34 348 odsłony

Uruchomienie bootowalnego pendriva

Nie każ­dy kom­pu­ter posia­da napęd CD/DVD, więc sys­tem może­my zain­sta­lo­wać np poprzez pod­łą­cze­nie dowol­ne­go napę­du (jeśli jest moż­li­wość) lub poprzez USB. Ale nie każ­dy bios obsłu­gu­je taką opcję. Co wte­dy zro­bić, gdy nie może­my uru­cho­mić kom­pu­te­ra z pamię­ci prze­no­śnej i nie posia­da­my napę­du CD/DVD? W tym wypad­ku musi­my użyć pro­gra­mu Plop Boot Mana­ger, któ­ry zaj­mie się tym pro­ble­mem.

1.) Pro­gram znaj­dzie­my tutaj KLIK. Na stro­nie, któ­ra się poka­że zoba­czy­my kil­ka odno­śni­ków do róż­nych wer­sji pro­gra­mu — my musi­my pobrać ten o nazwie plpgenbtldr-0.8.zip — znaj­dzie­my go pra­wie na samym dole stro­ny. Kli­ka­my odno­śnik aby pobrać, a następ­nie pobra­ny plik wypa­ko­wu­je­my.

2.)Prze­cho­dzi­my na par­ty­cję (dysk), na któ­rym zain­sta­lo­wa­ny jest sys­tem (z regu­ły C) i two­rzy­my nowy fol­der o nazwie plop (taką nazwę two­rzy­my po to, aby nie pogu­bić się). Następ­nie do tego fol­de­ru prze­no­si­my pli­ki o nazwach: plpgenbtldr.exe orazplpbt.bin (znaj­du­ją się one w ścią­gnię­tej pacz­ce).

3.) W tak utwo­rzo­nym fol­de­rze uru­cha­mia­my plik plpgenbtdr.exe - zoba­czy­my takie oto okien­ko:

4.) Gdy zoba­czy­my napis press any keynaci­ska­my np kla­wisz Enter. Ostat­nią kwe­stią jest doda­nie odpo­wied­nie­go wpi­su do roz­ru­chu sys­te­mu Win­dows. Ina­czej wyglą­da to dla Win­dows XP, a ina­czej dla Vista i Seven.

DODAWANIE WPISU ROZRUCHU W WINDOWS XP

Prze­cho­dzi­my do Moje­go Kom­pu­te­ra. Kli­ka­my na dowol­ne puste miej­sce PPM i wybie­ra­my Wła­ści­wo­ści. Prze­cho­dzi­my do zakład­ki Zaawan­so­wa­ne i kli­ka­my Usta­wie­nia w sek­cji Uru­cha­mia­nie i odzy­ski­wa­nie:

Teraz w kolej­nym oknie kli­ka­my na Edy­tuj. Przed nami notat­nik, w któ­rym wpi­su­je­my nastę­pu­ją­cą fra­zę:

c:\plop\plpbtldr.bin=“Dowolna nazwa”

Zapi­su­je­my zmia­ny w notat­ni­ku i uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Od tej chwi­li w menu roz­ru­chu pod­czas uru­cha­mia­nia kom­pu­te­ra zoba­czy­my Plop Boot Mana­ger — po wybra­niu tej opcji i pod­łą­cze­niu booto­wal­ne­go pen­dri­va do kom­pu­te­ra, kom­pu­ter zosta­nie z nie­go uru­cho­mio­ny mimo tego, że bios nie obsłu­gu­je uru­cha­mia­nia z pamię­ci prze­no­śnej.

DODAWANIE WPISU ROZRUCHU W WINDOWS VISTA I SEVEN

Prze­cho­dzi­my do wier­sza pole­ceń w menu START i wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nie:

bcde­dit /create /d “Plop Boot Mana­ger” /application boot­sec­tor

Naci­ska­my Enter. Zoba­czy­my numer id — naj­le­piej go zapi­sać na kart­ce lub zapa­mię­tać, bo za chwil­kę będzie on potrzeb­ny. Teraz wpi­su­je­my w wier­szu pole­ceń nastę­pu­ją­ce pole­ce­nia (w miej­sce id wpi­su­je­my id, któ­re zapi­sa­li­śmy. Po każ­dej wpi­sa­nej linij­ce naci­ska­my Enter i wpi­su­je­my kolej­ną!):

bcde­dit /set {id} devi­ce partition=c:
bcde­dit /set {id} path \plop\plpbtldr.bin

bcde­dit /displayorder {id} /addlast

Uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter. Rów­nież pod­czas jego uru­cho­mie­nia zoba­czy­my menu wybo­ru Plop Boot Mana­ger tak, jak to mia­ło miej­sce w XP.

PODSUMOWANIE

Sztucz­ka jest bar­dzo przy­dat­na dla wszyst­kich osób, któ­re nie mają moż­li­wo­ści uru­cho­mie­nia booto­wal­ne­go pen­dri­va w nor­mal­ny spo­sób poprzez bios. Szcze­gól­nie przy­dat­na gdy chce­my zain­sta­lo­wać sys­tem z pendrive’a.

By | 2016-11-26T10:07:36+00:00 Maj 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |19 komentarzy

19 komentarzy

 1. […] W bio­sie brak opcji boto­wa­nia pendrive’a? Jest na to sztucz­ka http://toin.pl/5609/uruchomienie-bootowalnego-pendriva/ […]

  • Jaco 16/06/2011 w 21:45- Odpowiedz

   A co zro­bić gdy padł sys­tem i chce­my posta­wić go z pena ale nie mamy opcji boto­wa­nia w bio­sie? Jeśli będzie taka sytu­acja to nie mamy moż­li­wo­ści doda­nia roz­ru­chu z pena w tych usta­wie­niach.

   • dedi66 28/05/2012 w 21:47- Odpowiedz

    pro­szę o pomoc w odna­le­zie­niu pro­gra­mu plpgenbtldr-0.8.zip w tym co uda­ło mi się zna­le ( poda­ny link nie dzia­ła) nie mogę zna­leźć pli­ków plpgenbtldr.exe oraz plpbt.bin

 2. Wojtek 19/06/2011 w 11:53- Odpowiedz

  A co jeśli nie posia­dam opcji “Edy­tuj” w usta­wie­niach? Mogę to zro­bić jakoś ina­czej?

 3. artus2007 20/06/2011 w 19:02- Odpowiedz

  zapew­ne posia­da Win Xp Home, a nie Pro i stąd brak opcji. Co do pad­nię­te­go sys­te­mu — spró­buj wyko­nać pierw­szy krok na innym kom­pu­te­rze pomi­ja­jąc krok dru­gi i sprawdź, czy zadzia­ła.

  • Koza 26/06/2011 w 10:56- Odpowiedz

   “zapew­ne posia­da Win Xp Home, a nie Pro i stąd brak opcji.” Zapew­ne tak. I co dalej ?

 4. artus2007 26/06/2011 w 12:22- Odpowiedz

  W XP Home wszyst­ko powin­no wyglą­dać tak samo, ale jeśli nie ma inne­go wyj­ście to pro­szę zaj­rzeć tutaj http://support.microsoft.com/kb/289022/pl dodat­ko­wo pro­szę włą­czyć poka­zy­wa­nie ukry­tych pli­ków i fol­de­rów (tak­że tych sys­te­mo­wych).

 5. add 08/07/2011 w 16:31- Odpowiedz

  a ja mam tyl­ko jed­no pyta­nie:
  a gdy edy­tu­je­my ten tekst w notat­ni­ku, to usu­wa­my to co tam było czy dopi­su­je­my tyl­ko??

 6. Artus2007 08/07/2011 w 16:57- Odpowiedz

  usu­nąć? jak to sobie wyobrażasz..nie możesz usu­nąć całe­go boot.ini. Dopi­su­jesz to kole­go ;)

 7. michal 13/08/2011 w 11:47- Odpowiedz

  dobra zro­bi­łem jak kaza­łeś, odpa­li­ła się instal­ka win XP 

  a jak zro­bie for­mat, to zni­ka wszyt­sko z dys­ku C, i czy nadal odpa­li się kon­so­la do boto­wa­nia pen­dri­ve jak wsze­śniej ?

  bo gdy zro­bi­łem win XP na pen­dri­ve to bez Two­je­go porad­ni­ka nie mogłem odpa­lić instal­ki

  a jak to będzie po for­ma­cie ??

 8. Artus2007 13/08/2011 w 14:17- Odpowiedz

  powin­na się odpa­lić, jak zro­bisz wszyst­ko tak, by pen­dri­ve był booto­wal­ny to dane na dys­ku wraz z sys­te­mem na nim nie mają nic wspól­ne­go z uru­cho­mie­niem.

 9. michal 13/08/2011 w 23:19- Odpowiedz

  no ale jak zro­bie for­ma­ta dys­ku C to zni­ka wszyst­ko, kata­log któ­ry utwo­rzy­łem wcze­śniej też

  dla­te­go pytam czy wte­dy odpa­li się boto­wa­nie pen­dri­ve

 10. anonim 21/10/2011 w 22:17- Odpowiedz

  Wpi­sa­łem pierw­szy wiersz poleceń(windows 7)
  Pisze mi odmo­wa dostę­pu.
  Co mam zro­bić?

 11. Artus2007 24/10/2011 w 16:30- Odpowiedz

  Posia­dasz pra­wa admi­ni­stra­to­ra?

 12. Mike 05/09/2012 w 18:53- Odpowiedz

  Po prze­ko­pio­wa­niu pli­kow plpgenbtldr.exe oraz plpbt.bin do nowo­utwo­rzo­ne­go fol­de­ra przy pro­bie uru­cho­mie­nia plpgenbtldr.exe w oknie pole­cen wyswie­tlil sie komu­ni­kat: „plpgenbtldr.bin is frag­men­ted”.
  Roz­wia­za­niem pro­ble­mu bylo scia­gnie­cie pro­gra­mu do defrag­men­ta­cji poje­dyn­czych pli­kow con­tig dostep­ne­go pod lin­kiem http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897428.aspx
  Moze komus to pomo­ze.

 13. Przemek 27/02/2013 w 19:15- Odpowiedz

  Witam, ja mam taki pro­blem, ze wszyst­ko dzia­la, pod­czas star­tu odpa­la sie instal­ka win­dow­sa, ale nie widzi dys­ku twar­de­go, tzn. jako dysk twar­dy uwa­za pendrive’a, a nor­mal­ne­go juz nie widzi, jak sobie z tym pora­dzic?

 14. artus2007 10/07/2013 w 20:45- Odpowiedz

  witam

  Czy kla­wia­tu­rę lub mysz­kę posia­dasz na USB ?

 15. kajtek 14/02/2015 w 08:29- Odpowiedz

  jak dodać wpis roz­ru­chu w sys.win 2000 pro

 16. Marek 21/06/2017 w 08:20- Odpowiedz

  Po wpi­sa­niu bcde­dit /create /d „Plop Boot Mana­ger” /application boot­sec­tor i klik­nię­ciu Enter poka­zu­je mi że ze coś tam musi byc okre­slo­ne czy jakoś tak.

Zostaw komentarz