6 819 odsłony

Virtual Box — czyli testowanie systemu w systemie

Być może nie raz dener­wo­wał was wasz sys­tem ope­ra­cyj­ny, bądź chcie­li­ście prze­te­sto­wać jakiś pro­gram, ale bali­ście się, że namie­sza on w usta­wie­niach wasze­go bla­sza­ka. Jeśli mie­li­ście tego typu dyle­ma­ty, to Vir­tu­al Box jest dla was świet­nym roz­wią­za­niem. Vir­tu­al Box jest to pro­gram, któ­ry pozwa­la nam utwo­rzyć kolej­ną wir­tu­al­ną maszy­nę, wewnątrz nasze­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, czy­li two­rzy jak gdy­by nowy kom­pu­ter wewnątrz nasze­go bla­sza­ka, na któ­rym może­my swo­bod­nie insta­lo­wać nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny, pra­co­wać w nim, insta­lo­wać w nim nowe pro­gra­my, któ­re chce­my prze­te­sto­wać.

Nie musi­my przy tym wyłą­czać kom­pu­te­ra, nie musi­my tak­że gme­rać w usta­wie­niach nasze­go poczci­we­go PC-ta. Pro­gram ten pra­cu­je w śro­do­wi­skach sys­te­mów ope­ra­cyj­nych takich jak cho­ciaż­by: Win­dows, Linux, Open­So­la­ris, oraz OpenBSD. Vir­tu­al­Box co wię­cej umoż­li­wia stwo­rze­nie sie­ci mie­dzy ist­nie­ją­cy­mi maszy­na­mi, oraz moż­li­wość współ­dzie­le­nia pli­ków, oraz zapi­su sta­nu sesji, kie­dy musi­my koń­czyć pra­cę na kom­pu­te­rze, co jest nie­wąt­pli­wie jego atu­tem. Vir­tu­al Box jest pro­sty w obsłu­dze, a co naj­waż­niej­sze jest pro­gra­mem dar­mo­wym (oczy­wi­ście pod warun­kiem nie­ko­mer­cyj­ne­go uży­cia), posia­da­ją­cym pol­ską wer­sję  języ­ko­wą.
Nie­ste­ty pomi­mo wie­lu zalet dostrze­głem tak­że wady, naj­po­waż­niej­sza według mnie, to ta iż kie­dy odin­sta­lo­wa­łem go nie­mi­le się zdzi­wi­łem nie mogąc połą­czyć się z inter­ne­tem, ale bez obaw zre­se­to­wa­nie kar­ty sie­cio­wej przy­wra­ca połą­cze­nie inter­ne­to­we.

wyma­ga­nia 

wyma­ga­nia sys­te­mo­we:
 —  posia­da­nie Win­dow­sa 2000 w górę, włącz­nie z Win 7, lub Linu­xa, Open­So­la­ris, OpenSBD

mini­mal­ne wyma­ga­nia sprzę­to­we:
 —  pamięć mini­mum 512 MB, opty­mal­nie 1 GB

insta­la­cja pro­gra­mu

Tyle teo­rii, teraz czas na prak­ty­kę.
roz­po­czy­na­my od insta­la­cji pro­gra­mu, wszyst­ko prze­bie­ga stan­dar­do­wo, jak przy każ­dym pro­gra­mie, kli­ka­my “next”, w pew­nym momen­cie poka­że nam się okno ostrze­że­nia

infor­mu­je nas, że cza­so­wo utra­ci­my połą­cze­nie z inter­ne­tem (o czym już wspo­mnia­łem wcze­śniej),
akcep­tu­je­my ten komu­ni­kat kli­ka­jąc “yes”, w następ­nym oknie kli­ka­my “instal” i pro­gram roz­po­czy­na insta­la­cje, któ­ra nie trwa zbyt dłu­go. Jeśli jesteś posia­da­czem sys­te­mu Win­dows Vista, to kom­pu­ter zapy­ta Cie kil­ka razy o insta­la­cje poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów, ale jeśli jesteś wytrwa­łym zwo­len­ni­kiem Visty, to zdą­ży­łeś się już z pew­no­ścią przy­zwy­cza­ić. pozo­sta­je tyl­ko wci­snąć finisz w kolej­nym okien­ku i może­my się cie­szyć z pomyśl­ne­go zain­sta­lo­wa­nia nasze­go pro­gra­mu.

two­rze­nie pierw­szej wir­tu­al­nej maszy­ny

Czas więc, aby roz­po­cząć pra­cę z naszym pro­gra­mem. Po uru­cho­mie­niu poka­że nam się okien­ko star­to­we, kli­ka­my na “Nowa” w lewym gór­nym rogu. Poka­że nam się kre­ator nowej maszy­ny wir­tu­al­nej, w któ­rym kli­ka­my “dalej”.

w następ­nym oknie wpi­su­je­my nazwę naszej maszy­ny (ja casi­no onli­ne nazwę swo­ja Łuka­szXp) oraz usta­wia­my jaki sys­tem ope­ra­cyj­ny, oraz jaka jego wer­sję onli­ne casi­no games chce­my insta­lo­wać na naszej maszy­nie i kli­ka­my “dalej”,

w kolej­nym okien­ku wybie­ra­my ile pamię­ci ram chce­my przy­dzie­lić naszej maszy­nie, dla słab­szych kom­pu­te­rów pole­cam pozo­sta­wić usta­wie­nie zale­ca­ne, lecz jeśli ktoś ma 2GB lub wię­cej pamię­ci ram w swo­im bla­sza­ku, to pro­po­nu­je jed­nak zwięk­szyć do 512 MB i klik­nąć “dalej”.

Następ­nie two­rzy­my dysk twar­dy dla naszej maszy­ny, może­my użyć ist­nie­ją­ce­go obra­zu dys­ku jeśli taki posia­da­my i wybrać go z roz­wi­jal­nej listy, ja poka­że jed­nak jak utwo­rzyć nowy wir­tu­al­ny dysk twar­dy, zatem zazna­cza­my “stwórz nowy wir­tu­al­ny dysk twar­dy” i kli­ka­my na “dalej”.

Otwo­rzy sie okien­ko asy­sten­ta, w któ­rym kli­ka­my “dalej”.

Następ­nie wybie­ra­my, czy nasz obraz ma mieć sta­łą war­tość zaj­mo­wa­ne­go miej­sca na dys­ku (obraz o sta­łym roz­mia­rze) , czy ma dyna­micz­nie roz­wi­jać się wraz z zapi­sy­wa­ny­mi dany­mi, aż do osią­gnię­cia war­to­ści Onli­ne Gam­bling zaj­mo­wa­nej pamię­ci wybra­nej przez nas (dyna­micz­ny). zazna­cza­my Dyna­micz­ny i kli­ka­my “dalej”.

wyświe­tli się okno usta­la­nia wiel­ko­ści nasze­go dys­ku, w zależ­no­ści od potrzeb suwa­kiem usta­la­my wiel­kość, ja pozo­sta­wię 10 GB. i kli­ka­my “dalej”.

Wyświe­tli się okien­ko z pod­su­mo­wa­niem nasze­go two­rzo­ne­go dys­ku twar­de­go, prze­glą­da­my więc czy wszyst­ko się zga­dza i kli­ka­my “zakończ”.

Tak oto utwo­rzy­li­śmy naszą pierw­szą maszy­nę wir­tu­al­na, któ­rej logo wid­nieć będzie w lewym gór­nym rogu.
Lecz to nie koniec naszej przy­go­dy z Vir­tu­al­Box. w okien­ku po lewej stro­nie widzi­my szcze­gó­ły, tam dosto­so­wu­je­my swo­ja maszy­nę do wła­snych potrzeb, kli­ka­jąc na pola zazna­czo­ne na nie­bie­sko i usta­wia­jąc odpo­wied­nie opcje dla poszcze­gól­nych ele­men­tów. Nas jed­nak inte­re­su­je insta­la­cja sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, w tym celu kli­ka­my w lewym gór­nym oknie zie­lo­na strzał­kę z napi­sem “uru­chom”.

Na następ­nym ekra­nie poka­że się infor­ma­cja w któ­rej kli­ka­my “ok” a następ­nie asy­stent pierw­sze­go uru­cho­mie­nia, któ­re­mu kli­ka­my “dalej”.

Następ­nie wybie­ra­my nośnik z jakie­go odtwa­rza­ny będzie nasz sys­tem ope­ra­cyj­ny, usta­la­my źró­dło nośni­ka i kli­ka­my “dalej”.

Następ­nie poja­wi się pod­su­mo­wa­nie, wkła­da­my nośnik z sys­te­mem i kli­ka­my “zakończ”. sys­tem powi­nien roz­po­cząć insta­la­cja tak samo jak pod­czas zwy­kłej insta­la­cji na kom­pu­te­rze.

pod­su­mo­wa­nie

Pod­su­mo­wu­jąc Vir­tu­al­Box jest faj­nym pro­gra­mem, jeśli chcesz zmie­nić sys­tem ope­ra­cyj­ny, i chciał­byś testo­wać inne bez koniecz­no­ści usu­wa­nia bie­żą­ce­go sys­te­mu. Oczy­wi­ście jeśli ktoś pla­nu­je zaawan­so­wa­ne dzia­ła­nia w stwo­rzo­nym wir­tu­al­nym śro­do­wi­sku, nie będzie usa­tys­fak­cjo­no­wa­ny pra­cą w wir­tu­al­nej maszy­nie. Pro­gram jest wyko­na­ny dobrze, posia­da czy­tel­ne i pro­ste w obsłu­dze menu i myślę, że jest god­ny pole­ce­nia, ponie­waż pomoc­ny jest on zarów­no deve­lo­pe­rom, jak i nam zwy­kłym zja­da­czom “cyfro­we­go” chle­ba.

przy­dat­ne infor­ma­cje

- pro­gra­mik testo­wa­ny był na sys­te­mie Win­dows XP i Win­dows Vista i cho­dził bez­pro­ble­mo­wo

- testo­wa­na wer­sja pro­gra­mu to Vir­tu­al­Box 3.1.4

- link do stron­ki gdzie moż­na pobrać dar­mo­wą wer­sję Vir­tu­al­Box —-> pobierz znaj­dzie­cie tam też kil­ka tech­nicz­nych infor­ma­cji od twór­ców pro­gra­mu

By | 2016-11-26T10:07:56+00:00 Luty 22nd, 2010|Categories: News, software|Tags: , |2 komentarze

2 komentarze

  1. winfor 13/03/2010 w 21:57

    Uru­cho­mi­łem na tym Win XP i nie mogę współ­dzie­lić schow­ka. Daję na “Urzą­dze­nia »> Zain­sta­luj Dodat­ki…” i nic się nie dzie­je :(

  2. mati-000 11/04/2010 w 16:00

    czy przy insta­la­cji win­dow­sa przez vbox nic sie nie sta­nie z rzad­ny­mi pli­ka­mi na C lub D??? pro­szer o odp na mail lub GG 277797

Komentarze zostały wyłączone.