1 121 odsłony

Virtualne pulpity w Windows XP

Chcia­łeś mieć kie­dy­kol­wiek wię­cej prze­strze­ni na swo­im pul­pi­cie? Masz tyle ikon, że nie możesz ich już pomie­ścić? Dobrze tra­fi­łeś, ten arty­kuł jest wła­śnie dla Cie­bie! Dzię­ki pre­zen­to­wa­ne­mu pro­gra­mo­wi stwo­rzysz aż do 4 vir­tu­al­nych pul­pi­tów na swo­im kom­pu­te­rze. Mię­dzy pul­pi­ta­mi moż­na się w bar­dzo pro­sty spo­sób prze­łą­czać, co nie wpły­wa nega­tyw­nie na pra­cę kom­pu­te­ra.

1.) Naj­pierw musi­my pobrać pro­gram Vir­tu­al Desk­top Mana­ger. Znaj­dzie­my go TUTAJ. Po pobra­niu insta­lu­je­my i uru­cha­mia­my.

2.) Pro­gram po zain­sta­lo­wa­niu dzia­ła od razu w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym, lecz nie widać oznak jego ist­nie­nia. W tym celu kli­ka­my PPM na wol­ne miej­sce na pasku w zasob­ni­ku i wybie­ra­my opcje tak jak na scre­enie poni­żej:

3.) Teraz ujrzy­my w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym nowe ikon­ki — sygna­li­zu­ją one o licz­bie vir­tu­al­nych pul­pi­tów. Jak już wcze­śniej wspo­mnia­łem, pro­gram obsłu­gu­je do 4 takich pul­pi­tów. Wyglą­da to nastę­pu­ją­co:

4.) Kli­ka­jąc na każ­dą z kulek prze­nie­sie­ni zosta­nie­my na kolej­ny pul­pit. Jeśli chce­my zmie­nić tape­tę w każ­dym z pul­pi­tów, kli­ka­my na pasku obok kulek i wybie­ra­my opcję tak jak na scre­enie poni­żej:

5.) Wyświe­tli nam się okno z vir­tu­al­ny­mi pul­pi­ta­mi. Żeby zmie­nić tape­tę dane­go pul­pi­tu, kli­ka­my na nie­go i wybie­ra­my tape­tę z listy po pra­wej stro­nie:

6.) Po wybra­niu tapet kli­ka­my na Ok.

PODSUMOWANIE

Vir­tu­al­ne pul­pi­ty są bar­dzo dobrym pomy­słem zarów­no dla osób, któ­re lubią mieć dużo ikon, ale tak­że dla osób, dla któ­rych liczy się ład­ny wygląd i więk­szy wybór ele­men­tów na kom­pu­te­rze z pozio­mu pul­pi­tu.

By | 2016-11-26T10:07:49+00:00 Czerwiec 24th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz