6 212 odsłony

Windows Vista po polsku

Jeśli kupisz kom­pu­ter lub sys­tem w innym kra­ju, możesz napo­tkać jego wer­sję języ­ko­wą wła­śnie tego kra­ju, w któ­rym go naby­łeś. Co zro­bić, aby mieć sys­tem w peł­ni po pol­sku? Otóż to — z pomo­cą tego arty­ku­łu spo­lsz­czysz swój sys­tem bez żad­nych pro­ble­mów. Arty­kuł opi­su­je spo­lsz­cze­nie Win­dows Vista w wer­sji Ulti­ma­te (za pomo­cą łatek od MS), jak i Win­dows Vista w pozo­sta­łych wer­sjach (meto­dy nie mają­ce nic wspól­ne­go z MS). Arty­kuł posta­no­wi­łem napi­sać, ponie­waż nasze foru­mo­wicz­ka chcia­ła spo­lsz­czyć sys­tem na nasz ojczy­sty język. Szpe­ra­jąc w sie­ci i natra­fia­jąc na róż­ne infor­ma­cje posta­no­wi­łem poskła­dać wszyst­ko do “kupy” i przed­sta­wić to pro­sto i przej­rzy­ście.

SPOLSZCZENIE WINDOWS VISTA ULTIMATE

Spo­lsz­cze­nie tej wer­sji sys­te­mu nale­ży do naj­prost­szych i naj­bez­piecz­niej­szych metod. Cała ope­ra­cja opie­ra się na pobra­niu łatek spo­lsz­cza­ją­cych pro­sto od Micro­so­ftu.

1.) Prze­cho­dzi­my kolej­no do menu START — >Con­trol Panel i kli­ka­my Clock, Lan­gu­age and Region (jak na zdję­ciu poni­żej):

2.) Teraz w następ­nym okien­ku kli­ka­my na:

3.) W oknie Regio­nal and Lan­gu­age Options kli­ka­my na Key­bo­ards and Lan­gu­ages, następ­nie na Display Lan­gu­age. Roz­wi­ja­my listę aktu­al­nych języ­ków — jeśli znaj­du­je się tam pol­ski — wybie­ra­my go i insta­lu­je­my. Sys­tem uru­cho­mi się ponow­nie i będzie już w peł­ni po pol­sku. Jeśli nato­miast na liście języ­ków nie ma pol­skie­go, musi­my pobrać spo­lsz­cze­nie z witry­ny Win­dows Upda­te. Prze­cho­dzi­my więc do okna Win­dows Upad­te, kli­ka­my na View ava­ila­ble upda­tes. Teraz wybie­ra­my z gru­py Win­dows Vista Ulti­ma­te Lan­gu­age Pack spo­lsz­cze­nie (w języ­ku pol­skim) i insta­lu­je­my. Po ponow­nym zalo­go­wa­niu sys­tem powi­nien już być w peł­ni spo­lsz­czo­ny.

SPOLSZCZENIE POZOSTAŁYCH WERSJI WINDOWS VISTA

Spo­lsz­cze­nia doko­na­my dzię­ki pro­gra­mo­wi Vista­li­za­tor. Do pobra­nia TUTAJ. Całą ope­ra­cja opie­ra się na pobra­niu pobra­niu pol­skie­go pli­ku języ­ko­we­go i zain­sta­lo­wa­niu go pomo­cy wymie­nio­ne­go pro­gra­mu.

1.) Pro­gram mamy już pobra­ny. Teraz musi­my pobrać spo­lsz­cze­nie. Prze­cho­dzi­my więc na stro­nę FROGGIE i wybie­ra­my odsy­łacz zgod­ny z wer­sją sys­te­mu, jaki posia­da­my:

2.) Po pobra­niu uru­cha­mia­my Vista­li­za­tor. Zoba­czy­my w nim, jakie języ­ki są zain­sta­lo­wa­ne w naszym sys­te­mie. W moim przy­kła­dzie jest to język angiel­ski:

3.) Kli­ka­my na Add lan­gu­ages, aby dodać język. Uka­że się okien­ko o nazwie Open lan­gu­age pack - wybie­ra­my pobra­ny wcze­śniej plik spo­lsz­cza­ją­cy i kli­ka­my na Open. Jeśli poja­wi się ostrze­że­nie — kli­ka­my na Ok.

4.) W kolej­nym oknie kli­ka­my na Install lan­gu­age:

5.) Sys­tem zacznie insta­lo­wać pol­ski język. Na koniec dosta­nie­my infor­ma­cję, czy pol­ski język ma być domyśl­ny — wybie­ra­my, że tak (Yes):

6.) Może się oka­zać, że spo­lsz­cze­nie wyma­ga aktu­ali­za­cji. Jeśli tak się sta­nie wyświe­tli się komu­ni­kat, kli­ka­my w nim Ok:

7.) Po zatwier­dze­niu komu­ni­ka­tu prze­cho­dzi­my do pro­gra­mu Vista­li­za­tor, zazna­cza­my na liście język pol­ski (któ­ry już zain­sta­lo­wa­li­śmy) i kli­ka­my na Upda­te lan­gu­age. Zoba­czy­my kolej­ne okien­ko — zawie­ra ono infor­ma­cje o tym, jakie aktu­ali­za­cje są wyma­ga­ne. Naj­le­piej zapi­sać je sobie na kar­tecz­ce czy na kom­pu­te­rze, aby nie mieć pro­ble­mów z ich odna­le­zie­niem. Po zano­to­wa­niu infor­ma­cji zatwier­dza­my komu­ni­kat kli­ka­jąc Ok.

8.) Otwie­ra­my prze­glą­dar­kę i poszu­ku­je­my zapi­sa­ne aktu­ali­za­cje w sie­ci. Po zna­le­zie­niu ich pobie­ra­my je. Naj­ła­twiej będzie je poszu­kać na stro­nie Micro­so­ftu. Nie poda­ję tutaj stron z aktu­ali­za­cja­mi, ponie­waż w każ­dym aktu­ali­zo­wa­ny sys­te­mie mogą być wyma­ga­ne inne pli­ki.

9.) Pli­ki mamy już pobra­ne. Prze­cho­dzi­my do otwar­te­go wcze­śniej okna Open a Vista upda­te file i wska­zu­je­my pobra­ne pli­ki kli­ka­jąc na Open i potwier­dza­jąc komu­ni­kat naci­ska­jąc Yes.

10.) Ana­lo­gicz­nie postę­pu­je­my z wszyst­ki­mi pli­ka­mi. Gdy już wszyst­kie zain­sta­lu­je­my, zamy­ka­my pro­gram Vista­li­za­tor i kli­ka­my Yes, aby uru­cho­mić ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li sys­tem powi­nien być już w peł­ni po pol­sku.

PODSUMOWANIE

Spo­lsz­cze­nie sys­te­mu oka­zu­je się bar­dzo przy­dat­ne dla wszyst­kich osób, któ­re posia­da­ją go w innej wer­sji języ­ko­wej. Nie musi­my uczyć się języ­ka, jaki był wcze­śniej zain­sta­lo­wa­ny w sys­te­mie. A co wte­dy, gdy zain­we­stu­je­my w chiń­ski sys­tem? ;)

By | 2016-11-26T10:07:43+00:00 Sierpień 20th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. a 02/10/2016 w 19:20- Odpowiedz

    nie dzia­ła

Zostaw komentarz