9 165 odsłony

Ukrywanie Partycji Recovery

Poka­żę tutaj, jak ukryć par­ty­cję Reco­ve­ry (przy­dat­ne zwłasz­cza wte­dy, gdy par­ty­cja jest widocz­na z pozio­mu sys­te­mu, a nie chce­my, żeby ktoś inge­ro­wał w jej zawar­tość). Unik­nie­my w ten spo­sób przy­pad­ko­we­go uszko­dze­nia pli­ków na par­ty­cji Reco­ve­ry.

1.)Na począ­tek pobie­ra­my pro­gram gpar­ted np tutaj

2.)Nagry­wa­my pro­gram na pły­tę, potem usta­wia­my w Bio­sie sekwen­cję odczy­tu z CD/DVD i wkła­da­my pły­tę do napę­du.

3.)Uru­cho­mi nam się głów­ne okno pro­gra­mu wraz naszy­mi par­ty­cja­mi i dys­ka­mi. Kli­ka­my PPM (pra­wym przy­ci­skiem myszy) na par­ty­cję (dysk), któ­rą chce­my ukryć i wybie­ra­my z listy Mana­ge Flags:

4.)Następ­nie zazna­cza­my okien­ko obok Hid­den (ukryj):

Nasza par­ty­cja zosta­ła ukry­ta.  Jeśli będzie­my chcie­li z niej przy­wró­cić sys­tem, radził­bym ją z powro­tem “odkryć” odzna­cza­jąc wcze­śniej “hid­den”. Róż­nie to bywa, sys­tem może nie “zała­pać” ukry­tej par­ty­cji przy przy­wra­ca­niu sys­te­mu, acz­kol­wiek powi­nien (mi zała­pał). Przy zmia­nie lite­ry dys­ku to na bank nie zała­pie.

By | 2016-11-26T10:07:54+00:00 Kwiecień 5th, 2010|Categories: News, windows|Tags: , |0 komentarzy

Zostaw komentarz