4 173 odsłony

Usuwanie zagrożeń za pomocą programu ComboFix

Pro­gram Com­bo­Fix jest narzę­dziem prze­zna­czo­nym to usu­wa­nia z nasze­go sys­te­mu infek­cji i innych poten­cjal­nych zagro­żeń napły­wa­ją­cych do nas z inter­ne­tu. Jeśli zosta­nie uży­ty popraw­nie, może wyeli­mi­no­wać zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie, wiru­sy czy tro­ja­ny. Oka­zu­je się przy­dat­nym narzę­dziem wte­dy, gdy nasz anty­wi­rus nie daje sobie rady z usu­nię­ciem (a co naj­gor­sze z wykry­ciem) dane­go wiru­sa czy inne­go paskudz­twa. Nie popraw­ne obcho­dze­nie się z apli­ka­cją może skut­ko­wać uszko­dze­niem lub unie­ru­cho­mie­niem sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go (z regu­ły takie sytu­acje zda­rza­ją się bar­dzo rzad­ko).

1.)Pierw­szym bar­dzo waż­nym kro­kiem jest pobra­nie apli­ka­cji z zaufa­ne­go źró­dła. Nie pole­cam pobie­rać z żad­nych stron typu instalki.pl czy dobreprogramy.pl , ponie­waż apli­ka­cja może tam być nie­ak­tu­al­na bądź może zawie­rać w sobie szko­dli­wy kod. Zale­cam pobra­nie ComboFix’a tutaj lub tu.

2.)Po pobra­niu pro­gra­mu wyłą­cza­my wszyst­kie włą­czo­ne pro­gra­my (rów­nież te w tle). Radził­bym wyłą­czyć tak­że anty­wi­ru­sa, ponie­waż może “pisz­czeć” o tym, że np jego ochro­na jest włą­czo­na. Może to skut­ko­wać zły­mi wyni­ka­mi pro­gra­mu. Apli­ka­cja przed roz­po­czę­ciem ska­no­wa­nia odłą­czy nam inter­net, znik­ną rów­nież iko­ny z nasze­go pul­pi­tu. Tym nie nale­ży się mar­twić, bo to nor­mal­ne w tym przy­pad­ku. Połą­cze­nie zosta­nie auto­ma­tycz­nie włą­czo­ne po ska­no­wa­niu, jeśli tak się nie sta­nie, włą­cza­my je sami.

3.)Zaczy­na­my insta­la­cje pro­gra­mu. Jeśli nie mamy zain­sta­lo­wa­nej kon­so­li odzy­ski­wa­nia, Com­bo­Fix auto­ma­tycz­nie zapro­po­nu­je nam jej insta­la­cję. Musi­my mieć aktyw­ne połą­cze­nie z inter­ne­tem.  Zga­dza­my się na insta­la­cje kon­so­li:

4.)Po pomyśl­nym zain­sta­lo­wa­niu kon­so­li kli­ka­my na Tak:

5.)Po pomyśl­nym eta­pie insta­la­cji kon­so­li odzy­ski­wa­nia roz­pocz­nie się ska­no­wa­nie nasze­go sys­te­mu:

KOLEJNA ISTOTNA UWAGA! — w cza­sie ska­no­wa­nia NIE wyko­nu­je­my żad­nych ope­ra­cji na kom­pu­te­rze, żeby nie sfał­szo­wać wyni­ków ska­no­wa­nia. Naj­le­piej to nic nie doty­ka­my. Ska­no­wa­nie odby­wa się w kil­ku eta­pach. Cier­pli­wie cze­ka­my na jego zakoń­cze­nie.

6.)Po uda­nym ska­no­wa­niu pro­gram Com­bo­Fix wyświe­tli nam szcze­gó­ło­wy raport ze ska­no­wa­nia tzn. jakie pli­ki zosta­ły usu­nię­te, co zosta­ło prze­ska­no­wa­nie itd. Tak wyglą­da przy­kła­do­wy log z ComboFix’a:

PODSUMOWANIE

Com­bo­Fix to bar­dzo przy­dat­ne narzę­dzie wte­dy, gdy nie może­my sobie pora­dzić z infek­cją. Wyge­ne­ro­wa­ne logi powin­ni­śmy prze­ka­zać na odpo­wied­nie fora, na któ­rych zosta­ną spraw­dzo­ne np tutaj lub tutaj .Nie inge­ruj­my same­mu w log pro­gra­mu, jeśli nie mamy o tym zie­lo­ne­go poję­cia. Wyge­ne­ro­wa­ny log posłu­ży oso­bom, któ­re zna­ją się na inge­ren­ci kodu sys­te­mo­we­go. Dzię­ki tym wia­do­mo­ściom, nasz log zosta­nie spraw­dzo­ny i dosta­nie­my odpo­wied­nie wska­zów­ki rów­nież w posta­ci loga, dzię­ki któ­rym pozbę­dzie­my się infek­cji, któ­re nie zosta­ły usu­nię­te auto­ma­tycz­nie.

By | 2016-11-26T10:07:55+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz