalej a na tym sta­je?

 92. darloo 07/01/2010 w 17:56- Odpowiedz

  XP zgrał mi się na pen­dri­ve, ale pod­czas łado­wa­nia pli­ków nie poka­zu­je się blue scre­en. Chcę dostać­się­do kon­so­li odzy­ski­wa­nia, bo mam net­bo­oka i przez przy­pa­dek zain­sta­lo­wa­łem boot mena­ger i chce go usu­nąć. Wie ktoś jak to zro­bić?

 93. BMC 10/01/2010 w 13:35- Odpowiedz

  Wyswie­tla mi sie komu­ikat “nie­pra­wi­dlo­wy plik boot.ini”. Nawet go nie rusza­lem.… Pro­sze o pomoc =/

 94. xkamis 13/01/2010 w 00:24- Odpowiedz

  Witam
  A ja mam taki pro­blem ze po for­ma­to­wa­niu i spra­dza­niu dys­kow dosta­je komu­ni­kat o bra­ku doste­pu do CD i co za tym idzie nie wgry­wa­ja sie pod­sta­wo­we pli­ki sys­te­mo­we i nie moge odpa­lic insta­la­to­ra. mam ktos jakis pomysl??

 95. santee 21/01/2010 w 20:40- Odpowiedz

  spró­buj naj­pierw utwo­rzyć par­ty­cję na dys­ku, jeśli to koniecz­ne da się to tak­że z uży­ciem tego same­go pena, tyl­ko zaba­wy może być wię­cej. jako że mx-a koniecz­nie chcia­łem, musia­łem naj­pierw pena z innym czymś zro­bić, mx jakoś nie ofe­ro­wał mi nic poza for­ma­tem ( a prze­fa­so­no­wa­nie par­ty­cji było koniecz­ne bo kole­ga potrak­to­wał dysk Tru­eCryp­tem a patom coś nakwa­sił w kon­fi­gu i dostę­pu do dys­ku ni huhu..)..przygotowałem pena z mx, odpalam..i blue death screen..error..jedyne co mi do gło­wy rzy­szło to ta szy­fro­wa­na wścieklizna..spreparowalem pena z bootem z w98, odpa­li­łem, poszło bez pro­ble­mu pod DOSem, f-disk,kasowanie par­ty­cji, zakładanie..po tem zno­wu pre­par pena z mx..i poszło bez problemu..może ci to pomo­że:)

 96. Grzes 22/01/2010 w 18:18- Odpowiedz

  Witam
  pró­bu­je zain­sta­lo­wać win XP pro na net booku acer aspi­re one
  win­de zrzu­cam na 1 GB kar­tę king­ston
  insta­la­tor sys­te­mu się lądu­je i gdy docho­dzi do wybo­ru par­ty­cji na sys­tem insta­la­tor widzi kar­tę jako dysk i nic pyza­tym a w nim jest dysk 160 GB fabrycz­nie usta­wio­ny na jed­ną par­ty­cje

 97. Darell 30/01/2010 w 09:42- Odpowiedz

  Ja już sys­tem prze­rzu­ci­łem na pena,ale nie mogę go wystar­to­wac na lap­to­pie. Nie­ste­ty nie mam w bio­sie opcji Boot from USB device,tylko jedy­nie boot from remo­va­ble device,ale nawet jak uusta­wiam to na pierw­szym mij­scuu to i tak nie try­bi. Mam jsz­cze zew napęd na usb,ale też kij wie jak to odpa­lić. Jeśli ktoś wie jak mi pomóc pro­sił­bym o konakt na gg: 407130

 98. Bycherry 30/01/2010 w 14:07- Odpowiedz

  Ja ma inny pro­blem zro­bi­łem tak jak jest opi­sa­ne ale wyświe­tla mi bład 

  nie mozna zala­do­wac pli­ku $win_nt$.~Bt\biosinfo.inf kod ble­du to 18
  moj gg 15944063 pozdra­wiam

 99. Chomicki K. 31/01/2010 w 20:39- Odpowiedz

  Witam, praw­do­po­dob­nie two­rzy­łeś instal­kę korzy­sta­jąc z mody­fi­ko­wa­nej pły­ty (np. z dodat­ko­wy­mi ste­row­ni­ka­mi SATA). Pobaw się w bio­sie try­ba­mi SATA. Praw­do­po­dob­nie wkła­da­jąc do swo­je­go sprzę­tu CD, z któ­re­go robi­łeś pen­dri­ve będziesz miał iden­tycz­ny objaw…

