1 162 odsłony

Website X5 Evolution

Two­rze­nie stron inter­ne­to­wych z regu­ły może wyda­wać się trud­ne. Zna­jo­mość języ­ków pro­gra­mo­wa­nia dla nie­któ­rych osób może wyda­wać się trud­na i skom­pli­ko­wa­na. Wła­śnie z myślą o takich oso­bach został stwo­rzo­ny pro­gram Websi­te X5 Evo­lu­tion. Dzię­ki nie­mu stwo­rzy­my wła­sną witry­nę inter­ne­to­wą beż żad­nej zna­jo­mo­ści języ­ków pro­gra­mo­wa­nia. Cała pro­ce­du­ra two­rze­nia witry­ny opie­ra się tyl­ko na pro­stych kro­kach kre­ato­ra, któ­ry pomo­że nam stwo­rzyć wła­sny pro­jekt. Dodat­ko­wym atu­tem jest to, że pro­gram jest w języ­ku pol­skim. W arty­ku­le opi­su­ję wer­sję dar­mo­wą, któ­ra jest ogra­ni­czo­na funk­cjo­nal­nie. Bar­dziej zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy mogą poku­sić się o wer­sję płat­ną z dodat­ko­wy­mi sza­blo­na­mi.

 

1.)    Pro­gram w wer­sji dar­mo­wej może­my pobrać np. z por­ta­lu dobre pro­gra­my: http://www.dobreprogramy.pl/WebSite-X5,Program,Windows,36345.html

2.)    Po pobra­niu prze­cho­dzi­my do insta­la­cji. Jest ona nie­zwy­kle pro­sta i opie­ra się tyl­ko na kil­ku pro­stych kro­kach pole­ga­ją­cych na potwier­dza­niu sto­sow­nych komu­ni­ka­tów.  Jeśli nie posia­da­my w sys­te­mie biblio­te­ki .NET Fra­me­work 4, insta­la­tor sam pobie­rze i zain­sta­lu­je nie­zbęd­ną biblio­te­kę.

3.)    Po uru­cho­mie­niu apli­ka­cji widzi­my jej głów­ne okno:

web1

Z począt­ku może nam się wyda­wać, że sze­reg okien i przy­ci­sków utrud­ni nam całą pra­cę two­rze­nia stro­ny. Wręcz prze­ciw­nie! Lewe menu przed­sta­wia nastę­pu­ją­ce funk­cje:

web2

- tutaj znaj­dzie­my pomoc tech­nicz­ną onli­ne doty­czą­cą pro­gra­mu

web3

- gale­ria stron stwo­rzo­nych przy pomo­cy Websi­te X5 Evo­lu­tion

web4

- pod tym odno­śni­kiem znaj­dzie­my nowe sza­blo­ny stron www do pobra­nia

web5

- masz jakieś pyta­nia, pro­ble­my z pro­gra­mem? Tu możesz roz­wiać swo­je wąt­pli­wo­ści

web6

- spraw­dza, czy dostęp­ne są now­sze wer­sje apli­ka­cji

web7

- usta­wie­nia i pre­fe­ren­cje Websi­te X5 Evo­lu­tion

4.)    Teraz, gdy opis pod­sta­wo­wych but­to­nów mamy już wyja­śnio­ny, przy­szedł czas na omó­wie­nie spo­so­bu two­rze­nia witry­ny inter­ne­to­wej. Całość opie­ra się na pię­ciu kro­kach. Chcąc zacząć, kli­ka­my na zachę­ca­ją­cy przy­cisk START:

web8

5.)    Na wstę­pie musi­my zde­cy­do­wać, czy stwo­rzy­my nowy pro­jekt, czy otwo­rzy­my już ist­nie­ją­cy. Naszym celem jest two­rze­nie nowe­go pro­jek­tu – zazna­cza­my więc odpo­wied­nie pole tak, jak na scre­enie poni­żej i prze­cho­dzi­my do pierw­sze­go kro­ku:

web9

6.)    Na począ­tek musi­my uzu­peł­nić wszyst­kie nie­zbęd­ne pola doty­czą­ce witry­ny: nazwa, adres, sło­wa klu­czo­we itd. Poniż­szy przy­kład pre­zen­tu­je, jak  powin­ny wyglą­dać uzu­peł­nio­ne infor­ma­cje.  Widzi­my też, że krok pierw­szy podzie­lo­ny jest na trzy mniej­sze kro­ki – Usta­wie­nia ogól­ne, Wybór wzor­ca i Edy­tor wzor­ca. Kre­ator pro­wa­dzi nas po kolei przez każ­dy punkt, więc po usta­wie­niu odpo­wied­nich danych wystar­czy przejść do następ­ne­go punktu/kroku kli­ka­jąc przy­cisk DALEJ:

web19

7.)    Przy­szedł czas na wybra­nie sza­blo­nu. Lista zawie­ra bar­dzo pokaź­ną listę sza­blo­nów do wybo­ru, ale wer­sja prób­na posia­da ogra­ni­cze­nia – do wybo­ru mamy tyl­ko nie­wiel­ką ich część. Jako, iż nie jestem zaawan­so­wa­nym pro­jek­tan­tem, dar­mo­wy sza­blon na chwi­lę obec­ną powi­nien mi wystar­czyć. Wybie­ra­my ten, któ­ry nas inte­re­su­je i prze­cho­dzi­my do następ­ne­go okna:

web11

Dodat­ko­wo jeśli mamy ocho­tę może­my stwo­rzyć Nowy wzór. Two­rze­nie sza­blo­nu może wyda­wać się pra­co­chłon­ne, więc zostań­my przy goto­wych sza­blo­nach.

8.)    Two­rzy­my nagłó­wek i stop­kę stro­ny. Może­my wpi­sać dowol­ny tekst oraz dowol­nie go mody­fi­ko­wać. Do wybo­ru mamy róż­ne kolo­ry, czy efek­ty wizu­al­ne – cie­nie, pod­kre­śle­nie, czy efekt lustra. War­to jest poeks­pe­ry­men­to­wać i wybrać takie usta­wie­nia, jakie przy­pad­ną nam do gustu.

Tak wyglą­da stop­ka:

web12

9.)    W kro­ku dru­gim doty­czą­cym pla­no­wa­nia witry­ny musi­my okre­ślić, ile pod stron ma zawie­rać nasza witry­na. W moim przy­pad­ku będzie to tyl­ko stro­na głów­na wraz z pod stro­ną o nazwie O stro­nie. War­to też zmie­nić tytuł każ­dej pod stro­ny. Po pierw­sze uła­twi nam to odna­le­zie­nie się w każ­dej z nim, po dru­gie każ­da nazwa będzie wyświe­tla­na w prze­glą­dar­ce, co uła­twi porzą­dek i este­ty­kę:

web13

10.) Krok trze­ci doty­czy ele­men­tów, któ­re mają zna­leźć się na two­rzo­nej witry­nie. Wybie­ra­my więc dowol­ną stro­nę bądź pod­stro­ję z punk­tu pla­no­wa­nia witry­ny i zarzą­dza­my tym, co ma się na tej witry­nie zna­leźć. Gdy już wybie­rze­my odpo­wied­nie ele­men­ty i umie­ści­my je na stro­nie, prze­cho­dzi­my ponow­nie do punk­tu Pla­no­wa­nie witry­ny, wybie­ra­my następ­ną pod­stro­nę i rów­nież doko­nu­je­my na niej zmian:

web14

Wszyst­kie stro­ny i pod stro­ny edy­tu­je­my według powyż­sze­go obraz­ka. Tak więc może­my zde­cy­do­wać, w któ­rej czę­ści okna umie­ści­my tekst, obraz, czy np. ani­ma­cję flash. Wystar­czy prze­nieść odpo­wied­nią iko­nę z pra­wej stro­ny do pola edy­cji witry­ny.

11.)  W Moim przy­pad­ku wybra­łem tekst i obraz. Naj­pierw chcę doko­nać edy­cji tek­stu, więc dwu­kli­kiem otwie­ram okno zarzą­dza­nia tre­ścią

web15

I doko­nu­ję zmian. Tutaj wpi­su­ję tekst, któ­ry poja­wi  się na mojej witry­nie po lewej stro­nie na górze:

web15

12.) Spra­wa wyglą­da tak samo dla innych ele­men­tów. W moim przy­kła­dzie wybra­łem jesz­cze obra­zy. Dwu­kli­kiem otwie­ram więc menu edy­cji obra­zu

web16

I sto­sow­nym menu, któ­re się otwo­rzy wska­zu­ję loka­li­za­cję do dowol­ne­go obraz­ka np. z dys­ku twar­de­go:

web17

13.) Krok czwar­ty to usta­wie­nia zaawan­so­wa­ne. Tu wybie­ra­my, czy stro­na ma zawie­rać np. Roz­wi­ja­ne menu, pod­me­nu, blog, rekla­my itd. Wszyst­kie dostęp­ne funk­cje mamy przed­sta­wio­ne w sto­sow­nym oknie:

web18

14.) Dla przy­kła­du chcę wsta­wić na swo­ją stro­nę menu głów­ne. Kli­kam więc odpo­wied­nią pozy­cję i doko­nu­ję sto­sow­nych zmian według wła­snych upodo­bań:

web20

15.) Ostat­ni już pią­ty krok pozwa­la nam zamie­ścić stro­nę w inter­ne­cie lub zapi­sać ją na dysk w celu dal­szej edy­cji. Ja wybra­łem opcję zapi­su na dysk. Dzie­ki temu mogę doko­nać dowol­nej mody­fi­ka­cji stro­ny i umie­ścić ją samo­dziel­nie w sie­ci:

web21

By | 2016-11-26T10:07:25+00:00 Kwiecień 19th, 2014|Categories: internet, News|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz