1 205 odsłony

Usuwanie aplikacji — PC Decrapifier

Jeśli nie chcesz lub nie masz ocho­ty odin­sta­lo­wy­wać każ­de­go nie­po­trzeb­ne­go pro­gra­mu po kolei, to wyko­rzy­staj pro­gram PC Decra­pi­fier, a on zaj­mie się wszyst­kim. Pro­ces usu­wa­nia nie­po­trzeb­ny apli­ka­cji obej­mu­je zazna­cze­nie ich na liście i potwier­dze­nie usu­wa­nia. Pro­gram nie jest jed­nak w peł­ni auto­ma­tycz­ny tak, aby wszyst­kie opcje usu­wa­nia prze­pro­wa­dził za nas — kre­ator usu­wa­nia każ­de­go pro­gra­mu musi­my potwier­dzać sami. Ale jest to o tyle prost­sze, że nie musi­my sami poszu­ki­wać pro­gra­mów na liście Pane­lu Ste­ro­wa­nia i ręcz­nie uru­cha­miać każ­de­go dez­in­sta­la­to­ra. Zapra­szam do lek­tu­ry arty­ku­łu.

1.) Pro­gram znaj­dzie­my na tej stro­nie KLIK. Pobie­ra­my pro­gram i uru­cha­mia­my, ponie­waż nie wyma­ga on insta­la­cji — wszyst­kie ope­ra­cje wyko­ny­wa­ne są w przej­rzy­stym kre­ato­rze. W pierw­szym oknie kli­ka­my na zazna­czo­ny przy­cisk, aby wyszu­kać ewen­tu­al­ne aktu­ali­za­cje pro­gra­mu:

2.) Po zak­tu­ali­zo­wa­niu prze­cho­dzi­my do kolej­ne­go okna — przed nami licen­cja, któ­rą potwier­dza­my kli­ka­jąc Next. Dalej zoba­czy­my ostrze­że­nie — rów­nież potwier­dza­my kli­ka­jąc Next:

3.) Teraz waż­na część porad­ni­ka — zazna­cza­my wybra­ną pozy­cję zależ­ną od tego, jaki mamy kom­pu­ter — jeśli jest to nowy sprzęt, któ­ry co dopie­ro włą­czy­li­śmy i nic na nim nie insta­lo­wa­li­śmy (chce­my usu­nąć np ory­gi­nal­ne, nie­po­trzeb­ne nam opro­gra­mo­wa­nie pro­du­cen­ta) wybie­ra­my pozy­cję Yes. Jeśli nato­miast chce­my zro­bić porzą­dek w kom­pu­te­rze, któ­ry jest już uży­wa­ny przez jakiś czas wybie­ra­my No i kli­ka­my Next:

4.) Jeśli dla pew­no­ści chce­my utwo­rzyć punkt przy­wra­ca­nia sys­te­mu kli­ka­my na Cre­ate Resto­re Point — jest to zale­ca­ne przede wszyst­kim dla mniej zaawan­so­wa­nych osób:

5.) Po klik­nię­ciu na Next wyświe­tlo­na zosta­nie lista aktu­al­nie zain­sta­lo­wa­nych pro­gra­mów. Pro­gra­my, iko­ny i inne ele­men­ty, któ­re chce­my usu­nąć po pro­stu zazna­cza­my ptasz­kiem:

6.) Po doko­na­niu wła­ści­we­go wybo­ru kli­ka­my Next — przed nami ostrze­że­nie, któ­re potwier­dza­my kli­ka­jąc na Ok:

7.) Na sam koniec pro­gram będzie po kolei wyświe­tlał dez­in­sta­la­to­ry pro­gra­mów, któ­re zazna­czy­li­śmy do usu­nię­cia. Tutaj nie­ste­ty będzie­my musie­li każ­de okno dez­in­sta­la­to­ra potwier­dzać samo­dziel­nie, aż do cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia pro­gra­mów.

ISTOTANA UWAGA! Jeśli jaki­kol­wiek pro­gram wyświe­tli okno doty­czą­ce ponow­ne­go uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra to nie robi­my tego. Dopie­ro na sam koniec, gdy apli­ka­cja zakoń­czy swe dzia­ła­nie uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter.

PODSUMOWANIE

Ręcz­ne usu­wa­nie pro­gra­mów jest dość uciąż­li­we zwłasz­cza, gdy posia­da­my nowy kom­pu­ter lub lap­top. Korzy­sta­jąc z opi­sy­wa­ne­go pro­gra­mu PC Decra­pier czyn­no­ści usu­wa­nia pli­ków i pro­gra­mów odby­wa­ją się nie­mal auto­ma­tycz­nie.

By | 2016-11-26T10:07:35+00:00 Czerwiec 30th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz