4 930 odsłony

Usuwanie hasła przy pomocy Linuxa

Jeśli kiedykolwiek zapomniałeś hasła do swojego systemu i z tego powodu musiałeś instalować system od nowa to z pewnością ten artykuł jest dla Ciebie. Aby zmienić istniejące hasło w systemie nie potrzeba żadnego dodatkowego oprogramowania – wystarczy zaopatrzyć się w jakąś dystrybucję Linuxa i uruchomić go z płyty bez instalacji. W artykule prezentowany jest sposób zmiany hasła w systemie Windows 8.1 przy pomocy Linuxa Ubuntu 14.04.

1. Na począ­tek musi­my się zaopa­trzyć się w dys­try­bu­cję np. Linux Ubun­tu. W moim przy­pad­ku jest to wer­sja 14.04. Goto­wy obraz nagry­wa­my na pły­tę i z niej uru­cha­mia­my kom­pu­ter.

2. Sys­te­mu nie musi­my insta­lo­wać – cała ope­ra­cja zosta­nie wyko­na­na w try­bie Live co ozna­cza, że wszyst­ko zosta­nie wyko­na­ne tyl­ko i wyłącz­nie z pły­ty CD. Sztucz­ka pole­ga na zamia­nie ze sobą dwóch pli­ków sys­te­mo­wych po to, aby uzy­skać pod­czas logo­wa­nia dostęp do kon­so­li odzy­ski­wa­nia.

3. Po uru­cho­mie­niu sys­te­mu z pły­ty insta­la­tor pro­po­nu­je sto­sow­ne ope­ra­cje do wyko­na­nia. Jak już wspo­mnia­łem sys­te­mu nie będę insta­lo­wać – zmie­niam język na pol­ski i wybie­ram Wypró­buj Ubun­tu:

wyprobuj-ubuntu

4. Jak widać Ubun­tu uru­cho­mił się się z pły­ty w try­bie Live. Zoba­czy­my pul­pit wraz z ekra­nem głów­nym, w któ­rym musi­my odna­leźć nasz dysk sys­te­mo­wy z kata­lo­giem Win­dows. W moim przy­pad­ku w pozy­cji Com­pu­ter odnaj­du­ję swój dysk C i tam odszu­ku­ję kata­log :

windows

5. Cała sztucz­ka pole­ga na tym, aby zamie­nić plik Util­man innym pli­kiem – moim przy­pad­ku jest to plik Cmd. Dzię­ki temu zyska­my dostęp do kon­so­li tek­sto­wej już pod­czas logo­wa­nia się do sys­te­mu Win­dows. Czym są te pli­ki?

  • Utilman.exe odpo­wia­da za wyświe­tla­nie np. menu Nar­ra­tor czy pomoc dla osób nie­peł­no­spraw­nych pod­czas logo­wa­nia się do sys­te­mu. Ofe­ru­je rów­nież lupę czy kla­wia­tu­rę ekra­no­wą.
  • Cmd.exe to nic inne­go, jak tek­sto­wa kon­so­la odzy­ski­wa­nia sys­te­mu Win­dows.

Oczy­wi­ście ory­gi­nal­ne pli­ki sys­te­mo­we nie zosta­ną naru­szo­ne – będzie­my bazo­wać na ich kopiach – uchro­ni to ory­gi­nal­ne pli­ki przed mody­fi­ka­cją oraz przed uszko­dze­niem sys­te­mu.

6. Znaj­du­je­my się w kata­lo­gu Prze­cho­dzi­my do fol­de­ru Sys­te­m32 i odnaj­du­je­my plik Util­man i zmie­nia­my jego nazwę na np. Utilman.kopia.exe2

7. Teraz odnaj­du­je­my plik Cmd i two­rzy­my jego kopię w tym samym miej­scu. Będzie­my mie­li teraz pli­ki kopia.exe2 , cmd.exe oraz cmd (kopia).exe:

utilman

8. Naj­waż­niej­szy krok to musi­my teraz zmie­nić nazwę cmd (kopia).exe na exe

Dzię­ki tym ope­ra­cjom zacho­wu­je­my nasze ory­gi­nal­ne pli­ki sys­te­mo­we i jed­no­cze­śnie zamie­nia­my Util­man z Cmd. Pli­ki, któ­re otrzy­ma­my powin­ny wyglą­dać tak:
utilman2

9. Opusz­cza­my śro­do­wi­sko Ubun­tu. Gdy sys­tem zapy­ta, czy uru­cho­mić kom­pu­ter ponow­nie potwier­dza­my komu­ni­kat kli­ka­jąc Reset i wycią­ga­my pły­tę, gdy zosta­nie­my oto popro­sze­ni:

 

shut-downUWAGA!!! Jeśli pli­ków Utilman.exe oraz cmd.exe nie może­my zna­leźć w kata­lo­gu Windows/System32 sprawdź­my, czy znaj­du­ją się one w Win­dows lub Windows/System.

10. Uru­cha­mia­my nasz sys­tem Win­dows – w moim przy­pad­ku jest to 8.1. Gdy już zoba­czy­my ekran logo­wa­nia kli­ka­my na samym dole na iko­nę Cen­trum uła­twień dostę­pu:

testowe

11. Dzię­ki mody­fi­ka­cji pli­ku sys­te­mo­we­go Util­man zoba­czy­my zamiast menu Lupa, Nar­ra­tor itp. Kon­so­le odzy­ski­wa­nia sys­te­mu Win­dows w try­bie tek­sto­wym. Wpisz­my pole­ce­nie net user i w ten spo­sób wyświe­tli­my sobie wszyst­kich użyt­kow­ni­ków kom­pu­te­ra:

net-user

12. Gdy już wybra­li­śmy użyt­kow­ni­ka, któ­re­mu chce­my zmie­nić hasło przy­szedł czas na wyko­na­nie tej ope­ra­cji. W kon­so­li wpi­su­je­my pole­ce­nie:

 

net user UŻYTKOWNIK HASŁO 

 

Dla przy­kła­du wyglą­da to tak: net user Testo­we faj­ne­_ha­slo

Dzię­ki tej ope­ra­cji moje kon­to o nazwie Testo­we otrzy­ma­ło wła­śnie hasło faj­ne­_ha­slo

 

13. Pole­ce­niem exit opusz­cza­my tryb tek­sto­wy i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li logu­je­my się do sys­te­mu już przy pomo­cy nowe­go hasła.

 

UWAGA!!! Jeśli cho­dzi o Win­dows 7 to aby uru­cho­mić kon­so­lę odzy­ski­wa­nia to po zamia­nie pli­ków sys­te­mo­wych musi­my wyko­rzy­stać pły­tę DVD z sys­te­mem i przy jej pomo­cy uru­cho­mić tryb tek­sto­wy.

 

By | 2016-11-26T10:07:15+00:00 Kwiecień 5th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , |1 komentarz

1 komenarz

  1. JA 03/09/2016 w 22:46- Odpowiedz

    Dzię­ki ser­decz­ne za ten wpis, mi pomógł bar­dzo! CAE Linu­x2013 Live CD vs. Win7. Nie była koniecz­na pły­ta insta­la­cyj­na Win i to w zasa­dzie mnie ura­to­wa­ło bo wcze­śniej za Chi­ny Ludo­we nie chciał mi jej booto­wać. Win7 na Acer Aspi­re 5470 Dostęp do PC Win żony odzy­ska­ny. Jedy­na pły­ta jaką mi booto­wa­ło to był wła­śnie Linux.

Zostaw komentarz