1 769 odsłony

Usługa lokalnego buforu wydruku nie jest uruchomiona

Jeśli pojawia się taki komunikat to nie skorzystasz z drukarki. Prawdopodobnie przez dodatkowe oprogramowanie przyspieszające szybkość działania systemu zostały wyłączone niektóre usługi. Jak to naprawić?

Aby przejść do usta­wień usług w sys­te­mie win­dows nale­ży klik­nąć pra­wym przy­ci­skiem myszy na “mój kom­pu­ter” > Zarzą­dzaj lub znak win­dow­sa + X. Wów­czas wysu­nie się menu gdzie znaj­dzie­my opcję “Zarzą­dza­nie kom­pu­te­rem”.

zastrzezone2

Następ­nie w usłu­gach szu­ka­my “bufor wydru­ku”. Kli­ka­my aby otwo­rzyć usta­wie­nia tej usłu­gi.

bufor

Teraz zmień typ uru­cho­mie­nia z “wyłą­czo­ny” na “auto­ma­tycz­ny”.

bufor1

Zre­star­tuj kom­pu­ter. Od teraz będziesz mógł popraw­nie zain­sta­lo­wać dru­kar­kę oraz roz­po­cząć pro­ces dru­ko­wa­nia.

By | 2016-11-26T10:07:12+00:00 Październik 5th, 2015|Categories: News, windows|Tags: , , , |0 komentarzy

Zostaw komentarz