Usuwanie zagrożeń za pomocą programu ComboFix

Pro­gram Com­boFix jest narzędziem przez­nac­zonym to usuwa­nia z naszego sys­te­mu infekcji i innych potenc­jal­nych zagrożeń napły­wa­ją­cych do nas z inter­ne­tu. Jeśli zostanie uży­ty poprawnie, może wye­lim­i­nować złośli­we opro­gramowanie, wirusy czy tro­jany. Okazu­je się przy­dat­nym narzędziem wtedy, gdy nasz anty­wirus nie daje sobie rady z usunię­ciem (a co naj­gorsze z wykryciem) danego wirusa czy innego paskudzt­wa. Nie poprawne obchodze­nie się z aplikacją może skutkować uszkodze­niem lub unieru­chomie­niem sys­te­mu oper­a­cyjnego (z reguły takie sytu­acje zdarza­ją się bard­zo rzad­ko).

1.)Pier­wszym bard­zo ważnym krok­iem jest pobranie aplikacji z zau­fanego źródła. Nie pole­cam pobier­ać z żad­nych stron typu instalki.pl czy dobreprogramy.pl , ponieważ aplikac­ja może tam być nieak­tu­al­na bądź może zaw­ier­ać w sobie szkodli­wy kod. Zale­cam pobranie ComboFix’a tutaj lub tu.

2.)Po pobra­niu pro­gra­mu wyłącza­my wszys­tkie włąc­zone pro­gramy (również te w tle). Radz­iłbym wyłączyć także anty­wirusa, ponieważ może “piszczeć” o tym, że np jego ochrona jest włąc­zona. Może to skutkować zły­mi wynika­mi pro­gra­mu. Aplikac­ja przed rozpoczę­ciem skanowa­nia odłączy nam inter­net, znikną również ikony z naszego pul­pitu. Tym nie należy się martwić, bo to nor­malne w tym przy­pad­ku. Połącze­nie zostanie automaty­cznie włąc­zone po skanowa­niu, jeśli tak się nie stanie, włącza­my je sami.

3.)Zaczy­namy insta­lac­je pro­gra­mu. Jeśli nie mamy zain­stalowanej kon­soli odzyski­wa­nia, Com­boFix automaty­cznie zapro­ponu­je nam jej insta­lację. Musimy mieć akty­wne połącze­nie z inter­netem.  Zgadza­my się na insta­lac­je kon­soli:

4.)Po pomyśl­nym zain­stalowa­niu kon­soli klikamy na Tak:

5.)Po pomyśl­nym etapie insta­lacji kon­soli odzyski­wa­nia rozpocznie się skanowanie naszego sys­te­mu:

KOLEJNA ISTOTNA UWAGA! — w cza­sie skanowa­nia NIE wykonu­je­my żad­nych oper­acji na kom­put­erze, żeby nie sfałs­zować wyników skanowa­nia. Najlepiej to nic nie dotykamy. Skanowanie odby­wa się w kilku eta­pach. Cier­pli­wie czekamy na jego zakończe­nie.

6.)Po udanym skanowa­niu pro­gram Com­boFix wyświ­etli nam szczegółowy raport ze skanowa­nia tzn. jakie pli­ki zostały usunięte, co zostało przeskanowanie itd. Tak wyglą­da przykład­owy log z ComboFix’a:

PODSUMOWANIE

Com­boFix to bard­zo przy­datne narzędzie wtedy, gdy nie może­my sobie poradz­ić z infekcją. Wygen­erowane logi powin­niśmy przekazać na odpowied­nie fora, na których zostaną sprawd­zone np tutaj lub tutaj .Nie ingeru­jmy samemu w log pro­gra­mu, jeśli nie mamy o tym zielonego poję­cia. Wygen­erowany log posłuży osobom, które zna­ją się na ingeren­ci kodu sys­te­mowego. Dzię­ki tym wiado­moś­ciom, nasz log zostanie sprawd­zony i dostaniemy odpowied­nie wskazów­ki również w postaci loga, dzię­ki którym pozbędziemy się infekcji, które nie zostały usunięte automaty­cznie.

By |2016-11-26T10:07:55+00:00Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, software|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.