5 960 odsłony

Ukrywanie warstw — expressions

Jak sprawić aby za pomocą expressions ukryć warstwy w Adobe After Effects? Z tym pytaniem zetknąłem się gdy robiłem kolejny projekt. Byłoby świetnie jeśli klient bez znajomości AE mógł sobie sam edytować template, a konkretnie tło, które miałem w dwóch wersjach.

Pierw­sza wer­sja BGv1 — balls była tłem gdzie umie­ści­łem krop­ki, uży­wa­jąc CC Ball Action.
Dru­ga wer­sja BGv2 — vene­tian blinds to efekt żalu­zji, któ­rą znaj­dzie­cie w dzia­le Trans­i­tion.

Kod expres­sions wyglą­da nastę­pu­ją­co:

cb = thisComp.layer(“Controller”).effect(“BG v1 — balls”)(“Checkbox”);
if (cb.value) 100 else 0;

Czy­li jeśli wybie­rze­my check­box nasza war­stwa będzie mia­ła war­tość opa­ci­ty rów­ną 100 lub 0. Dzię­ki temu uzy­ska­my moż­li­wość włą­cze­nia lub wyłą­cze­nia war­stwy, na któ­rej expression’a usta­wi­my.

Trze­ba pamię­tać aby war­stwę kon­tro­l­ną (np null object) wpi­sać w kod. W moim przy­pad­ku to Con­trol­ler, a Check­box opi­sa­łem jako BGv1 — balls, co jak widzisz też jest w kodzie.

Jak to zrobić?

Na począ­tek wybierz­my z pale­ty efek­tów kon­tro­le­ry expres­sions. exNas inte­re­su­je Check­box Con­trol.

Następ­nie wybie­ra­my nasza war­twę kon­tro­l­ną. Jak widać na fil­mi­ku to Con­trol­ler.

Do tej war­stwy dołą­cza­my Check­box. I zmie­nia­my mu nazwę np na BGv1 — balls.

W naszej kom­po­zy­cji szu­ka­my war­stwę lub kom­po­zy­cję odpo­wia­da­ją­cą za tło.

Wci­ska­my na niej ‘T” czy­li opa­ci­ty, pozniej kli­ka­my na zega­rek ale z wci­śnię­tym przy­ci­skiem ALT.
Dzię­ki temu może­my dodać expres­sions.

Wkle­ja­my kod i pod­sta­wia­my nazwy tak aby się zga­dza­ły.

ex
By | 2016-11-26T10:07:14+00:00 Wrzesień 18th, 2015|Categories: Animacja, News|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz