1 791 odsłony

Win XP — porady cz.2

Tym razem kolej­na część arty­ku­łu, w któ­rej przed­sta­wię kil­ka kolej­nych krót­kich porad, któ­re powi­nien znać każ­dy użyt­kow­nik kom­pu­te­ra. Czy­ta­jąc poniż­szy arty­kuł dowiesz się, jak usu­nąć użyt­kow­ni­ka spod kon­so­li Win­dows, jak wyłą­czyć hiber­na­cję w sys­te­mie, jak zli­kwi­do­wać pro­ce­sy w sys­te­mie spod kon­so­li oraz, jak wymu­sić na sys­te­mie, aby nie infor­mo­wał nas o bra­ku miej­sca na dys­ku.

USUWANIE UŻYTKOWNIKA PRZY WYKORZYSTANIU KONSOLI WINDOWS

1.) Use­ra może­my usu­nąć wyko­rzy­stu­jąc tyl­ko jed­no pole­ce­nie. Prze­cho­dzi­my do menu START – >Uru­chom – >wpi­su­je­my pole­ce­nie cmd


2.) W kon­so­li wpi­su­je­my pole­ce­nie net user , dzię­ki któ­re­mu zosta­nie wyświe­tlo­na lista use­rów kom­pu­te­ra:

3.) Pole­ce­niem net user nazwa_usera /DELETE usuwamy z komputera wybranego użytkownika. UWAGA!!! Zamiast nazwa_usera podajemy nazwę konta, które chcemy usunąć.

WYŁĄCZENIE STANU HIBERNACJI W SYSTEMIE WINDOWS

Stan hiber­na­cji z regu­ły nie jest potrzeb­ny w sta­cjo­nar­nych kom­pu­te­rach, więc może­my go bez obaw wyłą­czyć. Cała ope­ra­cja pole­ga na usu­nię­ciu z dys­ku pli­ku hiberfil.sys, któ­ry odpo­wia­da za stan hiber­na­cji. Jeśli oka­że się, że stan hiber­na­cji jest nam potrzeb­ny, może­my go bez pro­ble­mu ponow­nie włą­czyć.

1.) Aby wyłą­czyć stan hiber­na­cji, prze­cho­dzi­my do kon­so­li (wiersz pole­ceń) — menu START — >Uru­chom — >wpi­su­je­my cmd 

2.) Przed nami kon­so­la (wiersz pole­ceń).  Wpi­su­je­my krót­kie pole­ce­nie, któ­re wyłą­czy stan hiber­na­cji: powercfg -h off

3.) Jeśli chce­my ponow­nie włą­czyć hiber­na­cje wpi­su­je­my pole­ce­nie powercfg -h on

LIKWIDACJA PROCESÓW PRZY WYKORZYSTANIU KONSOLI WINDOWS

Jeśli nie możesz lub masz pro­blem z wyłączeniem/pozbyciem się jakie­goś pro­ce­su przy wyko­rzy­sta­niu stan­dar­do­wych czyn­no­ści, spró­buj do tego celu wyko­rzy­stać sys­te­mo­wą kon­so­lę (wiersz pole­ceń).

1.) Prze­cho­dzi­my do kon­so­li sys­te­mu Win­dows. Jak tego doko­nać zosta­ło wspo­mnia­ne w dwóch powyż­szych kro­kach.

2.) W kon­so­li wpi­su­je­my pole­ce­nie tasklist — ujrzy­my listę aktyw­ny pro­ce­sów, a tak­że PID czy uży­cie pamię­ci:

3.) Aby pozbyć się dane­go pro­ce­su, musi­my odczy­tać jego PID. Następ­nie wpi­su­je­my pole­ce­nie tasklist /PID id_pro­ce­su do usu­nię­cia np tasklist /PID 660 - spo­wo­du­je to wyłą­cze­nie pro­ce­su winlogon.exe

KONIEC Z KOMUNIKATAMI O BRAKU WOLNEGO MIEJSCA NA DYSKU

Jeśli prze­szka­dza­ją Ci komu­ni­ka­ty o bra­ku wol­ne­go miej­sca na dys­ku, to zasto­suj się do poniż­szej sztucz­ki.

1.) Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru: menu START – >Uru­chom – >wpi­su­je­my rege­dit

2.) Odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cy klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

3.) Po pra­wej stro­nie edy­to­ra reje­stru two­rzy­my nową war­tość DWORD i nada­je­my jej nazwę NoLow­Di­sk­Spa­ce­Checks o war­to­ści 1:

4.) Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter — od tej chwi­li komu­ni­ka­ty o bra­ku wol­ne­go miej­sca na dys­ku nie poja­wią się.

PODSUMOWANIE

Powyż­sze pora­dy powin­ny pomóc w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów ze sprzę­tem i uspraw­nić jego dzia­ła­nie. Każ­dy użyt­kow­nik, któ­ry zna się na kom­pu­te­rach powi­nien w pew­nym stop­niu znać powyż­sze meto­dy, ale mogą się one oka­zać pomoc­ne rów­nież dla począt­ku­ją­cych fana­ty­ków kom­pu­te­rów.

By | 2016-11-26T10:07:37+00:00 Kwiecień 22nd, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. […] Zapra­szam do czę­ści dru­giej. […]

Zostaw komentarz