6 499 odsłony

Usługi systemowe, czyli co jest do czego (XP)

Więk­szość z nas nie wie lub zasta­na­wia się nad obec­no­ścią nie­któ­rych usług sys­te­mo­wych w Win­dows XP. Nie wie­my, czy usłu­gę moż­na wyłą­czyć, czy może ona pozo­stać włą­czo­na. Z arty­ku­łu dowiesz się, któ­re usłu­gi sys­te­mo­we możesz bez obaw wyłą­czyć, aby nie nara­zić kom­pu­te­ra na utra­tę sta­bil­no­ści, a tak­że prze­czy­tasz o tych, któ­rych wyłą­czać nie powi­nie­neś. Całość upo­rząd­ko­wa­na jest w for­mie przej­rzy­stej tabe­li.

Aktu­ali­za­cje auto­ma­tycz­ne - jeśli usłu­ga ta zosta­nie wyłą­czo­na, nie będzie moż­li­wo­ści pobie­ra­nia aktu­ali­za­cji auto­ma­tycz­nych przez sys­tem Win­dows. Usłu­ga powin­na być włą­czo­na, choć zale­ży to od naszych upodo­bań.

Ati Hot­Key Pol­ler — usłu­ga doty­czą­ca ste­row­ni­ków od kart gra­ficz­nych ATI Rade­on. Jest ona doda­wa­na do sys­te­mu pod­czas insta­lo­wa­nia tych­że ste­row­ni­ków. Ogól­nie jej zada­niem jest ste­ro­wa­nie skró­ta­mi kla­wi­szo­wy­mi, a więc usuł­gę moż­na wyłą­czyć (chy­ba, że korzy­sta­my ze skró­tów kla­wi­szo­wych ATI, wte­dy pozo­sta­wia­my włą­czo­ną).

Bufor wydru­ku - usłu­ga odpo­wia­da­ją­ca za dru­ko­wa­nie. Nie nale­ży jej wyłą­czać, ponie­waż dru­ko­wa­nie będzie nie­moż­li­we.

Cen­trum zabez­pie­czeń - jest to nic inne­go, jak czer­wo­ny dymek wyświe­tla­ny w zasob­ni­ku sys­te­mo­wym, któ­ry infor­mu­je np o wyłą­czo­nych aktu­ali­za­cjach auto­ma­tycz­nych. Usłu­gę moż­na wyłą­czyć.

Dzien­nik zda­rzeń — usłu­ga infor­mu­ją­ca m.in o pod­glą­dzie zda­rzeń. Nie da się jej wyłą­czyć.

Har­mo­no­gram zadań - Zawie­ra listę i har­mo­no­gram usta­wia­nych przez nas zadań, jak i zadań róż­nych pro­gra­mów. Dla bez­pie­czeń­stwa zale­ca­ne jest zosta­wie­nie tej usłu­gi włą­czo­nej.

Klient DHCP - dzię­ki tej usłu­dze skon­fi­gu­ru­je­my sieć, gdy pod­łą­czy­my kom­pu­ter do inter­ne­tu.

Klient DNS - usłu­ga waż­na pod­czas korzy­sta­nia z inter­ne­tu.

Klient śle­dze­nia łączy roz­pro­szo­nych — odpo­wie­dzial­na za połą­cze­nia mię­dzy pili­ka­mi.

Kom­po­zy­cje - usłu­ga odpo­wie­dzial­na za wyświe­tla­nie kom­po­zy­cji w sys­te­mie. Nale­ży usta­wić według wła­snych potrzeb.

Kon­fi­gu­ra­cja zero­wej sie­ci bez­prze­wo­do­wej — usłu­ga odpo­wie­dzial­na za kar­tę sie­cio­wą bez­prze­wo­do­wą. Jeśli użyt­kow­nik posia­da kar­tę powi­nien usłu­gę włą­czyć.

Logo­wa­nie pomoc­ni­cze - usłu­ga odpo­wia­da za uru­cha­mia­nie apli­ka­cji przez innych użyt­kow­ni­ków, niż są zalo­go­wa­ni obec­nie.

Maga­zyn chro­nio­ny - usłu­ga doty­czą­ca ochro­ny klu­czy, cer­ty­fi­ka­tów itp. Nie nale­ży jej wyłą­czać!

Mene­dżer dys­ków logicz­nych — odpo­wia­da za wykry­wa­nie dys­ków twar­dych.

Mene­dżer kont zabez­pie­czeń — usłu­ga odpo­wie­dzial­na za ochro­nę kont użyt­kow­ni­ków.

NVIDIA Display Dri­ver Servi­ce — usłu­ga doty­czą­ca ze ste­row­ni­ka­mi i skró­ta­mi kart NVIDIA.

Plug and Play - jed­na z naj­waż­niej­szych usług sys­te­mo­wych, obsłu­gu­ją­cych stan­dard Plug and Play.

Pomoc i obsłu­ga tech­nicz­na — usłu­ga odpo­wia­da za pomoc sys­te­mu Win­dows.

Prze­glą­dar­ka kom­pu­te­ra — usta­wia­my tryb ręcz­ny, jeśli kom­pu­ter jest jed­nost­ką samo­dziel­ną (nie pra­cu­je w sie­ci). W innym przy­pad­ku zosta­wia­my tryb auto­ma­tycz­ny.

Rejestr zdal­ny- zdal­na obsłu­ga reje­stru.

Ser­wer - odpo­wia­da za udo­stęp­nia­nie pli­ków i innych zaso­bów w sie­ci.

Sta­cja robo­cza - dzię­ki tej usłu­dze moż­li­we jest pod­łą­cze­nie do kom­pu­te­ra dowol­ne­go ser­we­ra.

Usłu­ga przy­wra­ca­nia sys­te­mu - usłu­ga odpo­wie­dzial­na za popraw­ne dzia­ła­nie punk­tów przy­wra­ca­nia sys­te­mu.

Usłu­ga rapor­to­wa­nia błę­dów - odpo­wia­da za wysy­ła­nie rapor­tów błę­dów do Micro­so­ftu.

Usłu­gi kryp­to­gra­ficz­ne - odpo­wia­da za szy­fro­wa­nie danych.

WebC­lient — odpo­wia­da za two­rze­nie i mody­fi­ka­cję pli­ków pocho­dzą­cych z inter­ne­tu.

Win­dows Audio - odpo­wia­da za dźwięk. Moż­na wyłą­czyć wte­dy, gdy kom­pu­ter nie posia­da żad­nej kar­ty dźwię­ko­wej.

Wykry­wa­nie sprzę­tu powło­ki - odpo­wia­da za auto­od­twa­rza­nie płyt i innych dys­ków.

Zapo­ra sys­te­mu Windows/Udostępnianie połą­cze­nia inter­ne­to­we­go — jeśli korzy­sta­my z inter­ne­tu, usłu­gę pozo­sta­wia­my w domyśl­nym sta­nie.

Zawia­do­mie­nie o zda­rze­niu sys­te­mo­wym - przy­da­je się do celów dia­gno­stycz­ny, odpo­wia­da za reje­stra­cję zda­rzeń sys­te­mo­wych.

Zdal­ne wywo­ły­wa­nie pro­ce­dur — pod­sta­wo­wa usłu­ga sys­te­mo­wa, któ­rej nie nale­ży wyłą­czać!

Poni­żej krót­kie wyja­śnie­nie przed­sta­wio­nych powy­żej kolo­ro­wych ozna­czeń:

Kolor CZARNY - usłu­ga usta­wio­na na tryb Auto­ma­tycz­ny — nie powin­ni­śmy zmie­niać tego usta­wia­nia.

Kolor NIEBIESKI - usłu­ga usta­wio­na na tryb Wyłą­czo­ny — może­my ją bez obaw wyłą­czyć.

Kolor ZIELONY — usłu­ga usta­wio­na na tryb Ręcz­ny — usłu­ga taka może być potrzeb­na, ale nie musi więc usta­wia­my ją według wła­snych potrzeb.

Kolor POMARAŃCZOWY — usłu­ga usta­wio­na na tryb Według potrzeb — usłu­gę taka usta­wia­my rów­nież według wła­snych potrzeb.

JAK ZMIENIĆ TRYB DANEJ USŁUGI

Prze­cho­dzi­my do Menu START i w pole uru­chom wpi­su­je­my pole­ce­nie services.msc i naci­ska­my Enter:

Przed nami okno Usłu­gi wraz z listą usług sys­te­mo­wych. Kli­ka­my dwu­krot­nie na usłu­gę, któ­rej chce­my zmie­nić tryb:

I wybie­ra­my taki tryb, jaki nam odpo­wia­da lub jaki powi­nien być usta­wio­ny według przed­sta­wio­nej tabel­ki.

PODSUMOWANIE

Zbęd­ne usłu­gi tyl­ko spo­wal­nia­ją sys­tem. Z pomo­cą przed­sta­wio­nej tabe­li sami może­my dokład­nie okre­ślić, któ­re usu­łu­gi są potrzeb­ne, a któ­re nie.

By | 2016-11-26T10:07:31+00:00 Październik 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz