18 574 odsłony

Windows 7 z pendrive’a

Win­dows 7 stał się dość popu­lar­nym sys­te­mem Micro­so­ftu, sta­nął w obie­gu zain­te­re­so­wa­nia głów­nie dla osób, któ­re posia­da­ją now­sze maszy­ny, któ­re spro­sta­ją nowe­mu sys­te­mo­wi. Co jed­nak, jeśli mamy star­szy kom­pu­ter lub lap­top bez sta­cji CD/DVD ROM a przyj­dzie nam na myśl insta­la­cja Seve­na na jego HDD? Wyda­wa­ło­by się to wręcz absur­dal­ne, żeby insta­lo­wać nowo­cze­sny sys­tem na wie­ko­wym kom­pu­te­rze. Przed­sta­wię tutaj insta­la­cję tego sys­te­mu z pendrive’a. Może też oka­zać się to przy­dat­ne dla posia­da­czy now­szych kom­pu­te­rów, któ­rzy np chcą wgrać (zmie­nić) sys­tem Win­dows 7, a mają uszko­dzo­ny napęd CD/DVD…

1.)Insta­la­cja Seve­na z pendrive’a nie jest trud­na. Każ­dy powi­nien sobie z nią pora­dzić. Na począ­tek pobie­ra­my pro­gram

WINDOWS 7 USB TOOL lub tu.

Wcze­śniej powin­ni­śmy jesz­cze pobrać łat­kę z tej stro­ny i zain­sta­lo­wać ją.

Potrze­bu­je­my pendrive’a o pojem­no­ści co naj­mniej 4Gb do popraw­nej insta­la­cji na nim pli­ków insta­la­cyj­nych. Musi­my posia­dać rów­nież na dys­ku twar­dym obraz ISO płyt­ki insta­la­cyj­nej, któ­ry jest wyma­ga­ny przez w.w pro­gram.

2.)Teraz insta­lu­je­my pro­gram. Następ­nie go uru­cha­mia­my. Na począt­ku wska­zu­je­my obraz ISO nasze­go Win­dow­sa 7, kli­ka­jąc na Brow­se:


4.)Ponie­waż nasz sys­tem ma się insta­lo­wać z Pendrive’a wybie­ra­my więc USB Devi­ce:

5.)Teraz wska­zu­je­my naszą pamięć USB (pen­dri­ve w moim przy­pad­ku):

6.)Kli­ka­my na Begin copy­ing. Potwier­dza­my kolej­no dwa komu­ni­ka­ty doty­czą­ce utra­ty danych z wybra­ne­go pendrive’a:

7.)Pora na kopio­wa­nie pli­ków na pamięć USB:

8.)Wła­śnie utwo­rzy­li­śmy booto­wal­ne­go pendrive’a:

PODSUMOWANIE

Insta­la­cja naj­now­sze­go sys­te­mu z pamię­ci prze­no­śnych jest bar­dzo dobry roz­wią­za­niem jak wcze­śniej wspo­mnia­łem dla osób, któ­rym np popsuł się napęd CD/DVD.  Może­my rów­nież insta­lo­wać sys­tem w ten wła­śnie spo­sób z czy­stej cie­ka­wo­ści.

Może zain­te­re­su­je Cię rów­nież win­dows XP z pen­dri­ve.

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |4 komentarze

4 komentarze

  1. cam 06/04/2010 w 03:56- Odpowiedz

    Mam pro­ble­my z ubun­tu coś robię nie tak. Może kole­ga by sie poku­sił o opi­sał ten sys­tem na usb?

  2. admin 06/04/2010 w 21:23- Odpowiedz

    dla ubun­tu masz zupel­nie inny pro­gra­mik, na forum ubun­tu widzia­lem ze to ktos opi­sy­wal

  3. Artus2007 06/04/2010 w 21:23- Odpowiedz

    Nie jestem pewien, czy na Ubun­tu ten spo­sób zadzia­ła bo nie uzy­wam linu­xa i nie testo­wa­łem…

  4. […] Lub — Uru­cha­mia­nie Win 7 z pen­dri­va. […]

Zostaw komentarz