5 884 odsłony

Usuwanie strzałki skrótu win7

Strzał­ka przy skró­tach może się nie podo­bać nie­któ­rym oso­bom z wie­lu róż­nych powo­dów. Jeśli chcesz, możesz się w łatwy spo­sób jej pozbyć. Jest to dobre roz­wią­za­nie dla osób, któ­rym ta strza­łecz­ka po pro­stu prze­szka­dza lub “szpe­ci” pul­pit. Pamię­taj jed­nak, że po usu­nię­ciu strzał­ki trze­ba się domy­ślać, któ­ra iko­na to skrót, a któ­ra nie. Ale bez oba­wy — sztucz­kę moż­na bez pro­ble­mu cof­nąć. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Prze­cho­dzi­my do edy­to­ra reje­stru. W tym celu otwie­ra­my menu START i w polu Wyszu­kaj pro­gra­my i pli­ki wpi­su­je­my pole­ce­nie rege­dit , a całość zatwier­dza­my Ente­rem:

2.) W edy­to­rze reje­stru po lewej stro­nie odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­cą gałąź:

HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile

a w niej po pra­wej stro­nie odnaj­du­je­my klucz o nazwie IsShort­cut

3.) Na odna­le­zio­ny klucz kli­ka­my PPM i z kon­tek­sto­we­go menu wybie­ra­my Zmień nazwę:

4.) Nasz klucz nazy­wa­my dowol­nie według nasze­go uzna­nia, z tym, że do nazwy musi­my dopi­sać taką fra­zę: .bac­kup (tak, przed sło­wem bac­kup jest kro­pecz­ka). Cała nazwa klu­cza powin­na wyglą­dać więc tak: Nazwa.backup

5.) Tak zmo­dy­fi­ko­wa­ny klucz zapi­su­je­my i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter.

6.) UWAGA!!! Jeśli chce­my, aby skró­ty znów posia­da­ły strzał­ki wystar­czy, że we wcze­śniej zmo­dy­fi­ko­wa­nym klu­czu usu­nie­my fra­zę .bac­kup i uru­cho­mi­my ponow­nie kom­pu­ter.

7.) Tak wyglą­da efekt:

* skrót ze strzał­ką:

 

 

* skrót bez strzał­ki:

 

 

 

PODSUMOWANIE

Usu­wa­nie strzał­ki ze skró­tów może oka­zać się przy­dat­ne, ale to zale­ży, pod jakim kątem na to patrzy­my. Sztucz­ka nie jest skom­pli­ko­wa­na, a szko­dli­we zmia­ny moż­na bez pro­ble­mu cof­nąć.

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 19th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz