3 001 odsłony

Windows Vista z pendriva

Win­dows Vista nie cie­szy się tak dużą popu­lar­no­ścią jak XP, czy 7, ale i ten sys­tem ma swo­ich posia­da­czy. Nie musi­my go wca­le insta­lo­wać z płyt­ki, może­my to zro­bić rów­nież z pamię­ci prze­no­śnej np pen­dri­va. Insta­la­cja nie jest bar­dzo skom­pli­ko­wa­na, acz­kol­wiek radzę, aby każ­dy krok wyko­ny­wać dokład­nie i bez pospie­chu. Ja dla stwo­rze­nia tego arty­ku­łu uży­wa­łem Win­dow­sa XP jako swo­je śro­do­wi­sko, ale moż­na użyć tak­że Visty, czy Seve­na. O tym wszyst­kim dowie­cie się z arty­ku­łu.

1.) Insta­la­cja Visty z flash dys­ku wyglą­da trosz­kę ina­czej, niż dla pozo­sta­łych sys­te­mów, dla­te­go jak już wspo­mnia­łem lepiej wszyst­ko wyko­ny­wać bez pośpie­chu, żeby nie naro­bić nie­po­trzeb­ne­go bała­ga­nu. W pierw­szej kolej­no­ści musi­my utwo­rzyć dodat­ko­wą par­ty­cję, z któ­rej nasz sys­tem będzie mógł “wystar­to­wać”. Jak widać w poprzed­nich sys­te­mach takiej ope­ra­cji się nie prze­pro­wa­dza­ło. Prze­cho­dzi­my do wła­ści­wych dzia­łań:

*Jeśli naszym śro­do­wi­skiem jest Win­dows XP (tak jak u mnie), wybie­ra­my wiersz pole­ceń poprzez START — >Wszyst­kie pro­gra­my — >Akce­so­ria — >Wiersz pole­ceń. UWAGA!!! Jeśli na XP nie jeste­śmy zalo­go­wa­ni jako admi­ni­stra­tor, kli­ka­my na wiersz pole­ceń PPM (pra­wym przy­ci­skiem myszy) i wybie­ra­my admi­ni­stra­to­ra do uru­cho­mie­nia Wier­sza pole­ceń.

*Jeśli naszym śro­do­wi­skiem jest Win­dows Vista lub 7, wybie­ra­my wiersz pole­ceń poprzez START — >Akce­so­ria — >Wiersz pole­ceń i uru­cha­mia­my go jako Admi­ni­stra­tor.

UWAGA!!! Musi­my przy­go­to­wać pen­dri­va o pojem­no­ści co naj­mniej 4GB

2.) Po uru­cho­mie­niu Wier­sza pole­ceń wpi­su­je­my komen­dę disk­part i wci­ska­my Enter:

3.) Pod­łą­cza­my nasze­go pen­dri­va do kom­pu­te­ra. Teraz musi­my wydać komen­dę list disk , któ­ra wyświe­tli nam wszyst­kie dys­ki pod­łą­czo­ne do kom­pu­te­ra. Ana­lo­gicz­nie odszu­ku­je­my lite­rę naszej pamię­ci prze­no­śnej:

4.) W moim przy­pad­ku pen­dri­ve jest ozna­czo­ny jako Dysk 5, więc wpi­su­ję select disk 5 i wci­skam Enter:

WAŻNE!!! Istot­ną rze­czą jest, aby­śmy wybra­li wła­ści­wy dysk, ponie­waż będzie on póź­niej for­ma­to­wa­ny. Jeśli wybierz­my zły dysk, to może­my utra­cić na nim dane. Dla­te­go lepiej zoba­czyć  10 razy co się wybra­ło

5.) W kolej­nym kro­ku uży­wa­my pole­ce­nia cle­an słu­żą­ce­go do sfor­ma­to­wa­nia naszej pamię­ci:

6.) Sfor­ma­to­wa­li­śmy dysk. Musi­my więc utwo­rzyć na nim ową par­ty­cję. Wpi­su­je­my więc kod cre­ate par­ti­tion pri­ma­ry :

7.) Par­ty­cja utwo­rzo­na! Wpi­su­je­my jesz­cze kod select par­ti­tion 1 . Za pomo­cą tego pole­ce­nia nasza par­ty­cja zosta­nie wybra­na, aby­śmy mogli prze­pro­wa­dzać na niej kolej­ne dzia­ła­nia:

8.) Nasza utwo­rzo­na par­ty­cja nie jest jesz­cze par­ty­cją aktyw­na. Musi­my ją więc uak­tyw­nić poprzez pole­ce­nie acti­va­te :

9.) For­ma­tu­je­my par­ty­cję uży­wa­jąc pole­ce­nia for­mat fs=fat32 :

10.) Par­ty­cja sfor­ma­to­wa­na! Jako iż moim śro­do­wi­skiem jest XP, sys­tem ten nie zauwa­ży pod­łą­czo­ne­go pen­dri­va w wier­szu pole­ceń. W moim przy­kła­dzie “zauwa­żył” pamięć prze­no­śną, wystar­czy więc, że:

*1 Pobie­rze­my TEN STEROWNIK , następ­nie roz­pa­ko­wu­je­my w dowol­ne miej­sce.

*2 Uru­cha­mia­my Edy­tor Reje­stru (START – >Uru­chom – >rege­dit).

*3 Odnaj­du­je­my klucz o nazwie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR

*4 Odnaj­du­je­my pod­klucz z nazwą urzą­dze­nia (zazwy­czaj będzie wid­nia­ła nazwa pen­dri­va, w moim przy­pad­ku Emtec). Kopiu­je­my ten klucz do schow­ka (CTRL+C).

*5 Otwie­ra­my wypa­ko­wa­ny plik cfadisk.inf np notat­ni­kiem.

*6 Odnajdź sek­cję o nazwie 

[cfa­disk_de­vi­ce] i wklej do niej [CTRL+V] klucz ze schow­ka przed wyra­że­nia z tej sek­cji. Usuń potem z tego klu­cza (po wkle­je­niu) wszyst­ko przed wyra­zem USBSTOR: 

*7 Zmo­dy­fi­ko­wa­ny plik zapi­su­je­my. Teraz musi­my zain­sta­lo­wać zmo­dy­fi­ko­wa­ny ste­row­nik. W pobra­nej pacz­ce mamy 2 pli­ki, jeden uży­li­śmy do mody­fi­ka­cji, dru­gi jest pli­kiem sys­te­mo­wym. Jest to ste­row­nik pamię­ci USB, któ­ry musi­my zain­sta­lo­wać poprzez Mene­dżer urzą­dzeń. Otwie­ra­my go więc (Mój kom­pu­ter — >Wła­ści­wo­ści — >Zakład­ka Sprzęt i wybie­ra­my Mene­dżer), odszu­ku­je­my nasze­go pen­dri­va, kli­ka­my na nie­go PPM, wybie­ra­my Aktu­ali­zuj ste­row­nik i odnaj­du­je­my ten, któ­ry pobra­li­śmy.

*8 Mody­fi­ka­cja zakoń­czo­na, od tej pory XP zauwa­ży dys­ki prze­no­śne w wier­szu pole­ceń.

*9 Jeśli dzia­ła­my na XP, wkła­da­my płyt­kę z Vistą do napę­du i w wier­szu pole­ceń wyda­je­my pole­ce­nie x:\boot\bootsect.exe /nt60 y (zapi­sze­my w ten spo­sób sek­tor roz­ru­cho­wy nasze­go sys­te­mu). Zamiast x wpi­su­je­my lite­rę napę­du z pły­ta, zamiast y lite­rę pen­dri­va. Jeśli dzia­ła­my na Vista i 7 — nie musi­my tego robić.

Jeśli całą ope­ra­cję wyko­nu­je­my na Win­dows Vista lub 7, to powyż­szych ope­ra­cji nie musi­my wyko­ny­wać, ponie­waż te sys­te­my “widzą” dys­ki prze­no­śne

Koń­co­wy krok

Ostat­nim kro­kiem, jaki musi­my zro­bić jest sko­pio­wa­nie pły­ty z sys­te­mem Vista na naszą przy­go­to­wa­ną pamięć, usta­wić booto­wa­nie na USB i roz­po­cząć insta­la­cję sys­te­mu.

PODSUMOWANIE

Insta­la­cja tego sys­te­mu z nośni­ka wymien­ne­go (jak i każ­de­go inne­go sys­te­mu) oka­zu­je się bar­dzo przy­dat­na w róż­nych sytu­acjach. Nie zawsze mamy dostęp do CD/DVD, może­my więc wyko­rzy­stać pamięć USB.

By | 2016-11-26T10:07:50+00:00 Czerwiec 15th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Nestor 28/08/2012 w 18:20- Odpowiedz

    Wszyst­ko faj­nie, ale link do ste­row­ni­ka nie dzia­ła.

Zostaw komentarz