Uruchomienie bootowalnego pendriva

Nie każdy kom­put­er posi­a­da napęd CD/DVD, więc sys­tem może­my zain­stalować np poprzez podłącze­nie dowol­nego napę­du (jeśli jest możli­wość) lub poprzez USB. Ale nie każdy bios obsługu­je taką opcję. Co wtedy zro­bić, gdy nie może­my uru­chomić kom­put­era z pamię­ci przenośnej i nie posi­adamy napę­du CD/DVD? W tym wypad­ku musimy użyć pro­gra­mu Plop Boot Man­ag­er, który zajmie się tym prob­le­mem.

1.) Pro­gram zna­jdziemy tutaj KLIK. Na stron­ie, która się pokaże zobaczymy kil­ka odnośników do różnych wer­sji pro­gra­mu — my musimy pobrać ten o nazwie plpgenbtldr-0.8.zipzna­jdziemy go praw­ie na samym dole strony. Klikamy odnośnik aby pobrać, a następ­nie pobrany plik wypakowu­je­my.

2.)Prze­chodz­imy na par­ty­cję (dysk), na którym zain­stalowany jest sys­tem (z reguły C) i tworzymy nowy fold­er o nazwie plop (taką nazwę tworzymy po to, aby nie pogu­bić się). Następ­nie do tego folderu przenosimy pli­ki o nazwach: plpgenbtldr.exe orazplpbt.bin (zna­j­du­ją się one w ściąg­niętej paczce).

3.) W tak utwor­zonym fold­erze uruchami­amy plik plpgenbtdr.exe - zobaczymy takie oto okienko:

4.) Gdy zobaczymy napis press any keynaciskamy np klaw­isz Enter. Ostat­nią kwest­ią jest dodanie odpowied­niego wpisu do rozruchu sys­te­mu Win­dows. Inaczej wyglą­da to dla Win­dows XP, a inaczej dla Vista i Sev­en.

DODAWANIE WPISU ROZRUCHU W WINDOWS XP

Prze­chodz­imy do Mojego Kom­put­era. Klikamy na dowolne puste miejsce PPM i wybier­amy Właś­ci­woś­ci. Prze­chodz­imy do zakład­ki Zaawan­sowane i klikamy Ustaw­ienia w sekcji Uruchami­an­ie i odzyski­wanie:

Ter­az w kole­jnym oknie klikamy na Edy­tuj. Przed nami notat­nik, w którym wpisu­je­my następu­jącą frazę:

c:\plop\plpbtldr.bin=“Dowolna nazwa”

Zapisu­je­my zmi­any w notat­niku i uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Od tej chwili w menu rozruchu pod­czas uruchami­a­nia kom­put­era zobaczymy Plop Boot Man­ager — po wybra­niu tej opcji i podłącze­niu bootowal­nego pen­dri­va do kom­put­era, kom­put­er zostanie z niego uru­chomiony mimo tego, że bios nie obsługu­je uruchami­a­nia z pamię­ci przenośnej.

DODAWANIE WPISU ROZRUCHU W WINDOWS VISTA I SEVEN

Prze­chodz­imy do wier­sza pole­ceń w menu START i wpisu­je­my następu­jące polece­nie:

bcded­it /create /d “Plop Boot Man­ag­er” /application boot­sec­tor

Naciskamy Enter. Zobaczymy numer id — najlepiej go zapisać na kartce lub zapamię­tać, bo za chwilkę będzie on potrzeb­ny. Ter­az wpisu­je­my w wier­szu pole­ceń następu­jące polece­nia (w miejsce id wpisu­je­my id, które zapisal­iśmy. Po każdej wpisanej lin­i­jce naciskamy Enter i wpisu­je­my kole­jną!):

bcded­it /set {id} device partition=c:
bcded­it /set {id} path \plop\plpbtldr.bin

bcded­it /displayorder {id} /addlast

Uruchami­amy ponown­ie kom­put­er. Również pod­czas jego uru­chomienia zobaczymy menu wyboru Plop Boot Man­ag­er tak, jak to miało miejsce w XP.

PODSUMOWANIE

Sztucz­ka jest bard­zo przy­dat­na dla wszys­t­kich osób, które nie mają możli­woś­ci uru­chomienia bootowal­nego pen­dri­va w nor­mal­ny sposób poprzez bios. Szczegól­nie przy­dat­na gdy chce­my zain­stalować sys­tem z pendrive’a.

By |2016-11-26T10:07:36+00:00Maj 24th, 2011|Categories: News, software|Tags: , , , , , , |19 komentarzy

19 komentarzy

 1. […] W biosie brak opcji botowa­nia pendrive’a? Jest na to sztucz­ka http://toin.pl/5609/uruchomienie-bootowalnego-pendriva/ […]

  • Jaco 16/06/2011 w 21:45 - Odpowiedz

   A co zro­bić gdy padł sys­tem i chce­my postaw­ić go z pena ale nie mamy opcji botowa­nia w biosie? Jeśli będzie taka sytu­ac­ja to nie mamy możli­woś­ci doda­nia rozruchu z pena w tych ustaw­ieni­ach.

   • dedi66 28/05/2012 w 21:47 - Odpowiedz

    proszę o pomoc w odnalezie­niu pro­gra­mu plpgenbtldr-0.8.zip w tym co udało mi się znale ( podany link nie dzi­ała) nie mogę znaleźć plików plpgenbtldr.exe oraz plpbt.bin

 2. Wojtek 19/06/2011 w 11:53 - Odpowiedz

  A co jeśli nie posi­adam opcji “Edy­tuj” w ustaw­ieni­ach? Mogę to zro­bić jakoś inaczej?

 3. artus2007 20/06/2011 w 19:02 - Odpowiedz

  zapewne posi­a­da Win Xp Home, a nie Pro i stąd brak opcji. Co do pad­niętego sys­te­mu — spróbuj wykon­ać pier­wszy krok na innym kom­put­erze pomi­ja­jąc krok dru­gi i sprawdź, czy zadzi­ała.

  • Koza 26/06/2011 w 10:56 - Odpowiedz

   zapewne posi­a­da Win Xp Home, a nie Pro i stąd brak opcji.” Zapewne tak. I co dalej ?

 4. artus2007 26/06/2011 w 12:22 - Odpowiedz

  W XP Home wszys­tko powin­no wyglą­dać tak samo, ale jeśli nie ma innego wyjś­cie to proszę zajrzeć tutaj http://support.microsoft.com/kb/289022/pl dodatkowo proszę włączyć pokazy­wanie ukry­tych plików i fold­erów (także tych sys­te­mowych).

 5. add 08/07/2011 w 16:31 - Odpowiedz

  a ja mam tylko jed­no pytanie:
  a gdy edy­tu­je­my ten tekst w notat­niku, to usuwamy to co tam było czy dopisu­je­my tylko??

 6. Artus2007 08/07/2011 w 16:57 - Odpowiedz

  usunąć? jak to sobie wyobrażasz..nie możesz usunąć całego boot.ini. Dopisu­jesz to kolego ;)

 7. michal 13/08/2011 w 11:47 - Odpowiedz

  dobra zro­biłem jak kaza­łeś, odpal­iła się instal­ka win XP

  a jak zro­bie for­mat, to zni­ka wszyt­sko z dysku C, i czy nadal odpali się kon­so­la do botowa­nia pen­drive jak wsześniej ?

  bo gdy zro­biłem win XP na pen­drive to bez Two­jego porad­ni­ka nie mogłem odpal­ić instal­ki

  a jak to będzie po for­ma­cie ??

 8. Artus2007 13/08/2011 w 14:17 - Odpowiedz

  powin­na się odpal­ić, jak zro­bisz wszys­tko tak, by pen­drive był bootowal­ny to dane na dysku wraz z sys­te­mem na nim nie mają nic wspól­nego z uru­chomie­niem.

 9. michal 13/08/2011 w 23:19 - Odpowiedz

  no ale jak zro­bie for­ma­ta dysku C to zni­ka wszys­tko, kat­a­log który utworzyłem wcześniej też

  dlat­ego pytam czy wtedy odpali się botowanie pen­drive

 10. anonim 21/10/2011 w 22:17 - Odpowiedz

  Wpisałem pier­wszy wier­sz poleceń(windows 7)
  Pisze mi odmowa dostępu.
  Co mam zro­bić?

 11. Artus2007 24/10/2011 w 16:30 - Odpowiedz

  Posi­adasz prawa admin­is­tra­to­ra?

 12. Mike 05/09/2012 w 18:53 - Odpowiedz

  Po przeko­pi­owa­niu plikow plpgenbtldr.exe oraz plpbt.bin do nowout­wor­zonego fold­era przy pro­bie uru­chomienia plpgenbtldr.exe w oknie pole­cen wyswi­etlil sie komu­nikat: „plpgenbtldr.bin is frag­ment­ed”.
  Rozwiazaniem prob­le­mu bylo sci­ag­niecie pro­gra­mu do defrag­men­tacji poje­dynczych plikow con­tig dostep­nego pod linkiem http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897428.aspx
  Moze komus to pomoze.

 13. Przemek 27/02/2013 w 19:15 - Odpowiedz

  Witam, ja mam taki prob­lem, ze wszys­tko dziala, pod­czas star­tu odpala sie instal­ka win­dowsa, ale nie widzi dysku twardego, tzn. jako dysk twardy uwaza pendrive’a, a nor­mal­nego juz nie widzi, jak sobie z tym poradz­ic?

 14. artus2007 10/07/2013 w 20:45 - Odpowiedz

  witam

  Czy klaw­iaturę lub myszkę posi­adasz na USB ?

 15. kajtek 14/02/2015 w 08:29 - Odpowiedz

  jak dodać wpis rozruchu w sys.win 2000 pro

 16. Marek 21/06/2017 w 08:20 - Odpowiedz

  Po wpisa­niu bcded­it /create /d „Plop Boot Man­ag­er” /application boot­sec­tor i kliknię­ciu Enter pokazu­je mi że ze coś tam musi byc okres­lone czy jakoś tak.

Zostaw komentarz

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.