61 580 odsłony

Uruchamianie Win XP z pendriva

Pen­dri­ve moż­na użyć do wie­lu zasto­so­wań. Ale nie musi nam on słu­żyć tyl­ko do prze­no­sze­nia danych. Może­my uru­cho­mić z nie­go nawet Win­dows XP, o czym mowa w arty­ku­le. Spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na pamięć posłu­ży nam do uru­cho­mie­nia sys­te­mu np w cza­sie jego awa­rii lub po pro­stu wte­dy, gdy będzie­my mie­li potrze­bę uru­cho­mie­nia sys­te­mu z pamię­ci USB. Jedy­ny waru­nek to moż­li­wość uru­cho­mie­nia kom­pu­te­ra z pamię­ci USB. Jeśli Twój kom­pu­ter dys­po­nu­je star­tem z USB, to arty­kuł jest wła­śnie dla Cie­bie. Zapra­szam do lek­tu­ry.

1.) Pierw­sze, co musi­my zro­bić to sfor­ma­to­wać nasze­go pen­dri­va. Dla Win­dows XP zale­ca­na jest pamięć mini­mum 2 GB! Do tego celu wyko­rzy­sta­my spe­cjal­ny pro­gram o nazwie HP USB Disk Sto­re­ge For­mat Tool — znaj­dzie­my go tutaj KLIK.

2.) Pro­gram po pobra­niu insta­lu­je­my — kre­ator insta­la­cji jest bar­dzo pro­sty — opie­ra się na kil­ku klik­nię­ciach. Okno apli­ka­cji wyglą­da tak, jak na poniż­szym scre­enie:

Sys­tem pli­ków wybie­ra­my FAT32 i zazna­cza­my ptasz­kiem pozy­cję zazna­czo­ną na powyż­szym scre­enie. Na koniec kli­ka­my Start. Pamię­taj­my, aby od same­go począt­ku nasz pen­dri­ve był pod­łą­czo­ny do kom­pu­te­ra!

3.) Pamięć mamy już sfor­ma­to­wa­ną. Teraz musi­my sko­pio­wać na pamięć pli­ki z kom­pu­te­ra, któ­re posłu­żą nam do bez­po­śred­nie­go roz­ru­chu sys­te­mu. W tym cel prze­cho­dzi­my kolej­no do Mój kom­pu­ter – >Narzę­dzia – >Opcje fol­de­rów – >Widok. Zazna­cza­my pozy­cję Pokaż ukry­te pli­ki i fol­de­ry, nato­miast odzna­cza­my pozy­cję Ukryj chro­nio­ne pli­ki sys­tem ope­ra­cyj­ne­go (zale­ca­ne). Zmia­ny zatwier­dza­my kli­ka­jąc Ok:

4.) Prze­cho­dzi­my na dysk sys­te­mo­wy (z regu­ły C) i odnaj­du­je­my nastę­pu­ją­ce pli­ki: boot.ini. ntldr i NTDETECT i kopiu­je­my je na sfor­ma­to­wa­ne­go pen­dri­va:

5.) Kolej­ny krok to przy­go­to­wa­nie i mody­fi­ka­cja pli­ków sys­te­mu Win­dows XP tak, aby bez pro­ble­mu były odczy­ty­wa­ne z pamię­ci prze­no­śnej. Do tego zada­nia wyko­rzy­sta­my pro­gram PE Buil­der KLIK. Insta­la­cja jest bar­dzo pro­sta i opie­ra się na kil­ku klik­nię­ciach. Po zain­sta­lo­wa­niu pro­gra­mu umiesz­cza­my pły­tę s sys­te­mem w napę­dzie i uru­cha­mia­my apli­ka­cję. Na pyta­nie Search files? odpo­wia­da­my Tak - teraz ujrzy­my głów­ne okno apli­ka­cji:

W sek­cji Sour­ce (Źró­dło) auto­ma­tycz­nie zosta­nie wczy­ta­na ścież­ka dostę­pu pli­ków insta­la­cyj­nych sys­te­mu XP. Naj­waż­niej­sze jest, aby­śmy zazna­czy­li opcję None — teraz kli­ka­my na Build (Buduj) — gdy poja­wi się pyta­nie odno­śnie two­rze­nia nowe­go fol­de­ru dla pli­ków, kli­ka­my na “Tak” i “Zga­dzam się” — roz­pocz­nie się pro­ce­du­ra budo­wa­nia zmo­dy­fi­ko­wa­nej wer­sji sys­te­mu. Może to tro­chę potrwać, więc nale­ży uzbro­ić się w cier­pli­wość i nie wyko­ny­wać żad­nych ruchów na kom­pu­te­rze.

6.) Budo­wa zmo­dy­fi­ko­wa­ne­go Win­dows XP zosta­ła już zakoń­czo­na. Tak przy­go­to­wa­ne pli­ki musi­my sko­pio­wać na naszą pamięć, lecz nie wystar­czy tutaj zwy­kłe kopio­wa­nie. Musi­my posłu­żyć się sys­te­mo­wym Wier­szem pole­ceń. Przej­dzie­my do nie­go kli­ka­jąc kolej­no menu START – >Wszyst­kie pro­gra­my – Akce­so­ria – >Wiersz pole­ceń. Wpi­su­je­my nastę­pu­ją­ce pole­ce­nie:

Istot­na uwa­ga — kre­ską zassta­ła pod­kre­ślo­na wer­sja pro­gra­mu, któ­ra zosta­ła uży­ta. Dla­te­go, jeśli pobie­ra­my pro­gram w innej wer­sji to wpi­su­je­my ją zamiast tej, któ­rą jest na powyż­szym scre­enie pod­kre­ślo­na.

7.) Następ­nie w wier­szu pole­ceń wpi­su­je­my peinst.cmd  :

8.) Teraz zoba­czy­my menu z róż­ny­mi tek­sto­wy­mi infor­ma­cja­mi. W pierw­szej kolej­no­ści wpi­su­je­my 1 i naci­ska­my Enter. Jeśli nie zmie­nia­li­śmy żad­nych usta­wień w począt­ko­wych kro­kach wpi­su­je­my po pro­stu C:\pebuilder3110a\BartPE i naci­ska­my Enter. Jeśli zoba­czy­my kolej­ne pozy­cje tek­sto­we, tym razem wpi­su­je­my 2 i znów zatwier­dza­my naci­ska­jąc Enter. Wpi­su­je­my teraz lite­rą, jaka zosta­ła przy­pi­sa­na naszej pod­łą­czo­nej pamię­ci (spraw­dzi­my to otwie­ra­jąc Mój kom­pu­ter) i znów wci­ska­my Enter. Jesz­cze tyl­ko wpi­su­je­my 5, zatwier­dza­my Ente­rem i na koniec wpi­su­je­my 1 i rów­nież zatwier­dza­my tym samym kla­wi­szem, co zawsze. Roz­pocz­nie się kopio­wa­nie pli­ków na pamięc USB — może to tro­chę potrwać, więc nie nale­ży się nie­cier­pli­wić.

9.) Ostat­ni krok to zamknię­cie wier­sza pole­ceń i spraw­dze­nie popraw­no­ści jego dzia­ła­nia. W tym celu uru­cha­mia­my ponow­nie kom­pu­ter, prze­cho­dzi­my do BIOS-u i usta­wia­my roz­ruch kom­pu­te­ra z USB.

PODSUMOWANIE

Uru­cho­mie­nie sys­te­mu XP z pen­dri­ve jest przy­dat­nym roz­wią­za­niem, jeśli mamy uszko­dzo­ny kom­pu­ter, nie może­my uru­cho­mić sys­te­mu z dys­ku czy nawet wte­dy, gdy mamy ocho­tę na uru­cho­mie­nie sys­te­mu w “inny” spo­sób.

By | 2016-11-26T10:07:34+00:00 Lipiec 24th, 2011|Categories: News, windows|Tags: , , , , , , , |16 komentarzy

16 komentarzy

 1. […] Może zain­teresuje Cię rów­nież ten arty­kuł — Uru­cha­mia­nie Win XP z pen­dri­va. […]

  • adam 11/09/2011 w 18:49- Odpowiedz

   nie­dzia­la ! :P

 2. MIKOŁAJ 02/08/2011 w 00:27- Odpowiedz

  ” Jeśli zoba­czy­my kolej­ne pozy­cje tek­sto­we, tym razem wpi­su­je­my 2 i znów zatwier­dza­my naci­ska­jąc Enter. Wpi­su­je­my teraz lite­rą, jaka zosta­ła przy­pi­sa­na naszej pod­łą­czo­nej pamię­ci (spraw­dzi­my to otwie­ra­jąc Mój kom­pu­ter) i znów wci­ska­my Enter.”

  Wci­sną­łem 2 i Enter i wysko­czy­ło”
  PEINST: Ple­ase give the loca­tion whe­re to instal to
  Enter Tar­get path:H ( to ”H” to ja wpi­sa­łem bo pod taką liter­ką mam pen­dri­va)
  PEINST: Path ”H” does not exist!
  Aby kon­ty­nu­ować, naci­śnij dowol­ny kla­wisz…

  -[MAIN]
  1> Cha­ne­ge sour­ce patch [C:pebuilder3110aBartPE]
   — Path to Bart­PE sour­ce files -
  2> Chan­ge tar­get path [ ]
  -Path whe­re Bart­PE will be instal­led–
  3>LIst or for­mat volu­me
  -use for for­ma­tin­gUSB Flash Devi­ces–
  4> Cre­ate, dele­te par­ti­tion
  -use for par­ti­tio­ning a hard­disk–
  Q> quit.

  Enter your cho­ise:

  tak mi pisze i pró­bo­wa­łem H z : > < [ ] / i nic tak jak by nor­mal­nie nie widzia­ło pamię­ći USB?

  A i jesz­cze jed­no dla­cze­go po for­ma­cie z dys­ku 300GB poka­zu­je mi że mam 138GB wol­ne­go miej­ca ? A gdzie zasa­ło resz­tę?

  cze­kam na pomoc

 3. Enter your name... 03/11/2011 w 23:49- Odpowiedz

  poda­je­my w opcji 2. źró­dło jako np. H:

 4. aras 14/11/2011 w 22:25- Odpowiedz

  Nie­ste­ty po zro­bie­niu całej pro­ce­du­ry itd, pen nie odpa­la, pomi­mo usta­wie­nia na usb

 5. tester 22/11/2011 w 12:46- Odpowiedz

  Nie­ste­ty nie dzia­ła po wyko­na­niu według opi­su powy­żej

 6. windows usb 13/01/2012 w 13:12- Odpowiedz

  […] […]

 7. Tomasz 03/08/2012 w 09:33- Odpowiedz

  Dzia­ła! Ludzie! tyl­ko musi­cie robić tak jak pisze w instruk­cji!

  To pro­ste — trze­ba umieć czy­tać ze zro­zu­mie­niem

  Pozdra­wiam Tomasz ‘Civil’

 8. miechu 08/10/2012 w 16:06- Odpowiedz

  Nie­ste­ty u mnie rów­nież nie dzia­ła tzn. kom­pu­ter nie wykry­wa booto­wal­ne­go pen­dri­ve. Wszyst­ko robi­łem zgod­nie z instruk­cją. Całość powta­rza­łem 3 razy i cią­gle to samo.
  Spró­bo­wa­łem spo­so­bu z innej stro­ny i poszło bez pro­ble­mu.

 9. Robson 26/10/2014 w 17:14- Odpowiedz

  Nie dzia­ła i tyle. Dwa razy robi­łem. Pro­szę auto­ra aby jesz­cze raz prze­czy­tał czy nie ma błę­dów. A są błę­dy.
  Przy wybo­rze dys­ku to po trze­ba dać dwu­kro­pek np F:
  Robi­łem wszyst­ko jak nale­ży i pen­dri­ve przy star­cie mil­czy. Komp, bios pen­dri­ve mam dobre bo np przy Uni­ver­sal-USB-Instal­ler robi­łem insta­la­cyj­ne pen­dri­ve z xp, linux itd i odpa­la.

 10. Robson 26/10/2014 w 20:10- Odpowiedz

  Już dzia­ła ale innym spo­so­bem. W pro­gra­mie PE Buil­der zazna­cza­my aby pro­gram ten utwo­rzył obraz iso. Ścią­ga­my z inter­ne­tu rufus-1.4.10.exe w pro­gra­mie wybie­ra­my nasz obraz i wci­ska­my start. Pro­ściej­szy spo­sób, bez pisa­nia w wier­szu pole­ceń. Ale w sumie gra nie war­ta świecz­ki. Golut­ki win­dows, brak PL menu. Pole­cam poszu­kać w necie win mini pe goto­wy obraz. Jest bogat­szy w apli­ka­cje. Jak ktoś myśli że za pomo­cą tego porad­ni­ka będzie miał “nor­mal­ne­go win xp” na pen­dri­ve to się roz­cza­ru­je.

  • slasho 29/10/2014 w 19:20- Odpowiedz

   Zak­tu­ali­zu­je porad­nik i powin­no być ok. Dzię­ki za komen­tarz.

 11. Gyuri 16/11/2014 w 09:24- Odpowiedz

  Witam wszyst­kich. Mam inny pro­blem, i pro­szę o pomoc. Potrze­bu­ję zain­sta­lo­wać XP Pro na zewnętrz­nym dys­ku USB, poj. 1TB, nie na pen­dri­ve. Na tym dys­ku chcę też zain­sta­lo­wać 8.1 Pro x64 i SUSE Linux. Dysk został podzie­lo­ny tak:

  Par­ty­cje: Sys­tem pli­ków Sys­tem Nazwa par­ty­cji Kolej­ność insta­la­cji
  Prim: 1. ext2 SUSE boot 3.
  2. NTFS XP Pro USBXP 1. aktyw­na
  3. NTFS 8.1 Pro Ei8ht 8.1Prox64 2.
  4. Exten­ded LBA
  Logic: 5. swap linux swap
  6. reiserfs open­SU­SE root 3.
  7-> NTFS par­ty­cje dla danych

  • slasho 17/11/2014 w 02:00- Odpowiedz

   W czym kon­kret­nie pro­blem? Bios widzi USB?

 12. Gyuri 17/11/2014 w 11:54- Odpowiedz

  BiOS widzi, tyl­ko pro­blem z XP — ja nie chcę insta­lo­wać XP z USB, ja chciał­bym pra­co­wać na XP pod USB.… po insta­la­cji nie­ste­ty jest blue scre­en

 13. troll 14/07/2017 w 17:40- Odpowiedz

  Peł­no błę­dów języ­ko­wych.

Zostaw komentarz