 100. Grabek 02/02/2010 w 07:14- Odpowiedz

  bra­ku­je ci ste­row­ni­kow SATA do dys­ku

 101. Alojzy 02/02/2010 w 14:48- Odpowiedz

  no to wszyst­ko ład­nie, wszyst­ko pięk­nie …
  cie­ka­we czy ktoś da rade pomoc mi:P .…

  posia­dam dysk twar­dy 320GB 2,5′ USB
  uda­ło mi się zro­bić na nim par­ty­cje 10GB NTFS, PRIMARY, ACTIV, BOOTABLE
  na tej par­ty­cji uda­ło mi się umie­ścić WIN7 ulti­ma­te …
  jak uru­cha­miam kom­pa z tego dys­ku USB, ele­ganc­ko uru­cha­mia mi się insta­la­tor WNI7, i wszyst­ko śmi­ga jak ta lala .…

  ale … ja chce wię­cej … ja chce żeby na tej par­ty­cji oprócz obra­zu z insta­la­to­rem WIN7, był jesz­cze insta­la­tor WINxp, mało tego ja chce żeby pod­czas booto­wa­nia z tego dys­ku na począt­ku poja­wia­ło się jakieś MENU z zapy­ta­niem któ­ry sys­tem mam ocho­tę insta­lo­wać … menu może buc pro­stac­kie do bólu … 

  waż­ne żeby były 2 insta­la­to­ry na jed­nej par­ty­cji booto­wal­nej menu

  z góry bar­dzo wiel­kie dzię­ki za pomoc i pozdra­wiam wszyst­kich

 102. Yogi 07/02/2010 w 13:57- Odpowiedz

  Gościu sie­dze już chy­ba z 5h i szu­kam “prze­pi­su” na booto­wal­ne­go pena i powiem ci że jesteś jedy­ną oso­bą któ­rej “prze­pis” zadzia­łał, jesteś boski !!! Wisze ci piwo !!!

 103. admin 07/02/2010 w 14:45- Odpowiedz

  dzię­ki yogi :)

 104. kokos 16/02/2010 w 09:16- Odpowiedz

  dzia­ła w 100% i to chy­ba naj­lep­szy i naj­ła­twiej­szy spo­sób jaki zna­la­zlem :)

 105. kokens 20/02/2010 w 13:57- Odpowiedz

  Witam. Mam pro­blem z koń­co­wym eta­pem. Po wci­śnię­ciu “3” wyświe­tla się komu­ni­kat ***** Ple­ase give first valid Tar­get USB-Dri­ve Let­ter *****
  Pro­szę o jakieś wska­zów­ki i z góry dzię­kję.

 106. Jasiek 21/02/2010 w 16:59- Odpowiedz

  Uff zro­bi­lem, ale nie radze robic to pod vista i 7 same klo­po­ty. Na xp idzie lad­nie ale trze­ba tez w bio­se dobrze usta­wic. Pozdra­wiam

 107. miki16 22/02/2010 w 23:34- Odpowiedz

  kokens
  Mam ten sam pro­blem pro­szę o szyb­ką odpo­wiedź plx

 108. Lemon 25/02/2010 w 03:36- Odpowiedz

  Super. Dzia­ła zna­ko­mi­cie!

 109. marco23m 25/02/2010 w 21:47- Odpowiedz

  w tym komu­ni­ka­cie cho­dzi o wska­za­nie lite­ry pen­dri­va,

  wci­ska­my 2 i wska­zu­je­my z wyswie­tlo­nej listy pena

 110. huubbertus 02/03/2010 w 23:13- Odpowiedz

  witam. a jeże­li mam xp-eka w for­ma­cie iso czy­li obraz pły­ty co mam zro­bić ?

 111. huubbertus 02/03/2010 w 23:14- Odpowiedz

  pro­sze o odpo­wiedź pozdra­wiam

 112. slasho 02/03/2010 w 23:55- Odpowiedz

  wyko­rzy­stać zawar­tość obra­zu iso

 113. Califax 06/03/2010 w 18:07- Odpowiedz

  Odno­śnie: ***** Ple­ase give first valid Tar­get USB-Dri­ve Let­ter *****
  Te mia­łem taki pro­blem. Dawa­łem 2 i nie chcial mi zaak­cep­to­wac wybra­ne­go pen­dri­ve. Dla­te­go pro­po­nu­ję mia­nę lite­ry dla pena. Moj gla­sal się bar­do śmie­snie jako D: ( strasz­nie pomie­sza­ne mia­łem z par­ty­cja­mi). Zmie­ni­łem na H: i bez pro­ble­mu wszyst­ko szło.

 114. Boss 06/03/2010 w 21:02- Odpowiedz

  A mi nie dzia­ła. A szko­da. Pod koniec poda­je iż nie może sko­pio­wać jakiś pli­ków tym­cza­so­wych. Po restar­cie pomi­mo usta­wie­nia boto­wa­nia z USB nie star­tu­je z klu­cza. Tak jak­by nie stał się w ogó­le boto­wal­ny.
  Jakieś pomy­sły?

 115. telur888 07/03/2010 w 15:50- Odpowiedz

  Mi tez nie dzia­la. Zro­bi­lem tego pena, wsa­dzam do kom­pu­ter­ka (hp mini 2140) usta­wiam booto­wa­nie z usb, rese­tu­je i poja­wia sie tyl­ko czar­ny ekran z miga­ja­cym kur­so­rem i nic dalej sie nie dzie­je :/

 116. Zibi 07/03/2010 w 21:04- Odpowiedz

  uff…

  Wiel­ki dzię­ki za pro­gra­mik i pora­dy dla auto­ra, ale mimo wszyst­ko musia­łem spę­dzić cały dzień na insta­la­cję xp na Sam­sun­gu N150. 

  Pierw­szy pro­blem mia­łem z dys­kiem SATA (nie mogłem zna­leźć w bio­sie try­bów dys­ku twar­de­go), były w tak jak­by pod­me­nu.…

  Potem dru­gi i więk­szy pro­blem był po sko­pio­wa­niu pli­ków sys­te­mo­wych i pierw­szym uru­cho­mie­niu win­dow­sa z dys­ku. Nie mogłem przejść tego eta­pu w któ­rym wybie­ra­my jed­ną z pię­ciu opcji uru­cho­mie­nia sys­te­mu. Pró­bo­wa­łem bootcfng rebu­ild tak jak pisa­li­ście wyżej, ale to nie poma­ga­ło. Stan­dar­do­wy mój sys­tem to 7, więc jed­na ukry­ta par­ty­cja reco­ve­ry śmiesz­na par­ty­cja C (SYSTEM) (100MB), par­ty­cje C usu­ną­łem i powięk­szy­łem do nor­mal­nych roz­mia­rów, ale i to nie pomo­gło. Pomo­gła dopie­ro zmia­na manu­al­na w pli­ku boot.ini.:

  [Boot Loader]
  Timeout=10
  Default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS [tutaj zmia­na par­ti­tion z 1 na 2 lub 3 w zależ­no­ści od tego czy usu­ne­li­scie 100MB par­ty­cje sys­tem]
  [Ope­ra­ting Sys­tems]
  C:\btsec\XPSTP.bs=“1. Begin TXT Mode Setup Win­dows XP, Never unplug USB-Dri­ve Until Logon”
  multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS=“2. and 3. Con­ti­nue with GUI Mode Setup Win­dows XP Start XP from HD 1” /FASTDETECT [oraz tutaj to samo]
  multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINDOWS=“Continue GUI Setup Start XP from HD 2, use if instal­ling on HD2” /FASTDETECT
  c:\grldr=“4. Start GRUB4DOS Menu — DOS FPY IMAGES Linux XP Rec Cons Vista”
  C:\btsec\XATSP.bs=“Attended Setup XP, Never unplug USB-Dri­ve Until After Logon”

  Mam nadzie­ję, że się przy­da.

 117. admin 27/03/2010 w 23:59- Odpowiedz

  link już aktu­al­ny moż­na pobie­rać

 118. Robert 28/03/2010 w 23:18- Odpowiedz

  do Zibi.
  Też mam iden­tycz­ne­go note­bo­oka z win 7.
  jaka jest róż­na­ca w pra­cy sys­te­mu.

  Czy jest znacz­na róż­ni­ca w odpa­la­niu apli­ka­cji.

 119. akon401 29/03/2010 w 01:06- Odpowiedz

  No ok, ale dla­cze­go zaczy­nasz od sfor­ma­to­wa­nia w PeTo­USB a nie w HP USB? jaka jest róż­ni­ca to FAT16X a NTFS?

