3 037 odsłony

Win XP SP4

Win­dows XP mimo, iż jest już prze­szło­ścią, nadal cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią i ma swo­ich zwo­len­ni­ków. Wspar­cie dla poczci­we­go XP zakoń­czy­ło się już w kwiet­niu tego roku – nie ozna­cza to jed­nak koniec nowo­ści z nim zwią­za­nych. Sta­ru­szek docze­kał się dodat­ku Servi­ce Pack 4 ! Chodź jest to doda­tek nie­ofi­cjal­ny (nie został stwo­rzo­ny przez Micro­soft) , to jed­nak użyt­kow­ni­cy decy­du­ją się na jego insta­la­cję Dla­cze­go ? – Podob­no nie­ofi­cjal­ny SP4 zawie­ra wszyst­kie pozo­sta­łe łat­ki któ­rych bra­ko­wa­ło sys­te­mo­wi.

 

Twór­cą nie­ofi­cjal­ne­go dodat­ku jest nie­ja­ki Ryan Van­der­meu­len, któ­ry zasły­nął już z tego, że stwo­rzył już wcze­śniej kil­ka nie­ofi­cjal­nych łatek dla Win­dows XP. Autor mówi, że nowy Servi­ce Pack 4 oprócz łatek zawie­ra tak­że popraw­ki dla .NET Fra­me­work od 1.1 do wzwyż, oraz łat­kę POSRe­ady 2009, któ­ra zosta­ła wyda­na dla XP już pod koniec jego wspar­cia.

Czy ten nie­ofi­cjal­ny doda­tek powin­ni­śmy trak­to­wać jako łat­kę „nie­zbęd­ną” do popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia Win­dows, czy raczej jako „bonus” dla nie­wspie­ra­ne­go już XP ? Co praw­da twór­ca potwier­dza, że insta­la­cja dodat­ku nie jest szko­dli­wa dla sys­te­mu, to więk­szość ludzi jed­nak ma oba­wy co insta­la­cji pat­chy, łatek i dodat­ków nie­po­twier­dzo­nych przez Micro­soft.

winxpsp4

 

Servi­ce Pack 4 dla Win­dows XP może­my pobrać ze stro­ny auto­ra https://www.adrive.com/public/UymKZk/WindowsXP-USP4-Beta3-x86-ENU.exe

Waga pli­ku jest dość spo­ra, bo ma bli­sko 900 MB. To, czy go zain­sta­lu­je­my czy nie zale­ży w dużej mie­rze już tyl­ko od nas. Nie jest potwier­dzo­ne przez Micro­soft, że insta­la­cja nie­ofi­cjal­nych popra­wek wno­si coś szcze­gól­ne­go do sys­te­mu. Tak więc dedy­ko­wa­na jest ona przede wszyst­kim dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą spraw­dzić, co tak napraw­dę wnie­sie ona do sys­te­mu oraz dla osób cie­ka­wych.

winxpsp4a.jpg

Oso­by, któ­re przez naj­bliż­szy czas nie pla­nu­ją lub nie mogą zmie­nić sys­te­mu na now­szy, z pew­no­ścią SP4 potrak­tu­ją jako cie­ka­wost­kę w swo­im sys­te­mie.

Ze wzglę­du na „bie­gną­cy czas” i roz­wój sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go oraz sys­te­mów kom­pu­te­ro­wych zale­ca­na jest zmia­na sys­te­mu Win­dows na wer­sję now­szą i sta­bil­niej­szą. Jeśli z róż­nych powo­dów nie może­my zaopa­trzyć się sys­tem now­szej gene­ra­cji, a wciąż chce­my mieć zapew­nio­ne bez­pie­czeń­stwo i wygo­dę, to oprócz dba­nia o sys­tem, dobrym pomy­słem jest zain­sta­lo­wa­nie cho­ciaż­by dar­mo­wej dys­try­bu­cji Linuk­sa.

 

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Wrzesień 10th, 2014|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. krystian3w 03/02/2015 w 16:23- Odpowiedz

    link nie dzia­ła.

Zostaw komentarz