Insta­la­cja sys­temu tra­dy­cyj­nie przez cd-rom nikomu już raczej nie przy­spa­rza pro­ble­mów, ale cza­sem zda­rzy się, że w kom­pu­te­rze brak napędu. W takim przy­padku można sko­rzy­stać z pamięci USB. Ja insta­luje sys­tem win­dows xpta­blet edi­tion, który składa się z dwóch płyt insta­la­cyj­nych. IBM Lenovo x41 jest pozba­wiony napędu cd, ale przy uży­ciu odpo­wied­nich pro­gra­mów pen­drive staje się bar­dziej przydatny.

Na począ­tek będzie nam potrzebny zestaw, który jest już skom­ple­to­wany i dostępny z sieci pod nazwą:

down­load download2 usb­mul­ti­boot 10

Po roz­pa­ko­wa­niu widzimy listę pli­ków, kli­kamy na ostatni USB_MultiBoot_10.

Ujrzymy okienko wie­sza pole­ceń, naci­skamy dowolny kla­wisz i prze­cho­dzimy do kolej­nej strony:

Umiesz­czamy w por­cie USB naszą pamięć pen­drive (w moim przy­padku to 4Gb), i wybie­ramy opcję for­ma­to­wa­nia H.
USB Disk Sto­rage For­mat Tool V2.0.6 z opcji wska­zu­jemy for­mat NTFS i naszego pena. Zazna­czamy Quick For­mat. Start. Po for­ma­cie Close.

Następ­nie wpro­wa­dzamy 1, aby wybrać loka­li­za­cje insta­la­cji, jeżeli masz ją na cd (oczy­wi­scie na innym kom­pie bog­dyby był na naszym cd rom to nie bawi­li­by­śmy się w pen­driva) to wska­zu­jesz napęd. Ponie­waż u mnie była insta­la­cja Tablet Edi­tion skła­da­jąca sie z dwóch cd, to wska­za­łem fol­der zawie­ra­jący kopię pli­ków tych dwóch płyt “C:\Users\deef\Desktop\xp ”   po wybra­niu zostaje wyświe­tlone wiele zapy­tań, ale są jasne, w moim przy­padku było wszę­dzie “Yes” lub “Ok”.

Wci­skamy 2 aby wybrać naszego pena.

Następ­nie 3 aby sko­pio­wać pliki. Cze­kać cier­pli­wie i na pyta­nia odpo­wia­dać twierdząco.

Teraz wystar­czy już tylko usta­wić w bio­sie aby USB star­to­wał jako pierw­szy(?), o ile ma taką opcję. Pozo­stałe kroki już są znane, star­tuje zwy­kła instalka windowsa.

Roz­wią­za­li­śmy już wiele pro­ble­mów naszych użyt­kow­ni­ków na forum.toin.pl doty­czące win­dowsa xp z pen­drive. Sprawdź może Twój pro­blem został tam poru­szony. Jeśli nie to poproś o pomoc w tym dziale.

Może zain­te­re­suje Cię rów­nież ten arty­kuł — Uru­cha­mia­nie Win XP z pendriva.

Lub — Uru­cha­mia­nie Win 7 z pendriva.

Pro­blem z hal.dll oraz binifix4

Mia­łem taki pro­blem, że po sko­pio­wa­niu pli­ków przez insta­la­tora na dysk i po restar­cie wybie­rało się punkt 2i3 insta­la­cji. W tym momen­cie poja­wiał się pro­blem z pli­kiem hal.dll. WYSTĘPUJE ON W LAPTOPACH W KTÓRYCH JEST UKRYTA DODATKOWA PARTYCJA SYSTEMOWA (np. acer apire one). W pliku boot.ini na pen­drive trzeba zmie­nić w linijce dla pkt. 2i3 partition(1) na partition(2).

Daniel (temat na forum)

Mia­łem ten sam pro­blem z pli­kiem hall.dll, ale roz­wią­za­nie oka­zało się bar­dzo błahe  Przy restar­cie odpa­lał domyśl­nie z dysku twar­dego, wystar­czyło po restar­cie wybrać start z pena, opcja 2i3 i gotowe.

are­ajdm

W bio­sie brak opcji boto­wa­nia pendrive’a? Jest na to sztuczka http://toin.pl/5609/uruchomienie-bootowalnego-pendriva/

Artus2007

A ja roz­wią­za­łam mój pro­blem (a kon­kret­nie zna­jomy mi pomógł. No więc naj­więk­szym pro­ble­mem był sam Mul­ti­Boot. Sto­su­jąc się do innej instruk­cji i robiąc to ina­czej pro­blem się roz­wią­zał. Pole­cam ten spo­sób, który opi­sany jest tu: walendowski.com

Czyli jeśli przed­sta­wiona powy­żej metoda nie działa, warto spró­bo­wać innej :)

kat3883

Witam, Gdy korzy­sta­łem z pana arty­kułu odno­śnie insta­lo­wa­nia sys­temu z pen­drive napo­tka­łem podobny błąd co użyt­kow­nik kibo : plik binifix4.cmd stwa­rza pro­blemy. Roz­wią­za­łem go przy pomocy wypo­wie­dzi użyt­kow­nika Joh­hn­nie, który pole­cił zmianę war­to­ści w pliku txtsetup.sif pli­ków binifix4, undo­ren, ren_fold z 100 na 1. Myślę że opu­bli­ko­wa­nie tej pomocy oszczę­dziło by wielu użyt­kow­ni­kom czasu i ner­wów ;) Pozdrawiam!

Zyg­munt