16 982 odsłony

Win XP — to powinien wiedzieć każdy cz.1

W arty­ku­le przed­sta­wię kil­ka tri­ków w sys­te­mie Win­dows XP, któ­re powi­nien znać każ­dy użyt­kow­nik kom­pu­te­ra, któ­ry nie raz miał stycz­ność z pro­ble­ma­mi ze sprzę­tem, jak i samym sys­te­mem. Czy­ta­jąc ten arty­kuł dowiesz się m.in jak pozo­sta­wić na ekra­nie Blue Scre­en, któ­ry może poja­wić się pod­czas awa­rii, jak wyłą­czyć komu­ni­ka­ty błę­dów, jaki i wyłą­czyć nie­po­trzeb­ną usłu­gę indek­so­wa­nia, któ­ra nie­po­trzeb­nie dzia­ła­ją­ca w sys­te­mie spo­wal­nia jego dzia­ła­nie. Zapra­szam do lek­tu­ry.

BEZ ZNIKAJĄCYCH BLUE SCREEN’ÓW

Jak dobrze wie­my, nie­bie­skie ekra­ny śmier­ci niko­mu nie słu­żą. War­to za w cza­su włą­czyć ich poka­zy­wa­nie, aby w razie awa­rii bez pro­ble­mu spi­sać kod błę­du i poszu­kać roz­wią­za­nia, niż oglą­dać mono­ton­ne restar­ty nie wie­dząc, co powo­du­je pro­blem.

1.) W pierw­szym kro­ku prze­cho­dzi­my do Moje­go Kom­pu­te­ra. Prze­cho­dzi­my do jego wła­ści­wo­ści, kli­ka­jąc PPM na dowol­ne puste miej­sce:

2.) Przed nami okien­ko z Wła­ści­wo­ścia­mi sys­te­mu Win­dows. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne i na samym dole okna kli­ka­my na Usta­wie­nia (tak jak na poniż­szym scre­enie):


3.) Uka­że się okien­ko Uru­cha­mia­nie i odzy­ski­wa­nie. Musi­my odha­czyć pozy­cję Auto­ma­tycz­nie uru­chom ponow­nie. Następ­nie zatwier­dza­my zmia­ny poprzez klik­nię­cie na Ok:

4.) Od tej chwi­li każ­dy Blue Scre­en pozo­sta­nie na ekra­nie:


BEZ NIEPOTRZEBNYCH KOMUNIKATÓW

Komu­ni­ka­ty nama­wia­ją­ce nas do ode­sła­nia rapor­tu do fir­my Micro­soft są nam wszyst­kim bar­dzo dobrze zna­ne. Dobrze wie­my, że ich ode­sła­nie i tak nic nie da, bo Micro­soft nie odpo­wie na to. Dowiedz się zatem, jak wyłą­czyć ten mono­ton­ne komu­ni­ka­ty. Komu­ni­kat może wyglą­dać podob­nie do tego:


1.) Prze­cho­dzi­my do Moje­go Kom­pu­te­ra i wybie­ra­my jego Wła­ści­wo­ści (jak to zro­bić było oma­wia­ne w poprzed­nich arty­ku­łach). Prze­cho­dzi­my do Zakład­ki Zaawan­so­wa­ne i kli­ka­my na Rapor­to­wa­nie błę­dów:

2.) Teraz w okien­ku zazna­cza­my pozy­cje tak, jak to wyglą­da na scre­enie poni­żej:

Dla­cze­go opcja “Powia­dom mnie…” powin­na być zazna­czo­na? Powin­ni­śmy ją włą­czyć po to, aby w razie nagłe­go błę­du była moż­li­wość odczy­ta­nia go. Może to być błąd zwią­za­ny ze sprzę­tem itd.


KONIEC Z USŁUGĄ INDEKSOWANIA

Jeśli na co dzień nie wyszu­ku­jesz tysię­cy pli­ków na kom­pu­te­rze, ta usłu­ga z pew­no­ścią nie będzie Ci potrzeb­na. Wyłą­cza­jąc ją odczu­jesz róż­ni­cę w uży­wa­niu kom­pu­te­ra.

1.) Prze­cho­dzi­my do menu START, a następ­nie w pole Uru­chom wpi­su­je­my fra­zę taką, jak na poniż­szym obraz­ku:

2.) Przed nami okno Zarzą­dza­nia kom­pu­te­rem. W lewej czę­ści okna odnaj­du­je­my pozy­cję Usłu­gi i apli­ka­cje. Gdy ją klik­nie­my po pra­wej stro­nie zoba­czy­my fol­der Usłu­ga indek­so­wa­nia, na któ­ry kli­ka­my PPM. Następ­nie wybie­ra­my Wszyst­kie zada­nia i Zatrzy­maj:

PODSUMOWANIE

Powyż­sze pora­dy powin­ny pomóc w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów ze sprzę­tem i uspraw­nić jego dzia­ła­nie. Każ­dy użyt­kow­nik, któ­ry zna się na kom­pu­te­rach powi­nien w pew­nym stop­niu znać powyż­sze meto­dy, ale mogą się one oka­zać pomoc­ne rów­nież dla począt­ku­ją­cych fana­ty­ków kom­pu­te­rów.

Zapra­szam do czę­ści dru­giej.

By | 2016-11-26T10:07:39+00:00 Luty 27th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Ola 19/03/2012 w 20:56- Odpowiedz

    A ja (naiw­na) myśla­łam, że cią­głe bom­bar­do­wa­nie Micro­so­ftu komu­ni­ka­ta­mi o błę­dach na coś się przy­da­je:(
    No to teraz wyłą­czy­łam to rapor­to­wa­nie:)

Zostaw komentarz