5 229 odsłony

Voip freeconet dla iphone — SIP

Jeśli korzy­stasz z voip’a czy­li tele­fo­nii inter­ne­to­wej  to zapew­ne masz do tego już przy­go­to­wa­ny tele­fon z zain­sta­lo­wa­ną bram­ką Voip np taką. Szyb­ko i łatwo możesz skon­fi­gu­ro­wać swo­je­go ipho­ne rów­nież do takich roz­mów. Dzię­ki cze­mu będziesz pro­wa­dził roz­mo­wy zagra­nicz­ne za gro­sze nie korzy­sta­jąc z sie­ci GSM. Wystar­czy tyl­ko pod­łą­czyć się gdzieś pod wifi…

Kate­go­ria: Social Networ­king
Cena: $7.99
Size: 7.1 MB
Doda­ny: 27. Aug 2010
Ostat­nia wer­sja: 4.2

Pro­gram posia­da duży wybór ope­ra­to­rów voip, lecz nie­ste­ty nie ma tego, któ­ry chciał­bym mieć czy­li fre­eco­net. Więc wybie­ram “Inne kon­to SIP”.

Nazwa: wpisz nazwę swo­je­go kon­ta np voip

Nazwa użyt­kow­ni­ka: to samo co na stro­nie freeconet.pl czy­li twój login

Hasło: ze stro­ny freeconet.pl

Dome­na: sip.freeconet.pl

Display name: imię któ­ra ma się wyświe­tlać

Pozo­sta­łe bez zmian.

Naci­śnij na “zacho­waj”.

Ok pro­fil fre­eco­net już doda­ny. Wystar­czy być teraz tyl­ko połą­czo­nym z inter­ne­tem np przez wifi. Two­je kon­to powin­no wyglą­dać tak:

Widząc kla­wia­tu­rę zwróć uwa­gę na zie­lo­ny zna­czek słu­chaw­ki po lewej u góry. Ozna­cza, że jesteś połą­czo­ny z voipem i możesz już dzwo­nić. W prze­ciw­nym razie będzie to czer­wo­na ikon­ka.

War­to też wspo­mnieć o moż­li­wo­ści nagry­wa­nia roz­mów przy­cho­dzą­cych i wycho­dzą­cych, cze­go nie­ste­ty nie zna­la­złem dotąd w apli­ka­cjach dla ipho­ne (kiep­sko szu­ka­łem?).

By | 2016-11-26T10:07:40+00:00 Sierpień 31st, 2010|Categories: News, Other|Tags: , |1 komentarz

1 komenarz

  1. Patryk 12/11/2012 w 18:18- Odpowiedz

    Nie­ste­ty tyl­ko połą­cze­nia wycho­dzą­ce dzia­ła­ją. Wie ktoś może jak usta­wić usta­wie­nie w tej apli­ka­cji Soft­pho­ne, aby moż­na było do mnie dzwo­nić?

Zostaw komentarz