 120. akon401 29/03/2010 w 09:02- Odpowiedz

  faj­nie, podo­ba mi się że to opi­su­jesz, bo sam mam sam­sun­ga n210 i te par­ty­cję ukry­tą, ale to.… nie dzia­ła zmie­nia­łem par­ti­tion już róż­nie, ale popro­stu nie bootu­je, jak usta­wi­łeś bios? wyłą­czy­łeś zapew­ne AHCI przez con­trol manu­al, ale czy coś jesz­cze zmie­nia­łeś? EDB itp?

 121. Amon 29/03/2010 w 21:37- Odpowiedz

  Faj­ny tyl­ko jest u mnie jeden mały pro­blem jak chce potem nagrać offi­ce jakiej­kol­wiek wer­sji wyska­ku­je mi błąd dru­ga spra­wa nie dzia­ła auto­start i jak zro­bić po pro­stu czy­sta kopie sys­tem tak jak bym ją uru­cha­miał nor­mal­nie z CD-ROMu

 122. r4n 31/03/2010 w 03:13- Odpowiedz

  Wsz­syt­ko pięk­nie i ład­nie — tyl­ko jak ktoś mi odpo­wie dla­cze­go przy zaba­wie pro­gra­mem USB Mul­ti­Bo­ot nie chce mi sie poja­wić okien­ko z moż­li­wo­ścią wybo­ru źró­dła (opcja GIVE XP SETUP … ) to wysy­łąm mu pocz­tą skrzyn­kę wód­ki.

  Nig­dziej na necie nie zna­la­łem odpo­wie­dzi, bo nie widzia­łem, zeby ktos miał taki pro­blem.

  Moze pój­de juz spać, bo zaraz mnie szlak tra­fi…

 123. TBTB 04/04/2010 w 20:28- Odpowiedz

  POD ACER ASPIRE ONE NIE TRYBI

 124. tbtb 04/04/2010 w 21:11- Odpowiedz

  Nie moż­na uru­cho­mić sys­te­mu Win­dows z powo­du sprzę­to­we­go błę­du kon­fi­gu­ra­cji dys­ku. Nie moż­na doko­nać odczy­tu ze wska­za­ne­go dys­ku star­to­we­go. Sprawdź ścież­kę oraz dysk. Sprawdź w doku­men­ta­cji sys­te­mu Win­dows oraz w instruk­cji obsłu­gi sprzę­tu dodat­ko­we infor­ma­cje na temat kon­fi­gu­ra­cji dys­ku.
  Ida­lej nic juz nie idzie helppppp

 125. DiabeleQ 08/04/2010 w 21:08- Odpowiedz

  A może by kole­ga w arty­ku­le napi­sał ze insta­lu­jąc już xp z pendrive’a musi być usta­wio­ny w Bio­sie, USB jako głów­ne urzą­dze­nie roz­ru­cho­we i ze przy kolej­nych restar­tach trze­ba wybie­rać odpo­wied­nie cyfry z menu ??? Tzn. Pierw­sze odpa­le­nie z pen­dri­ve daje­my 1, win­da się zacznie kopio­wać, restart, odpa­la z pen­dri­ve w menu wybie­ra­my 2.. i tak dalej ?? Taka mała rzecz a wte­dy nie ma błę­dów BRAK HAL.dll.. 3 godzi­ny stra­ci­łem na to szu­ka­jąc roz­wią­za­nia w koń­cu na forum mini zna­la­złem ORYGINALNEGO posta o takiej insta­la­cji..

 126. rups 14/04/2010 w 01:28- Odpowiedz

  czy ktos roz­wia­zal pro­blem kopio­wa­nia sys­te­mu na pen­dri­vea pod win­dows 7?

 127. brzydalski 18/04/2010 w 14:34- Odpowiedz

  dzię­ki wszyst­kim, zwłasz­cza zibi z tym boot.ini.
  Mam pyta­nie. zain­sta­lo­wa­łem, ale cią­gle muszę go uru­cha­miać z wło­żo­nym pen-em. Czy da sie to jakoś zmie­nic zeby sam star­to­wał z dys­ku?

 128. Kamil 19/04/2010 w 20:43- Odpowiedz

  kur­r­de siem­ka wszy­str­kicm mam taki pro­blem sko­pio­wa­lem wszyst­kie pli­ki i odpa­lam lap­to­pa z usb wla­czo­nym i nie rusza insta­la­cja i nie wime co am zro­bic czy w bio­sie usta­wic ?? c cz\y co pro­sz4e o szyb­ki kon­takt ::* 7644819 GG

 129. ogor18 22/04/2010 w 23:44- Odpowiedz

  Jak pora­dzi­łeś sobie z tym pli­kiem hal.dll?

 130. Arson18 22/05/2010 w 15:47- Odpowiedz

  Nie łatwiej by było gdy­byś wrzu­cił ten plik ( usmb10.rar) na inny serwer.Ściąga mi z 30min bo 17kb/s…

 131. Arson18 22/05/2010 w 15:48- Odpowiedz

  Nie łatwiej by było gdy­byś wrzu­cił ten plik ( usmb10.rar) na inny serwer?Ściąga mi z 30min bo 17kb/s…

  • slasho 22/05/2010 w 22:54- Odpowiedz

   masz racje, uplo­ading to poraż­ka, doda­łem down­lo­ad2 na hot­fi­le

 132. Tymol 29/05/2010 w 19:48- Odpowiedz

  Czy mógł by mi ktoś powie­dzieć jak to zro­bić?
  Mam viste i chciał­bym nagrać xp
  1. Bio­rę wszyst­ko zgod­nie z instruk­cją i jest ok
  2. Wszyst­ko ok aż do punk­tu gdzie trze­ba w cmd wpi­sać 2 i wybrać swój pen-dri­ve otóż pisze że jest nie­ob­słu­gi­wa­ny (H: has NOT FAT FAT32 or NTFS For­mat and is NOT Valid).
  Zmie­nia­łem lite­rę dys­ku (h na g i odwrot­nie) i nic.
  Pro­sił­bym o szyb­ką odpo­wiedź.

 133. krzysiek 30/05/2010 w 21:15- Odpowiedz

  Witam.
  A czy jest jakaś magicz­na opcja, aby zain­sta­lo­wać czy­ste­go win­dow­sa, a nie z jaki­miś use­ra­mi wła­ści­cie­la­mi i kij wie co jesz­cze. Chciał­bym sam zade­cy­do­wać ilu ma być użyt­kow­ni­ków na moim kom­pie. Pod­czas insta­la­cji jestem pyta­ny tyl­ko o licen­cje A inne usta­wie­nia ?
  Pozdra­wiam.

 134. bartek 01/06/2010 w 17:35- Odpowiedz

  a czy to musi byc obraz ply­ty czy moga byc sko­pio­wa­ne pli­ki

 135. bartek 01/06/2010 w 18:45- Odpowiedz

  co mam zro­bic po wci­snie­ciu 1
  bo mi wyska­ku­je “not in menu”

 136. ziom 02/06/2010 w 20:09- Odpowiedz

  a ja zain­sta­lo­wa­lem win­dows ale bez pen­dri­ve insta­la­cyj­ne­go nie idzie, jest potrzeb­ny do uru­cho­mie­nia ina­czej pisze błąd łado­wa­nia sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go co robić????????

 137. bartek 03/06/2010 w 19:07- Odpowiedz

  xp mam w fol­de­rze c:speeed2
  i powiedz­cie jaki mam to w pisac w pierw­szym punk­cie

 138. krzysiek 03/06/2010 w 22:27- Odpowiedz

  No i lipa, cią­gle insta­lu­je się WŁAŚCICIEL I USERXP. Po co to ? Nie da się zro­bić tak żeby insta­lo­wać jak z pły­ty, poda­wać te wszyst­kie infor­ma­cje o cza­sie , insta­la­cji sie­ci itd. ? Tu nawet nie ma cze­goś takie­go żeby przy­ci­snąć F8 (na zgo­dę przed for­ma­to­wa­niem .…)

 139. Maciejas 13/06/2010 w 13:27- Odpowiedz

  Gościu, jesteś jedy­ną oso­bą, któ­ra napi­sa­ła to kla­row­nie i ele­ganc­ko. Wie­el­ki plus. A co do wypo­wie­dzi ‘krzyś­ka’: Nie kli­kaj bez­myśl­nie “YES”, kie­dy pro­gram two­rzą­cy obraz na penie o coś Cię pyta. Bo ja jakoś zauwa­ży­łem, że pytał o nazwy użyt­kow­ni­ka, nazwę kom­pu­te­ra itp. itd. i potra­fi­łem to wychwy­cić. I była moż­li­wa zmia­na tych­że para­me­trów.

  • slasho 13/06/2010 w 19:38- Odpowiedz

   Dzię­ki Macie­jas

 140. wwwujek@gmail.com 13/06/2010 w 20:20- Odpowiedz

  Macie­jas dla­cze­go uwa­żasz że kli­kam bez­myśl­nie tak lub nie ? Chciał­bym po pro­stu aby cała insta­la­cja prze­bie­ga­ła iden­tycz­nie jak z cd bez żad­nych dodat­ków. Pró­bo­wa­łem coś z tym zro­bić ale nie wyszło mi nie­ste­ty . Pytam po pro­stu czy jest jakiś spo­sób aby na wstę­pie( jesz­cze przed przy­go­to­wa­niem instal­ki na pen­draj­wie ) wyłą­czyć wszyst­kie te “udo­god­nie­nia” . Dzię­ki za zain­te­re­so­wa­nie. Pozdra­wiam

 141. Lipa 15/06/2010 w 10:04- Odpowiedz

  Witam mam duzy pro­blem z kto­rym nie moge sobie w zaden spo­sob pora­dzic. po wybra­niu opcji h pokzu­je mi sie komi­ni­kat “per­mis­sion denied. the admi­ni­stra­tor rights are requ­ied to run this tool.” a mam wszyst­kie upraw­nie­nia (bynaj­mniej tak mi sie wyda­wa­lo do chwi­li obec­nej) jestem jedy­nym use­rem kom­pa a kon­to jest przy­pi­sa­ne do gru­py admi­ni­stra­to­row. ocb?? pro­sze o jak­naj­szyb­sza pomoc.

 142. Lipa 15/06/2010 w 12:19- Odpowiedz

  jak by co mam win­dow­sa 7

 143. krzysiek 15/06/2010 w 17:12- Odpowiedz

  Oj to masz coś zdro­wo pogma­twa­ne LIPA z pra­wa­mi do pli­ków. Mia­łem to samo jak zain­sta­lo­wa­łem win­dow­sa według tutej­szej instruk­cji w któ­rej domyśl­nie insta­lu­je mi się WLASCICIEL I USER :/ na szczę­ście mam kopie sys­te­mu (jak jesz­cze CD mi dzia­ła­ło zro­bi­łem). zain­sta­luj win­de jesz­cze raz ale z płyt­ki tak jak mik­kro­soft przy­ka­zał i nie powin­neś mieć już tych zmar­twień.

  Pozdra­wiam

 144. daniofantasy 18/06/2010 w 23:22- Odpowiedz

  dla wszyst­kich mają­cych pro­blem z:

  “H: has NOT FAT FAT32 or NTFS For­mat and is NOT Valid” — po pro­stu pod vistą i win 7 nie śmi­ga — trze­ba kom­bi­no­wać z pra­wa­mi itd — żeby ruszy­ło naj­le­piej insta­lo­wać spod XP, pozdra­wiam

 145. krzysiek 21/06/2010 w 22:21- Odpowiedz

  kur­cze naj­gor­sze jest to ze autor przy­go­to­wal ta instal­ke na swo­je widzi misię a faj­nie bylo­by gdy­by­smy sami mogli decy­do­wac o insta­la­cji ;)
  pozdra­wiam

  • slasho 21/06/2010 w 22:28- Odpowiedz

   W czym nie możesz decy­do­wać? Napisz kon­kret­nie.

 146. Damian 22/06/2010 w 15:52- Odpowiedz

  Pano­wie. Robię wszyst­ko zgod­nie z instruk­cją. Wywa­li­łem tą par­ty­cję sys­te­mo­wą tak żebym mógł zain­sta­lo­wać Win­dow­sa na par­ty­cji c ale jak juz się pli­ki sys­te­mo­we wrzu­cą i nastę­pu­je restart to mam pro­blem z bra­kiem pli­ku hal.dll Co mam zro­bić?????????

 147. Format w netbooku bez napedu 14/02/2011 w 19:44- Odpowiedz

  […] […]

 148. […] poprzez bios. Szczegól­nie przy­datna gdy chce­my zain­stalować sys­tem z pendrive’a http://toin.pl/20/windows-xp-z-pendrivea/. AKPC_IDS += “5609,”;Popularity: unran­ked [?] […]

 149. - DSP Usługi Informatyczne Kielce 17/01/2012 w 13:26- Odpowiedz

  […] pocho­dzi z http://toin.pl/20/windows-xp-z-pendrivea/ Nie testo­wa­łem jesz­cze , ale przy naj­bliż­szej oka­zji to […]

 150. […] Może zain­te­re­suje Cię rów­nież win­dows XP z pen­drive. […]

Zostaw komentarz